Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w ramach realizacji projektu

sygnatura: IBPP4/443-1835/10/AZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2010-12-30

słowa kluczowe:brak prawa do odliczenia, gmina, podatek naliczony, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2010r. (data wpływu 6 grudnia 2010r.) uzupełnionym pismem dnia 17 grudnia 2010r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pod nazwą ,,xxx" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pod nazwą ,,xxx". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 grudnia 2010r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 na realizację projektu pod nazwą ,,xxx". Z uwagi na fakt, iż Miasto jako samorządowa osoba prawna z założenia wykonuje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne we wniosku aplikacyjnym założono, iż realizacją projektu zajmuje się Urząd Miasta. Beneficjent projektu Miasto, nie jest również zarejestrowany jako podatnik VAT, bowiem zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 3 marca 2005r. nr x samorządowe osoby prawne działają za pośrednictwem urzędu, który w przypadku Wnioskodawcy jest zarejestrowany jako podatnik VAT. W tym konkretnym przypadku beneficjentem projektu jest Miasto działające przez Urząd Miasta.

Projekt pod nazwą ,,xxx" obejmuje zorganizowanie świątecznego programu artystycznego mającego na celu promocję kultury związanej z regionalną tradycją i zwyczajami obchodów świąt Bożego Narodzenia, zawierającego m.in. kiermasz, wspólne kolędowanie i występy artystyczne. Projekt przewiduje następujące zadania do realizacji:

  1. Mikołaj na Rynku,
  2. Jarmark Bożonarodzeniowy,
  3. Grudniowe koncerty adwentowe,
  4. Wystawy o tematyce bożonarodzeniowej,
  5. Koncert Noworoczny Filharmonii,
  6. Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych,
  7. Integracyjny Przegląd Widowisk Jasełkowych,
  8. Cykl 8 koncertów noworocznych.

Wszystkie imprezy będą miały charakter otwarty, a wstęp na nie będzie bezpłatny. Beneficjent nie uzyska przychodów z projektu. Część towarów i usług zakupionych w ramach projektu obciążona jest podatkiem VAT. Zgodnie z zasadami stosowanymi przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE, podatek VAT uznaje się za kwalifikowany tylko w przypadku gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania tego podatku. Miasto realizując przez Urząd Miasta opisany wyżej projekt, nie będzie mogło odzyskać podatku VAT, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 17 grudnia 2010r.):

Czy w odniesieniu do projektu ,,xxx" realizowanego przez Urząd Miasta - jednostkę organizacyjną samorządowej osoby prawnej Miasta, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu...

Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym ostatecznie w piśmie z dnia 17 grudnia 2010r.), z uwagi na brak jakiegokolwiek związku wydatków poniesionych w ramach projektu z czynnościami opodatkowanymi, Miasto (Urząd Miasta) nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT ani otrzymania zwrotu.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanym przez podatnika dofinansowanym zakupem towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi lub też zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do dalszej sprzedaży, wówczas podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego lub zwrotu różnicy podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust.17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, przy spełnieniu warunku, jakim jest wykorzystanie zakupu do realizacji czynności opodatkowanej. Wskazane prawo wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 na realizację projektu pod nazwą ,,xxx". Projekt obejmuje zorganizowanie świątecznego programu artystycznego mającego na celu promocję kultury związanej z regionalną tradycją i zwyczajami obchodów świąt Bożego Narodzenia, zawierającego m.in. kiermasz, wspólne kolędowanie i występy artystyczne.

Wszystkie imprezy będą miały charakter otwarty, a wstęp na nie będzie bezpłatny. Beneficjent nie uzyska przychodów z projektu. Część towarów i usług zakupionych w ramach projektu obciążona jest podatkiem VAT. Miasto realizując przez Urząd Miasta opisany wyżej projekt, nie będzie mogło odzyskać podatku VAT, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu.

Powyższe oznacza, iż projekt ten jako działanie kulturalno-promocyjne o charakterze ogólnodostępnym nie generuje żadnych przychodów, tym samym realizacja projektu nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Skoro wiec podejmowane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu działania nie służą wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą ,,xxx".

Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Na marginesie należy zauważyć, iż w niniejszej interpretacji nie analizowano kwestii prawidłowości zarejestrowania Urzędu Gminy jako czynnego podatnika podatku VAT, bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY