Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym (winno być w zdarzeniu przyszłym), zarówno wydzielany ze Spółki (ZCP 2), jak i pozostający po podziale w Spółce (ZCP 1) zespół składników majątkowych, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), a w konsekwencji, czy w wyniku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie (po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną) powstanie po stronie Spółki przychód, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: IBPB-1-3/4510-455/15/IZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2015-12-31

słowa kluczowe:majątek, oddział, podział spółki przez wydzielenie, przychód, wkłady niepieniężne, zorganizowana część przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 września 2015 r.), uzupełnionym 15 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zarówno wydzielany ze Spółki (ZCP 2), jak i pozostający po podziale w Spółce (ZCP 1) zespół składników majątkowych, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, czy w wyniku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie (po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną) powstanie po stronie Spółki przychód, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zarówno wydzielany ze Spółki (ZCP 2), jak i pozostający po podziale w Spółce (ZCP 1) zespół składników majątkowych, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, czy w wyniku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie (po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną) powstanie po stronie Spółki przychód, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - X spółka jawna (dalej: ,,Spółka"), prowadzi działalność gospodarczą w obszarach:

 1. produkcji oraz sprzedaży okien i drzwi z PCV/aluminium, rolet i osłon okiennych, bram garażowych, konstrukcji aluminiowych oraz akcesoriów, jak również świadczenie obsługi i serwisu okien (dalej: ,,działalność produkcyjna");
 2. działalności deweloperskiej (,,działalność deweloperska").

Wyżej wymienione obszary działalności Spółki nie są ze sobą związane funkcjonalnie i mogłyby stanowić dwa odrębne przedsiębiorstwa. Wspólnicy Spółki planują zreorganizować powyższe działalności w Spółce w taki sposób, aby w strukturach organizacyjnych Spółki stanowiły dwie odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa (tj. odpowiednio: działalność produkcyjna jako ,,ZCP 1" oraz działalność deweloperska jako ,,ZCP 2"), poprzez:

 1. wyodrębnienie organizacyjne - wydzielenie w ramach struktury organizacyjnej Spółki pionów i działów zajmujących się odpowiednio działalnością produkcyjną i działalnością deweloperską jako jednostek niezależnych od siebie, które będą osobno zarządzane i nadzorowane przez desygnowanych wspólników;
 2. wyodrębnienie finansowe - wyodrębnienie dla działalności produkcyjnej oraz dla działalności deweloperskiej zespołów składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, w taki sposób, że Spółka będzie w stanie przyporządkować odpowiednio do działalności produkcyjnej lub do działalności deweloperskiej konkretne zdarzenia gospodarcze, a w konsekwencji przychody i koszty oraz aktywa (np. środki trwałe, zapasy, należności itp.) i pasywa (np. zobowiązania) związane z daną zorganizowaną częścią działalności gospodarczej Spółki, w szczególności poprzez prowadzenie odrębnych kont analitycznych w ewidencjach księgowych dla ZCP 1 i ZCP 2, odpowiedniej polityki rachunkowości Spółki, wyodrębniony controlling i badanie efektywności, wprowadzenie rozliczeń wewnętrznych, odrębne plany finansowe i budżety, sporządzanie odrębnych sprawozdań finansowych dla celów wewnętrznych (tj. bilans i rachunek zysków i strat), odrębne rachunki bankowe;
 3. wyodrębnienie funkcjonalne (operacyjne, gospodarcze) - zarówno działalność deweloperska, jak i produkcyjna będzie realizowana przy pomocy osobnego zespołów składników majątkowych i osób, które będą zdolne do samodzielnej realizacji zasadniczych funkcji dotyczących tej działalności i mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące swoje cele gospodarcze.

Opisane powyżej wyodrębnienie ZCP 1 i ZCP 2 zostanie dokonane po przeprowadzeniu planowanego przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Po przekształceniu Spółki, Walne Zgromadzenie i Zarząd podejmie odpowiednie uchwały, potwierdzające funkcjonalne, organizacyjne, finansowe i operacyjne wydzielenie ZCP 1 i ZCP 2.

Planuje się, że uchwały te będą zawierać w szczególności:

 • oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
 • opis działalności, jaką prowadzi każda ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
 • wskazanie osób kierujących daną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa;
 • zestawienie materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa przyporządkowanych do danej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W celu zapewnienia efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, po dokonaniu jej przekształcenia i wydzielenia w ramach Spółki ZCP 1 i ZCP 2, dokonane zostanie rozdzielenie strukturalne obu obszarów działalności, które realizowane będą przez dwa niezależne podmioty, każdy skoncentrowany tylko na jednej z tych działalności. W związku z powyższym, rozważane jest dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z majątkiem przynależnym do tej części i przeniesienie go na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) (podział przez wydzielenie). W dotychczasowej Spółce pozostanie przedsiębiorstwo prowadzące działalność produkcyjną (ZCP 1). Na nowo zawiązaną spółkę z o.o. zostanie przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa realizująca działalność deweloperską (ZCP 2). Udziały w nowo zawiązanej spółce z o.o. obejmą akcjonariusze Spółki. Nowo zawiązana spółka z o.o. stanie się właścicielem nieruchomości oraz innych składników majątku przypisanych obecnie do ZCP 2, co będzie skutkować także tym, że będzie kontynuować wykonywanie umów dotyczących tych składników majątku. Zespół składników materialnych i niematerialnych przenoszonych na nowo zawiązaną spółkę z o.o. w wyniku podziału przez wydzielenie będzie obejmować cały majątek przypisany do ZCP 2, w szczególności następujące składniki:

 • prawa do nieruchomości, na których prowadzona jest obecnie lub planowana w przyszłości działalność deweloperska;
 • prawa do dokumentacji dotyczącej prowadzonych projektów deweloperskich;
 • decyzje administracyjne dotyczące realizacji projektów deweloperskich;
 • wszelkie umowy cywilnoprawne związane z prowadzeniem projektów deweloperskich;
 • umowy o pracę dla personelu, których zakres obowiązków dotyczy wykonywania pracy w ramach działalności deweloperskiej w ramach ZCP 2;
 • rachunki bankowe przypisane do ZCP 2 wraz ze znajdującymi się na nich środkami pieniężnymi;
 • środki finansowe uzyskane na finansowanie projektów deweloperskich oraz zobowiązania związane z działalnością deweloperską, w tym w szczególności z tytułu zaciągniętych kredytów i zakupu towarów i usług;
 • bazy klientów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym (winno być w zdarzeniu przyszłym), zarówno wydzielany ze Spółki (ZCP 2), jak i pozostający po podziale w Spółce (ZCP 1) zespół składników majątkowych, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), a w konsekwencji, czy w wyniku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie (po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną) powstanie po stronie Spółki przychód, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym (winno być zdarzeniu przyszłym), zarówno wydzielany ze Spółki (ZCP 2), jak i pozostający po podziale w Spółce (ZCP 1) zespół składników majątkowych, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a po stronie Spółki, w wyniku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie (po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną), nie powstanie przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Powyższy przepis oznacza, że o ile majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowiłby zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie spółki dzielonej powstałby przychód w wysokości wartości rynkowej przenoszonych składników majątkowych ustalonej na dzień wydzielenia.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić samodzielne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika tym samym, że aby zespół składników materialnych i niematerialnych stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 1. w przedsiębiorstwie występuje zespół składników majątkowych, obejmujący składniki o charakterze materialnym i niematerialnym (w tym zobowiązania);
 2. zespół tych składników jest wyodrębniony organizacyjnie oraz finansowo;
 3. składniki te są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne);
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze (podobnie m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 20 lutego 2012 r. sygn. IBPBII/2/415-1299/11/MMa).

W związku z powyższym, dla uznania ZCP 1 i ZCP 2 za zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki konieczne jest wyodrębnienie zespołu składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej (operacyjnej, gospodarczej).

1.Zespół składników majątkowych

Zgodnie z praktyką organów podatkowych (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 16 stycznia 2015 r., sygn. IPPB1/415-1127/14-4/MT), aby w rozumieniu przepisów podatkowych określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej. Określony zespół składników majątkowych musi bowiem odznaczać się pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki majątkowe powiązane między sobą takiego typu relacjami, aby można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). W świetle powyższego, podstawowym warunkiem uznania, że podatnik ma do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych. Warunek ten jest w analizowanym przypadku spełniony, gdyż przeniesione na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) będą zarówno składniki materialne (prawo własności nieruchomości, środki pieniężne), jak i niematerialne (np. prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych, baza kontrahentów). Należy podkreślić, że w ramach transakcji przeniesione zostaną zarówno aktywa, jak i pasywa (zobowiązania) przypisane do ZCP 2.

Przenoszone składniki będą stanowiły określony zespół, a nie tylko sumę poszczególnych składników. Wynika to z tego, że składniki te umożliwią nowo utworzonej spółce z o.o. podjęcie działalności gospodarczej w dotychczas prowadzonym przez Spółkę zakresie (tj. działalności deweloperskiej). Ponadto, po przeprowadzeniu podziału Spółki przez wydzielenie, do prawidłowego funkcjonowania ZCP 2 na dotychczasowych zasadach nie będzie konieczne posiadanie przez nowo utworzoną spółkę innych elementów/składników należących do Spółki. Również, część majątku Spółki pozostała w niej po podziale (ZCP 1) spełnia przedmiotowy warunek, w szczególności Spółka po podziale nadal będzie mogła prowadzić działalność produkcyjną na dotychczasowych zasadach.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy zatem uznać, że składniki majątkowe przenoszone na nowo zawiązaną spółkę z o.o. w ramach podziału przez wydzielenie (tj. ZCP 2), jak również część majątku pozostała w Spółce po podziale (ZCP 1) będą stanowiły zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 16 stycznia 2015 r., sygn. IPPB1/415-1127/14-4/MT, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 23 października 2009 r., sygn. ITPP2/443-594a/09/AW). Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 listopada 2009 r., sygn. IPPP3/443-896/09-4/MM).

Jak wskazano w przedstawionym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), wyodrębnienie ZCP 1 i ZCP 2 nastąpi w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia i uchwały Zarządu. Powyższe uchwały będą zawierać w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) przyporządkowanych odpowiednio do ZCP 1 i do ZCP 2 oraz wskazywać osoby kierujące lub nadzorujące poszczególne zorganizowane części przedsiębiorstwa. Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki poszczególnych działalności przemawia fakt, że zarówno ZCP 1, jak i ZCP 2 będą realizować odrębne funkcje. Działalność ta będzie prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej Spółki, zarówno ZCP 1, jak i ZCP 2 będą posiadać majątek (tj. aktywa i pasywa) niezbędny do samodzielnego prowadzenia danej działalności. W związku z powyższym, zdaniem Spółki należy uznać, że obydwa Zakłady (ZCP 1 i ZCP 2) będą spełniać wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki, dla uznania ich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3.Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy, o finansowym wyodrębnieniu w strukturze Spółki ZCP 1 i ZCP 2 przemawia okoliczność, że Spółka będzie w stanie przyporządkować odpowiednio do działalności produkcyjnej lub do działalności deweloperskiej konkretne zdarzenia gospodarcze, a w konsekwencji przychody i koszty oraz aktywa (np. środki trwałe, zapasy, należności itp.) i pasywa (np. zobowiązania) związane z daną zorganizowaną częścią działalności gospodarczej Spółki. Powyższe przyporządkowanie będzie możliwe dzięki prowadzeniu odrębnych kont analitycznych w ewidencjach księgowych dla ZCP 1 i ZCP 2, odpowiedniej polityki rachunkowości Spółki, wyodrębnionemu controllingowi i badaniom efektywności, wprowadzeniu rozliczeń wewnętrznych, odrębnym planom finansowym i budżetom, sporządzaniu odrębnych sprawozdań finansowych dla celów wewnętrznych (tj. bilans i rachunek zysków i strat) oraz odrębnym rachunkom bankowym. Należy przy tym podkreślić, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności czy konieczne jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych, czy sporządzanie bilansów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze) (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2011 r. sygn. IBPBI/1/415-980/11/AB, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 czerwca 2009 r., sygn. IPPP2/443-312/09-2/AS).

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, zarówno ZCP 1, jak i ZCP 2 będą spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.Wyodrębnienie funkcjonalne (operacyjne, gospodarcze)

Wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (tak też np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 17 lipca 2012 r., sygn. IPTPB2/415-264/12-4/Akr, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 26 listopada 2009 r., sygn. IPPP3/443-842/09-3/MM). Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (winno być zdarzenia przyszłego), ZCP 2 jest przeznaczona do prowadzenia działalności deweloperskiej. W tym celu zostały jej przypisane składniki majątkowe o charakterze materialnym i niematerialnym konieczne do kontynuacji tej działalności przez nowo utworzoną sp. z o.o. w taki sposób, aby nowo utworzona spółka z o.o. mogła bez przeszkód i od samego początku funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym (winno być zdarzeniu przyszłym) - zarówno wydzielana ze Spółki (ZCP 2), jak i pozostająca po podziale w Spółce (ZCP 2 - winno być ZCP 1) część jej majątku, będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, po stronie Spółki, w wyniku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie (po przekształceniu w spółkę akcyjną), nie powstanie przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY