Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy wartość dotacji celowej udzielonej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążył będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy?

sygnatura: 1061-IPTPB1.4511.519.2016.2.KLK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2016-08-03

słowa kluczowe:dofinansowanie, dotacja, dotacja celowa, gmina, kanalizacja, płatnik, świadczenie nieodpłatne, zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2016 r. (data wpływu 15 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika (zdarzenie przyszłe) jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2016 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął wniosek z dnia 11 maja 2016 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pismem z dnia 20 maja 2016 r., Nr IBPB-2-1/4511-296/16/PM, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, na podstawie art. 170 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) przekazał ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, celem załatwienia według właściwości, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) - data wpływu 30 maja 2016 r.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 4 lipca 2016 r., Nr 1061 IPTPB1.4511.519.2016.1.KLK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 5 lipca 2016 r. (data odbioru 5 lipca 2016 r. - identyfikator poświadczenia ePUAP UPP7583778). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 11 lipca 2016 r., które wpłynęło w dniu 15 lipca 2016 r., nadanym w dniu 12 lipca 2016 r.

W uzupełnieniu wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm., zwana dalej u.s.g.), w ramach zadań własnych Gmina .... realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy ..... Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.) - art. 5 ust. 1 pkt 2. Na mocy uchwały nr ..... Rady Miejskiej ..... z dnia 28 maja 2014 r. (Dz. Urz. woj. ...... z 3 czerwca 2014 r., poz. 3035, zwana dalej ,,uchwałą"), będącej aktem prawa miejscowego - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej właściciele nieruchomości otrzymują dotację w związku z wykonaniem swojego obowiązku, po spełnieniu warunków określonych w uchwale.

Szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Zgodnie z przedmiotowym regulaminem:

,, § 2.1 Dotacja udzielana jest na wykonanie następujących robót wraz z kosztami materiałów:

a) wykonanie dokumentacji przyłącza;b) wykonanie przyłącza od miejsca włączenia do sieci kanalizacyjnej do ściany zewnętrznej budynku, zgodnie z dokumentacją projektową;c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;2. Wysokość dotacji wynosi 80% poniesionych kosztów za roboty wraz z kosztami materiałów, nie więcej niż 1 500 zł brutto.3. Dotację można otrzymać na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku zlokalizowanego na terenie danej nieruchomości tylko jeden raz.

§ 3.3 Dotacji udziela się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Miastem .......

§ 3.4 Umowa będzie określać jej przedmiot, zakres i terminy wykonania robot określonych w § 2 ust. 1, kary wynikające z niedotrzymania obowiązków przez strony umowy oraz wysokość i tryb płatności dotacji.

§ 5. Warunkiem wypłaty dotacji z budżetu Gminy jest:

 1. Wykonanie przyłącza zgodnie z projektem oraz warunkami umowy, o których mowa w § 3 ust. 3.
 2. Przedstawienie oryginałów faktur za wykonanie robót, o których mowa w § 2 ust. 1.

Ponadto ostateczna wartość dotacji została/zostanie określona na podstawie faktycznie poniesionych kosztów przez ,,Dotowanego", zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną."

Dotacja udzielana jest osobie fizycznej po zakończeniu robót i przedłożeniu dokumentów potwierdzających ich wykonanie, tj. umowa lub aneks do umowy zawarty z Urzędem Miasta .... - Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ..... na odbiór ścieków, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, protokół zakończenia i odbioru robót kanalizacyjnych podłączenia do kanalizacji sanitarnej (zgodnie z § 3.5) oraz oryginały faktur (zgodnie z § 5).

Środki przeznaczone na dotację to środki własne Gminy i były/są ujęte w budżecie Miasta. Gmina przyjmuje, że udzielana dotacja na częściowe dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego nie stanowi dotacji udzielonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Udzielana dotacja stanowi przychód z ,,innych źródeł", zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., zwanej dalej ,,ustawą"). Gmina wywodzi ten pogląd mając na uwadze, że wskazana powyżej uchwała została podjęta na podstawie art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, ze zm.): ,,Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców;
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi."

Nie zaś na podstawie art. 221 ust. 1, 2, 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm., zwana dalej: ,,u.f.p"), a co za tym idzie nie ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy, który brzmi: ,,dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego". W tym przypadku podstawą podjęcia uchwały jest art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.

A więc koniecznym jest wystawienie PIT-8C dla dotowanego właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wartość dotacji celowej udzielonej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążył będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy odnośnie ww. pytania w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego. Natomiast w zakresie przedstawionego stanu faktycznego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość otrzymanych dotacji celowych stanowi dla beneficjentów przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednak nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwość przyznania dotacji celowej podmiotowi niezaliczonemu do sektora finansów publicznych definiuje art. 221 u.f.p. i ta dotacja w ocenie Wnioskodawcy spełnia przesłankę z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy. Natomiast w przypadku dotacji, o której mowa w zapytaniu, podstawą przyznania dotacji jest uchwała podjęta na podstawie art. 403 ust. 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, a nie u.f.p.

Zdaniem Wnioskodawcy, w tym przypadku udzielana przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacja celowa nie będzie korzystała ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieje zatem obowiązek wystawienia informacji PIT-8C dla osób uzyskujących przedmiotowe dotacje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania ,,w szczególności", wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w ww. ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

 • z budżetu państwa lub
 • z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie tej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 w. ustawy).

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej ,,Narodowym Funduszem", jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Natomiast, zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej ,,wojewódzkimi funduszami", są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust 1.

Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 powołanej wyżej ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców;
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach zadań własnych Gmina realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Na mocy uchwały Rady Miejskiej, będącej aktem prawa miejscowego - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej właściciele nieruchomości otrzymują dotację w związku z wykonaniem swojego obowiązku, po spełnieniu warunków określonych w uchwale. Wysokość dotacji wynosi 80% poniesionych kosztów za roboty wraz z kosztami materiałów, nie więcej niż 1 500 zł brutto. Dotacji udziela się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Miastem. Dotację można otrzymać na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku zlokalizowanego na terenie danej nieruchomości tylko jeden raz. Dotacja udzielana jest osobie fizycznej po zakończeniu robót i przedłożeniu dokumentów potwierdzających ich wykonanie. Środki przeznaczone na dotację to środki własne Gminy i były/są ujęte w budżecie Miasta. Udzielana dotacja na częściowe dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego nie stanowi dotacji udzielonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wartość dotacji celowej udzielonej właścicielom nieruchomości na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej stanowić będzie dla Nich przychód z tzw. innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego należy stwierdzić, że skoro udzielona przez Wnioskodawcę, tj. jednostkę samorządu terytorialnego, dotacja celowa nie jest dotacją udzieloną w oparciu o ustawę o finansach publicznych, to nie mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przekazaniem osobom fizycznym przedmiotowej dotacji.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy podkreślić, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywistego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY