Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

miejsce opodatkowania dochodów z tytułu przekazania towarów wyprodukowanych przez oddział w Polsce do Spółki amerykańskiej,

sygnatura: IBPB-1-2/4510-718/16-1/KP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2016-08-03

słowa kluczowe:miejsce opodatkowania, oddział, podmiot zagraniczny, podwójne opodatkowanie, przemieszczanie towarów, sprzedaż towarów, zakład

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 maja 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 24 maja 2016 r.), uzupełnionym 8 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie miejsca opodatkowania dochodów z tytułu przekazania towarów wyprodukowanych przez oddział w Polsce do Spółki amerykańskiej, (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie miejsca opodatkowania dochodów z tytułu przekazania towarów wyprodukowanych przez oddział w Polsce do Spółki amerykańskiej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 27 czerwca 2016 r., Znak: IBPB-1-2/4510-469/16/KP wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 8 lipca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim oddziałem amerykańskiej spółki akcyjnej (zwanej dalej: ,,Spółką"), której siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Oddział (zwany dalej: ,,Oddziałem") wykonuje działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział jest nieposiadającą osobowości prawnej strukturą organizacyjną przedsiębiorcy amerykańskiego położoną poza jego głównym miejscem działalności, samodzielną pod względem organizacyjnym i został wpisany do KRS. Oddział prowadzi księgi rachunkowe prowadzone w języku polskim zgodnie z krajowymi przepisami rachunkowości.

Oddział jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, posiadającym polski NIP, został również zarejestrowany dla celów dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja skórzanych portfeli z elementami elektroniki i asortymentem z tym związanym tj. etui, breloki (dalej: ,,produkt"). Środki na rozpoczęcie ich produkcji zostały w dużej części pozyskane poprzez amerykański portal społecznościowy X, gdzie na podstawie informacji o planowanej produkcji nowego produktu poszukiwano osób chcących dokonać wpłaty na poczet przyszłego produktu. Zainteresowane osoby wpłacały określoną wartość, aby w przyszłości otrzymać w zamian gotowy produkt w postaci skórzanego portfela. Wpłata ta zapewniała otrzymanie portfela w promocyjnej cenie. Wszelkie obowiązki dotyczące opodatkowania uzyskanych w ten sposób środków finansowych, na podstawie amerykańskiego prawa podatkowego zostały dopełnione przez Spółkę. Pomiędzy Spółką, a jej Oddziałem została zawarta umowa dotycząca produkcji skórzanych portfeli wraz z wbudowaną elektroniką oraz z dodatkowymi akcesoriami, tj. etui, breloki itp.

Umowa ta zakłada:

  • działalność Oddziału w całości jest finansowana przez spółkę amerykańską. Środki na wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem oddziału tj. najem, obsługa prawna, księgowa, doradztwo itp. przekazywane są na konto bankowe Oddziału. Wszelkie decyzje dotyczące funkcjonowania Oddziału w tym związane z wydatkami są podejmowane w Oddziale. Spółka w momencie powstania Oddziału przekazała na jego konto kwotę 15.000 USD traktowanych jako fundusz zasobowy. Środki te zostały przekazane na zorganizowanie produkcji produktu oraz na początkowe koszty funkcjonowania Oddziału. Kolejne wpływy do Oddziału pochodzą z przekazywania środków ze Spółki amerykańskiej będące zwrotem wpływów na jej konto pochodzących z dokonywanej sprzedaży, a wpływających na konto Spółki (wyjaśnienie poniżej),
  • że produkcja produktu będzie się odbywała tylko w Polsce,
  • sprzedaż produktu odbywa się przez sklep internetowy - sprzedaż dokonywana jest na cały świat. Zarządcą sklepu internetowego jest Oddział. Głównymi odbiorcami produktu są osoby fizyczne. Produkty wysyłane poza teren kraju i poza teren Unii wysyłane są w procedurze celnej,
  • umowa zawiera również zapis, że Oddział zobowiązany jest do wysyłki produktu dla osób, które wpłaciły środki w organizacyjnym etapie Spółki za pośrednictwem portalu społecznościowego X produkt jest wysyłany z Oddziału,
  • wszystkie sprzedane produkty wysyłane są z Oddziału. To Oddział ponosi wszelkie koszty związane z całym procesem sprzedaży - produkcja, projekty, opakowania, koszty wysyłki, procedury celne, logistyka, magazynowanie itp.,
  • zapłata za wysłane i sprzedane przez Oddział produkty wpływają na konto amerykańskiej Spółki. Spółka przekazuje później do Oddziału środki finansowe.
  • Spółka nie wystawia żadnych dokumentów potwierdzających dokonaną sprzedaż produktu. Wszelkie transakcje dokonywane i dokumentowane są przez Oddział. Sprzedaż dokonywana do form dokumentowana jest fakturą, dla sprzedaży do osób fizycznych prowadzona jest w Oddziale ewidencja sprzedaży z rozbiciem na poszczególne kraje,
  • umowa zawiera również zapis na podstawie której możliwe jest dokonywanie przesunięcia produktów z Oddziału do Spółki w celu bezpośredniej sprzedaży przez Spółkę. Na chwilę obecną taka sytuacja nie miała miejsca.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w sytuacji, gdy w przyszłości Oddział przekaże partię produktu do Spółki w celu bezpośredniej sprzedaży ze Spółki - czy powstanie przychód po stronie Oddziału, czy będzie to przesunięcie towarowe i przychód będzie już po stronie Spółki... (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, przesunięcie towarowe z Oddziału do Spółki w celu dalszej sprzedaży towaru już bezpośrednio ze Spółki nie będzie już dochodem Oddziału. Wszelkie koszty bezpośrednie związane z produkcją produktu zostaną przesunięte do Spółki. Koszty uboczne będą podlegały rozliczeniu w Oddziale.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zasady prowadzenia w Polsce działalności przez przedsiębiorców zagranicznych określa ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). Jedną z form, w jakiej zagraniczny podmiot może bezpośrednio (bez zakładania polskiej spółki) podjąć działalność w Polsce jest oddział. Status cywilno-prawny oddziału zagranicznej osoby prawnej w Polsce normuje art. 85 powołanej ustawy. Zgodnie z ww. przepisem dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z definicji oddziału wynika, że jest to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności (art. 5 pkt 4 tej ustawy). Zgodnie z art. 86 ww. ustawy oddział może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej ,,updop"), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 8 ust. 1 umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178, dalej: ,,umowa"), zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 umowy, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

Interpretując przepisy zawarte w ww. umowie należy zwrócić uwagę na tekst Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku, stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w niej postanowień. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów z siedzibą w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

I tak, w myśl art. 7 ust. 1 Modelowej Konwencji OECD, zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski, jakie można przy-pisać zakładowi zgodnie z postanowieniami ustępu 2, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie.

W myśl art. 7 ust. 2 ww. konwencji, w rozumieniu tego artykułu i artykułów , zyski, jakie można przypisać w każdym umawiającym się państwie zakładowi, o którym mowa w ustępie 1, są zyskami, jakie mógłby osiągnąć zakład, w szczególności w jego transakcjach wewnętrznych z innymi częściami przedsiębiorstwa, gdyby był oddzielnym i niezależnym przedsiębiorstwem prowadzącym taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach, uwzględniając wykonywane funkcje, wykorzystywane aktywa oraz ryzyka ponoszone przez przedsiębiorstwo za pośrednictwem zakładu oraz pozostałych części przedsiębiorstwa.

W Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD, do powyższego artykułu, w pkt 15 wskazano, że ,,ust. 2 ustala podstawową normę w sprawie określania zysków, jakie można przypisać zakładowi. Zgodnie z tym ustępem zyski te są zyskami, które zakład mógłby osiągnąć, gdyby był oddzielnym i niezależnym przedsiębiorstwem wykonującym taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach z uwzględnieniem wykonywanych funkcji, wykorzystywanych aktywów podjętego ryzyka przez zakład i przez inne części przedsiębiorstwa. Ponadto, ustęp wyjaśnia, że ta zasada ma zastosowanie do wewnętrznych transakcji między zakładem i innymi częściami przedsiębiorstwa.

Natomiast w pkt 16 ww. komentarza do tego artykułu stwierdzono, że podstawowa metoda wskazana w ustępie dla określenia zysków, które można przypisać zakładowi, polega na ustalaniu zysków przy fikcyjnym założeniu, że zakład jest oddzielnym przedsiębiorstwem, i że takie przedsiębiorstwo jest niezależne od reszty przedsiębiorstwa, którego stanowi część, jak również od każdej innej osoby (...)".

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest Oddziałem zagranicznym w Polsce spółki amerykańskiej. Oddział w Polsce produkuje towary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które następnie sprzedaje w kraju i za granicą.

Partia wyprodukowanych towarów zostanie przesunięta z Oddziału do Spółki, w celu dalszej sprzedaży towaru już bezpośrednio ze Spółki. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą miejsca opodatkowania dochodów w związku z przesunięciem towarów wyprodukowanych w Oddziale w Polsce, a przesuniętych w celu sprzedaży do spółki amerykańskiej.

Jak wcześniej wskazano przychodem (dochodem) Oddziału (Zakładu) są zyski jakie można przypisać temu Zakładowi (Oddziałowi). Skoro zatem cały cykl produkcyjny partii towarów, które zostaną przekazane do Spółki ma miejsce w Oddziale (Zakładzie) i Oddział ponosi związane z tą produkcja koszty, osiągnięte zyski (dochody) są zyskami (dochodami) tego Oddziału podlegającymi opodatkowaniu w Polsce.

Zatem miejscem powstania przychodu z tego tytułu jest miejsce położenia Oddziału, tj. Polska.

W związku z czym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 oraz części pytania dotyczącego wystawiania not księgowych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43- 000 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY