Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Sposób ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia, otrzymanych w drodze darowizny.

sygnatura: IBPBII/2/415-1109/10/MW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2010-12-31

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, obowiązek płatnika, umorzenie udziałów, wynagrodzenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07 października 2010r. (data wpływu do Organu 12 października 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z umorzeniem udziałów nabytych w drodze darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2010r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z umorzeniem udziałów nabytych w drodze darowizny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka będąca wnioskodawcą w dniu 28 maja 2010r. odkupiła, celem umorzenia z czystego zysku, udziały własne od trzech wspólników. Transza wynagrodzenia została wypłacona w dniu 31 sierpnia 2010r. po potrąceniu przez Spółkę, jako płatnika podatku od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

Dwie osoby z trzech wspólników sprzedających udziały, otrzymały je w 2008r. jako darowiznę. Ponieważ ich wartość nominalna - 100 zł była niższa od rynkowej - 400 zł, w umowie darowizny podano kwotę wyższą, tj. wartość rynkową oszacowaną przez strony. Darowizna była zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Spółka dla tych dwóch wspólników ustaliła dochód z udziału w zyskach osób prawnych jako różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Spółkę za jeden udział - 2.909,09 zł, a wartością udziału oszacowaną w umowie darowizny - 400 zł.

Dochód w wysokości 2509,09 zł ustalono zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowił on podstawę do opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem w kwocie 477 zł na jeden udział. Podatek został zapłacony do 20 września 2010r.

Wątpliwości Spółki dotyczą tego, czy koszty uzyskania dochodu ze zbycia udziału nabytego w drodze darowizny ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia darowizny, tzn. 400 zł w opisanym stanie faktycznym, czy w wartości nominalnej, tj. 100 zł, czy w wartości 0 zł, gdyż obdarowani wspólnicy nie ponieśli żadnych wydatków na ich nabycie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przyjęty przez Spółkę sposób wyliczenia dochodu z odpłatnego zbycia udziałów na jej rzecz w celu umorzenia, otrzymanych w wyniku darowizny jest prawidłowy...

Zdaniem wnioskodawcy, przyjęty przez niego sposób ustalenia dochodu jest zgodny z art. 24 ust. 5d ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną.

Stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Dochód z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia ustala się na podstawie art. 24 ust. 5d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka będąca wnioskodawcą odkupiła celem umorzenia udziały własne m.in. od dwóch wspólników, którzy udziały te nabyli w drodze darowizny.

Wobec tego, stosownie do art. 24 ust. 5d zdanie drugie ustawy, ponieważ nabycie udziałów nastąpiło w drodze darowizny, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tych udziałów w celu umorzenia ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia darowizny, a zatem w wysokości nie wyższej niż wartość rynkowa tychże udziałów z dnia otrzymania darowizny.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Należy zaznaczyć, że w świetle art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek dochodowy m.in. od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, w tym od dochodu ze sprzedaży udziałów w celu umorzenia, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ust. 5a i 5d.

Przepis ten ma jednak tylko takie znaczenie, że nie pozwala na pomniejszanie przychodu ze sprzedaży udziałów w celu umorzenia o inne koszty niż wymienione w przepisach wskazanych w art. 24 ust. 5d ww. ustawy. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega dochód ustalony dokładnie według zasad przewidzianych w art. 24 ust. 5d ww. ustawy.

Ze względu na to, iż art. 24 ust. 5d ww. ustawy znajduje się w rozdziale 5 ustawy ,,Szczególne zasady ustalania dochodu" uznać należy, iż przepis ten ma pierwszeństwo przed art. 30a ust. 6 ww. ustawy, czyli w razie umorzenia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, koszty uzyskania przychodów ustala się.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca jako płatnik obowiązany jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek przekazać kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż dochodem z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia będzie nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami. Koszty uzyskania przychodów winny natomiast zostać ustalone w wysokości wartości tychże udziałów z dnia nabycia darowizny, a zatem w wysokości nie wyższej niż ich wartość rynkowa z dnia otrzymania darowizny.

Stanowisko Spółki, iż przyjęty przez nią sposób ustalenia dochodu jest zgodny z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznać należało zatem za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY