Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dofinansowanie pochodzące z PFRON oraz Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wydatki związane z realizacją ww. projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy?

sygnatura: IS.I/1-4151/37/06, IS.I/1-4151/38/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-12-11

słowa kluczowe:dofinansowanie, dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejski Fundusz Społeczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc finansowa, środki pomocowe, warunki zwolnienia, źródło finansowania

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 9.06.2006 r., znak: I USI/415/30/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje za nieprawidłowe stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2006 r. w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pismem z dnia 10.03.2006 r. pan Janusz B., wspólnik spółki cywilnej S., zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że ww. spółka zawarła umowę o dofinansowanie projektu "Kamień milowy - społeczna akceptacja niepełnosprawnych na rynku pracy" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Realizowany projekt finansowany jest w 71,8 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 28,19 % ze środków krajowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 3,04 % ze środków własnych spółki. Zdaniem wnioskodawcy dofinansowanie pochodzące PFRON oraz Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wydatki związane z realizacją ww. projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy. W tym stanie faktycznym podatnik zwrócił się o potwierdzenie przedstawionego przez siebie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 9.06.2006 r., znak: I USI/415/30/06, uznał za prawidłowe "stanowisko przedstawione we wniosku: w części dotyczącej opodatkowania przychodu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" oraz za nieprawidłowe "w części dotyczącej opodatkowania przychodów pochodzących ze środków PFRON". W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy stwierdził, że otrzymywane przez spółkę dofinansowanie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w tej części, w której nie jest ono wypłacane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Przychód ten jest jednak objęty zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki bezpośrednio sfinansowane z tych dochodów (przychodów) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy). Zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są jedynie objęte przychody, które pochodzą ze środków budżetu państwa (tj. z PFRON).

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po dokonaniu analizy wniosku z dnia 10.03.2006 r. oraz treści postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 9.06.2006 r., znak: I USI/415/30/06, zważył, co następuje:

Stosownie do zapisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te związane są z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o tej ustawy, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zwolnienie z opodatkowania zawarte w powołanym powyżej przepisie może być zatem zastosowane w sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

  1. środki stanowią bezzwrotną pomoc i pochodzą bezpośrednio od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, instytucji finansowych, w tym również, gdy wypłacane są za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy,
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2.03.2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzenia i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.). Z powyższych uregulowań wynika, iż otrzymywana przez beneficjentów pomoc finansowa, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. A zatem nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie środków warunkuje zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc przestawiony powyżej stan prawny do zaprezentowanego przez Podatnika stanu faktycznego należy stwierdzić, iż uzyskane przez spółkę dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON, nie spełnia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunku pochodzenia środków "od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy". A zatem przedmiotowe dofinansowanie stanowi dla spółki przychód z działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Natomiast wydatki sfinansowane z tych przychodów przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu winny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów stosownie do zapisu art. 22 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Mając na uwadze wskazane powyżej przepisy, skutki podatkowe dla projektodawców prowadzących działalność gospodarczą będą neutralne, bowiem przychody z otrzymanych środków od Instytucji Wdrażających zostaną zrównoważone wydatkami (stanowiącymi koszt podatkowy) na sfinansowanie realizowanych projektów.

Reasumując: w świetle zaprezentowanego stanu prawnego stanowisko podatnika w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego w związku z realizacją programu sfinansowanego z funduszy strukturalnych oraz funduszy krajowych wyrażone we wniosku z dnia 10.03.2006 r. jest nieprawidłowe. Skoro zatem organ podatkowy I instancji uznał stanowisko pana Janusza B. za prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu pochodzącego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skutkuje to koniecznością zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 9.06.2006 r., znak: I USI/415/30/06, w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej, nakładającego na organ odwoławczy obowiązek zmiany z urzędu postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, o ile postanowienie to rażąco narusza prawo.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY