Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jednostka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dotację realizowanego przez nią projektu pt. ?Wsparcie działalności Centrum Rozwoju Lokalnego- Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego w ........?. Dotacja finansowana jest ze środków programu Unii Europejskiej -PHARE 2003. Realizując projekt, Jednostka świadczy bezpłatne usługi na rzecz zainteresowanych podmiotów oraz ponosi wydatki, z których część jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Środki z otrzymanej dotacji ulokowane są na odrębnym rachunku bankowym. Jednostka zadała pytanie, czy może ubiegać się o bezpośredni zwrot podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, takich jak np. zakup usług hotelowych i gastronomicznych, płaconych z rachunku bankowego, na którym ulokowane są wyłącznie środki z dotacji.

sygnatura: PP-I/4492-3/06/AD

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-12-11

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług, pomoc zagraniczna, usługi gastronomiczne, usługi noclegowe, zwrot podatku

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 8 września 2006r., Nr PP-I-005/147/AK/06, którą zmieniono z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z 18 kwietnia 2006r., Nr PP/443-54-1/06 udzielające interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług-

postanawia utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 27.03.2006r. Jednostka zwróciła się do organu podatkowego I instancji z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż xxxxx podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dotację realizowanego przez nią projektu pt. ?Wsparcie działalności Centrum Rozwoju Lokalnego- Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego w .........?. Dotacja finansowana jest ze środków programu Unii Europejskiej -PHARE 2003. Realizując projekt, Jednostka świadczy bezpłatne usługi na rzecz zainteresowanych podmiotów oraz ponosi wydatki, z których część jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Środki z otrzymanej dotacji ulokowane są na odrębnym rachunku bankowym.

Jednostka zadała pytanie, czy może ubiegać się o bezpośredni zwrot podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, takich jak np. zakup usług hotelowych i gastronomicznych, płaconych z rachunku bankowego, na którym ulokowane są wyłącznie środki z dotacji. W jej opinii na podstawie przepisu § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, może ubiegać się o zwrot w/w podatku.

W odpowiedzi na powyższy wniosek, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wydał w dniu 18.04.2006r. postanowienie Nr PP/443-54-1/06, w którym uznał stanowisko xxxxx za prawidłowe.

Badając poprawność powyższej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdził, iż jest ona nieprawidłowa. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 zr zm.), zarejestrowani podatnicy dokonujący nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, bezpośrednio przekazane im na odrębny rachunek bankowy, mogą ubiegać się o zwrot kwot podatku naliczonego. Brak ograniczeń przedmiotowych w powołanym przepisie oznacza natomiast, iż należy się kierować zasadami odliczenia i zwrotu podatku, uregulowanymi w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z których wynika, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Jednostka nie może więc żądać zwrotu podatku naliczonego zawartego w wydatkach na usługi hotelarskie i gastronomiczne, finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Wydano zatem decyzję z dnia 08.09.2006r., nr PP-I-005/147/AK/06., którą zmieniono treść postanowienia organu podatkowego I instancji.

Powyższe rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu zostało zaskarżone w trybie odwołania. W opinii Jednostki narusza ono przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl powyższego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku naliczonego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zdaniem Odwołującej przepis ten, w przedstawionym stanie faktycznym, daje możliwość ubiegania się o zwrot podatku naliczonego. Ponadto Odwołująca twierdzi, iż przepisy rozdziału XII w/w rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarow i usług, dotyczące bezzwrotnej pomocy zagranicznej, nie zawierają ograniczenia zakresu odliczania podatku naliczonego oraz odniesienia do przepisów ustawy. W związku z powyższym Odwołująca wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu.

Rozpoznając odwołanie Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) wydane zostało na podstawie zawartego w ustawie o podatku od towarów i usług upoważnienia- w celu jej wykonania. Ustawa o podatku od towarów i usług jest aktem prawnym wyższego rzędu i ma pierwszeństwo stosowania przed rozporządzeniem wykonawczym. Zatem brak ograniczeń przedmiotowych w stosowaniu danego przepisu rozporządzenia wskazuje, iż w jego stosowaniu należy kierować się zasadami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem § 23 ust. 1 w/w rozporządzenia zarejestowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Natomiast w myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika, usług noclegowych i gastronomicznych. Zatem, wg powołanych wyżej przepisów, xxxxxxx nie ma prawa do zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych i gastronomicznych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Powołany przez xxxxxxxx przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów lub usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Odwołującej, iż na podstawie wyżej cytowanego przepisu, ma prawo ubiegać się o zwrot podatku naliczonego od przedmiotowych zakupów usług hotelarskich i gastronomicznych.
Przepis art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 54, poz. 535 ze zm.)- ograniczający prawo do odliczenia podatku naliczonego, w przypadku zakupu usług noclegowych i gastronomicznych- jest przepisem szczególnym w stosunku do wyżej cytowanego przepisu art. 88 ust 1 pkt 2 w/w ustawy. Tak więc, nawet jeśli przedmiotowe wydatki zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, przepis art. 88 ust.1 pkt 4 powołanej ustawy uniemożliwia Jednostce ubieganie się o zwrot podatku naliczonego od zakupu powyższych usług.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. ? Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270z późn.zm.) na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY