Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

sygnatura: 1061-IPTPP3.4512.375.2016.1.BM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2016-08-03

słowa kluczowe:gmina, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2016 r. (data wpływu 23 czerwca 2016 r.) w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. ,,....." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. ,,.....".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina .... ubiega się o pożyczkę i dotację udzielaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej .... w ramach programu priorytetowego ,,Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery".

Uzyskaną w ten sposób pożyczkę i dotację zamierza przeznaczyć na dofinansowanie zadania ,,.....". Zadanie realizuje cele publiczne uwzględniające poprawę infrastruktury edukacyjnej Gminy ..... Realizacja zadania polegająca na wykonaniu izolacji termicznej stropodachu, ociepleniu ścian styropianem oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji kotłowni poprawi warunki przebywania uczniów w szkole, obniży koszty eksploatacji budynku, zmniejszy emisję gazów cieplarnianych.

W celu realizacji zadania Gmina ..... zabezpiecza w budżecie środki finansowe dla wykonawców, którzy zostaną wyłonieni zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki zostaną uwzględnione w planie finansowym jednostki organizacyjnej Gminy .....tj. Szkoły Podstawowej .... działającej w formie jednostki budżetowej. Szkoła nie jest płatnikiem podatku VAT. Roboty budowlane, dostawy i usługi będą opodatkowane 23% stawką podatku od towarów i usług. Gmina ..... przekaże z budżetu środki do planu finansowego swojej jednostki, która zapłaci za roboty budowlane w wysokości określonej w fakturach wystawianych na będącą płatnikiem tych faktur, Szkołę Podstawową .......

Gmina .... jest czynnym, zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT. Faktury będą wystawiane na Szkołę Podstawową ...... Szkoła Podstawowa .... jest jednostką organizacyjną Gminy ....., działającą w formie jednostki budżetowej, niebędącą płatnikiem podatku VAT. Szkoła nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Realizowane w ramach projektu zadanie należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) Gmina ..... jako organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

 • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 • wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

Szkoła Podstawowa ..... jest jednostką objętą systemem oświaty i świadczy nieodpłatne usługi edukacyjne zwolnione z podatku VAT. Właścicielem projektu będzie Wnioskodawca.

Szkoła Podstawowa ..... działająca w formie jednostki budżetowej jest własnością Gminy ..... Gmina ..... przekazała nieruchomość w trwały zarząd swojej jednostce organizacyjnej w drodze decyzji administracyjnej. Przekazanie w trwały zarząd wykonywane jest na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 2015, poz. 1774 z późn. zm.). Zgodnie z powołaną podstawą prawną trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Po realizacji projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego wartość inwestycji zwiększy wartość środka trwałego przekazanego jednostce budżetowej w sposób nieodpłatny.

Dodatkowe wyjaśnienia do wniosku:

 1. Gmina .... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Szkoła Podstawowa .... jest odrębnym od Gminy .... podmiotem, ponieważ Gmina .... nie dokonała centralizacji podległych jednostek organizacyjnych w celu rozliczania podatku.
 3. Szkoła Podstawowa .... stosownie do punktu 2 nie dokonuje odrębnych od Gminy ... rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Usługi edukacyjne wykonywane są przez Szkołę Podstawową .... nieodpłatnie, ponieważ jest ona szkołą publiczną (działalność szkoły finansowana jest ze środków jednostki samorządu terytorialnego - Gminy ....). Zatem nie dochodzi do świadczenia przez szkołę usług edukacyjnych podlegających opodatkowaniu VAT.
 4. Gmina ... uwzględnia odrębność Szkoły Podstawowej ..... - w zakresie rozliczeń podatkowych podatku od towarów i usług Gminy ... i nie dokonuje rozliczenia czynności Szkoły, także dlatego, że nie są one opodatkowane podatkiem VAT.
 5. Gmina .... nie dokonuje rozliczenia czynności wykonywanych przez Szkołę Podstawową ..... Szkoła Podstawowa .... nie świadczy innych usług poza usługami edukacyjnymi opisanymi w punkcie 3.
 6. Szkoła Podstawowa .... w okresie, gdy będą ponoszone wydatki na inwestycję (lipiec - listopad 2016 roku), nie będzie dokonywała odrębnych od Gminy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT.
 7. Gmina .... w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług w okresie, gdy będą ponoszone wydatki na inwestycję, będącą przedmiotem wniosku, będzie uwzględniała fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Szkołę Podstawową ...., gdyby takie wystąpiły.
 8. Od momentu, gdy będą ponoszone wydatki na inwestycję, będącą przedmiotem wniosku, Gmina ... nie dokona scentralizowania rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, w tym ze Szkołą Podstawową .... - scentralizowanie nastąpi od 1 stycznia 2017 roku.
 9. Gmina .... nie dokona scentralizowania rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.
 10. Gmina .... dokona scentralizowania rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi po okresie, w którym będzie ponosiła wydatki na inwestycję, będącą przedmiotem wniosku, tj. od 1 stycznia 2017 roku.
 11. Efekty realizacji inwestycji dotyczącej termomodernizacji Szkoły Podstawowej .... będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zostało poprawnie założone, że Gmina .... nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, z późn. zm.), w związku z realizacją projektu ,,...."...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany wyżej projekt będzie stanowił realizację zadań własnych Gminy .... w rozumieniu art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina ....nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT związanych z opisaną wyżej inwestycją. Wobec powyższego Gminie .... nie przysługuje prawna możliwość odzyskania podatku naliczonego w fakturach wystawianych w związku z zamówionymi w toku realizacji wyżej opisanego projektu dostawami i usługami.

W przedmiotowej sprawie faktury w związku z realizacją projektu będą wystawione na Szkołę Podstawową ..... Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W sytuacji zatem, gdy Gmina .... nie dokona nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą", w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez ,,podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), który stanowi, że sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w niniejszej ustawie.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest, oprócz osoby fizycznej czy prawnej, również wyodrębnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Należy ponadto zwrócić uwagę na art. 9 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r., zgodnie z którym podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Określenie samodzielności w tym znaczeniu ma charakter obiektywny, co oznacza, że ustalenia czy dana jednostka działa ,,samodzielnie" należy dokonać na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie w sposób o charakterze uznaniowym przez jednostkę nadrzędną dla danego podmiotu. Ponadto należy wskazać, że ustaleń tych należy dokonywać na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wspólnotowych w oderwaniu od skutków konwencjonalnych na gruncie prawa cywilnego i przepisów samorządowych.

Jednym z kryteriów jest przede wszystkim ustalenie, czy dana jednostka ponosi ryzyko gospodarcze, czy też to ryzyko ponosi jednostka nadrzędna (por. pkt 35 wyroku TSUE w sprawie C-210/04). Kolejnym kryterium, według TSUE, decydującym o ustaleniu samodzielności, jest odpowiedzialność za szkody poniesione wobec osób trzecich (por. wyrok w sprawie C-202/90 pkt 15).

W tym miejscu należy zauważyć, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Zgodnie z powyższym oraz komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie objętej ww. wyrokiem TSUE zakłada się obowiązkowe ,,scentralizowanie" w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, do momentu obowiązkowego ,,scentralizowania" nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu rozliczeń.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina ubiega się o pożyczkę i dotację udzielaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...... Uzyskaną w ten sposób pożyczkę i dotację Gmina zamierza przeznaczyć na dofinansowanie zadania ,,.....". Gmina .... jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Faktury będą wystawiane na Szkołę Podstawową ..... Szkoła Podstawowa .... jest odrębnym od Gminy podmiotem, ponieważ Gmina .... nie dokonała centralizacji podległych jednostek organizacyjnych w celu rozliczania podatku. Gmina .... uwzględnia odrębność Szkoły Podstawowej .... - w zakresie rozliczeń podatkowych podatku od towarów i usług Gminy .... i nie dokonuje rozliczenia czynności Szkoły, także dlatego, że nie są one opodatkowane podatkiem VAT. Szkoła Podstawowa .... nie dokonuje odrębnych od Gminy .... rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Usługi edukacyjne wykonywane są przez Szkołę Podstawową .... nieodpłatnie. Zatem nie dochodzi do świadczenia przez szkołę usług edukacyjnych podlegających opodatkowaniu VAT.

Gmina nie dokona scentralizowania rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Gmina .... dokona scentralizowania rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi po okresie, w którym będzie ponosiła wydatki na inwestycję, będącą przedmiotem wniosku, tj. od 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z treścią art. 106e ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5 ustawy faktura powinna zawierać:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy oraz numer identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie faktycznym nabywcą towarów i usług w związku z realizacją projektu będzie Szkoła Podstawowa ....., na którą będą wystawiane faktury.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca przyznał podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców, nawet swojej jednostki budżetowej, która na chwilę obecną jest odrębnym od Gminy podmiotem w zakresie rozliczeń podatkowych, a Gmina nie dokonuje rozliczenia czynności wykonywanych przez Szkołę Podstawową ......

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. ,,....", albowiem to nie Wnioskodawca będzie nabywcą towarów i usług związanych z projektem. Faktury dokumentujące ww. nabycia będą wystawione na inny podmiot, tj. Szkołę Podstawową .....

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w okolicznościach przedstawionych we wniosku i traci swą aktualność dla okresów, od których Gmina dokona scentralizowania rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY