Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy wypłacone w ramach programu ,,Lider" kierownikowi projektu stypendium jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: IBPBII/1/415-775/10/HK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2010-12-30

słowa kluczowe:płatnik, pracownik, stypendia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2010r. (data wpływu do tut. Biura - 14 września 2010r.), uzupełnionym w dniu 17 listopada 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 28 października 2010r. Znak: IBPB II/1/415-775/10/HK wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 17 listopada 2010r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Została podpisana umowa na wykonanie projektu w ramach programu ,,Lider" pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, a ,,Kierownikiem Projektu" i wnioskodawcą. ,,Kierownik Projektu" jest pracownikiem wnioskodawcy. Zgodnie z umową wnioskodawca zobowiązuje się przekazać ,,Kierownikowi Projektu" stypendium w celu wsparcia jego działalności naukowej związanej z realizacją Projektu. Stypendium jest przekazywane miesięcznie przez okres realizacji Projektu tj. 36 miesięcy. Wnioskodawca zaznacza, że nie podpisał dodatkowej umowy z ,,Kierownikiem Projektu".

W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tut. BKIP w dniu 17 listopada 2010r. wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny informując, iż powyższe stypendium nie jest płatnością na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich. Osoba otrzymująca stypendium jest realizatorem wskazanego we wniosku projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłacone ,,Kierownikowi projektu" stypendium jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem wnioskodawcy stypendium wypłacone ,,Kierownikowi projektu" podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłem przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jednocześnie w myśl art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ponadto w myśl art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Z wniosku wynika, iż w ramach programu ,,Lider" została podpisana umowa na wykonanie projektu pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a ,,Kierownikiem Projektu" i wnioskodawcą. ,,Kierownik Projektu" jest pracownikiem wnioskodawcy. Zgodnie z umową wnioskodawca zobowiązuje się przekazać ,,Kierownikowi Projektu" stypendium w celu wsparcia jego działalności naukowej związanej z realizacją Projektu. Stypendium jest przekazywane miesięcznie przez okres realizacji Projektu tj. 36 miesięcy. Wnioskodawca zaznacza, że nie podpisał dodatkowej umowy z ,,Kierownikiem Projektu". Powyższe stypendium nie jest płatnością na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich. Osoba otrzymująca stypendium jest realizatorem wskazanego we wniosku projektu.

W takiej sytuacji stypendium wypłacane ,,Kierownikowi projektu" należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł, o których mowa w treści art. 20 ust. 1 powołanej ustawy.

Ww. stypendium podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w treści art. 35 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do brzmienia art. 35 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów. Za stypendia, o których mowa powyżej - w myśl postanowień art. 35 ust. 2 ww. ustawy - uważa się w szczególności stypendia przyznane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce.

Rzeczone stypendium nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, bowiem z opisu stanu faktycznego nie wynika, aby ww. stypendium spełniało kryteria stypendium otrzymanego na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz stypendium doktoranckiego otrzymanego na podstawie przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Stypendium to nie jest także innym stypendium naukowym i za wyniki w nauce, którego zasady przyznawania zostałyby zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Ministra ds. Oświaty i Wychowania. W świetle powyższego art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do przedstawionego stanu faktycznego. Ponadto należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do uznania, że przedmiotowe świadczenie ma charakter pomocy materialnej dla osób uczestniczących w innych formach kształcenia opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przedmiotowe stypendium de facto nie jest otrzymywane w związku z kształceniem się kierownika projektu. Jest ono otrzymywane w związku z realizacją ww. projektu.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Reasumując, otrzymane przez ,,Kierownika projektu" stypendium stanowi przychód z innych źródeł, jednocześnie nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Tym samym podlega opodatkowaniu na tzw. ,,zasadach ogólnych".

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY