Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko, że dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż 1/2 części niezabudowanych działek gruntu, wykazanych w istniejącej ewidencji gruntów jako działki rolne, pastwiska trwałe, również w przypadkach braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, jest zwolniona od podatku od towarów i usług na mocy postanowień art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?

sygnatura: ITPP2/443-1027a/10/AF

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2010-12-30

słowa kluczowe:dostawa, grunty rolne, stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2010 r. (data wpływu 7 października 2010 r.), uzupełnionym w dniu 23 grudnia 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy dostawie gruntów rolnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2010 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 23 grudnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy dostawie gruntów rolnych.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan rolnikiem, który nie jest i w przeszłości nie był podatnikiem VAT-czynny. W dniu 21 stycznia 2009 r. nabył Pan wraz z bratem na współwłasność, niezabudowaną działkę gruntu nr 11/1, o obszarze 1,5575 ha, stanowiącą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (opłacany jest podatek rolny). Nabycie to nastąpiło po wyrażeniu przez Agencję Nieruchomości Rolnych rezygnacji ze skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do tej nieruchomości. W wyniku dokonanego nabycia została założona dla tej nieruchomości gruntowej księga wieczysta z wpisem prawa współwłasności w udziale wynoszącym 1/2 części na rzecz Pana i 1/2 części na rzecz brata. W 2010 r. dokonano podziału działki nr 11/1. W dniu 26 kwietnia 2010 r. sprzedano niezabudowaną działkę nr 11/7 o obszarze 0,3002 ha oraz udział wynoszący 1/3 części w stanowiącej drogę wewnętrzną w działce 11/6 o obszarze 0,0681 ha, a w dniu 12 maja 2010 r. niezabudowaną działkę nr 11/5 o obszarze 0,3322 ha i udziały po 1/4 części stanowiącej drogę wewnętrzną niezabudowanej działce nr 11/4 o obszarze 0,0479 ha i udziały po 1/6 części stanowiącej drogę wewnętrzną w niezabudowanej działce 11/6 o obszarze 0,0681 ha. Sprzedane działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren ten został określony jako grunty rolne. W chwili sprzedaży brak było decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto w dniu 25 marca 2010 r. sprzedał Pan niezabudowaną działkę nr 76/10 o obszarze 0,77 ha, a w dniu 30 czerwca 2010 r. niezabudowaną działkę nr 76/5 o obszarze 2,19 ha. Zgodnie z wypisem i wyrysem gruntów działka nr 76/10 stanowi łąki trwałe. Natomiast działka nr 76/5 jest położona na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określony jest jako teren rolny. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wysrysem z mapy ewidencyjnej, przedmiotową działkę oznaczono jako ,,R IVa" (1,75 ha), ,,R IVb" (0,28 ha) i ,,R V" (0,16 ha) - grunty orne. Powyższa nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Działki zostały sprzedane bez decyzji o warunkach zabudowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przedstawionym powyżej stanie faktycznym dokonana przez Pana sprzedaż 1/2 części niezabudowanych działek gruntu, wykazanych w istniejącej ewidencji gruntów jako działki rolne, pastwiska trwałe, również w przypadkach braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, jest zwolniona od podatku od towarów i usług na mocy postanowień art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 6 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, części budynków i budowli są towarem i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z tym również sprzedaż części ułamkowych (we współwłasności) nieruchomości podlega opodatkowaniu. Wskazał Pan, że takie stanowisko jest szeroko reprezentowane przez organy podatkowe. Organy podatkowe wskazują, iż w przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego). Istotny jest fakt, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. ze względu na charakter udziału. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 Kodeksu cywilnego). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Stwierdził Pan, że w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości należy traktować w kategorii sprzedaży towaru, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym uważa Pan, że sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części sprzedawanej działki lub udziału procentowego we współwłasności drogi wewnętrznej podlega opodatkowaniu podatkiem, jako odpłatna dostawa towarów, tym bardziej, iż w wyniku dokonanej z bratem sprzedaży cała działka została wydana jej nabywcom, czyli nastąpiła dostawa terenu niezabudowanego. W tym stanie prawnym i faktycznym - w Pana opinii - sprzedaż z bratem po 1/2 części niezabudowanej działki gruntu, która w momencie sprzedaży w obowiązującej ewidencji gruntów była ujęta jako grunt rolny i pomimo braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nadal jej teren jest określony jako grunt rolny, powinna być zwolniona z podatku na mocy postanowień art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo informuje się, iż kwestie dotyczące dokonanej i planowanej sprzedaży pozostałych gruntów opisanych w przedmiotowym wniosku rozstrzygnięto w interpretacjach nr ITPP2/443-1027b/10/AF i ITPP2/443-1027c/10/AF.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY