Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenie pracowników projektu (kierownik i dwóch asystentów) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: IS.I/1-4151/39/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-12-11

słowa kluczowe:dofinansowanie, dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc finansowa, pomoc zagraniczna, środki pomocowe, warunki zwolnienia, źródło finansowania

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 32 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku z dnia 28.12.2005 r., znak: US-PDM/415/10/2005, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 24.11.2005 r.) w całości za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 15.11.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 24.11.2005 r.) P. zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że P. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizuje projekt, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentem środków pomocowych jest Powiat, w imieniu którego projekt realizuje jego jednostka organizacyjna - P., w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy i L. W związku z realizacją ww. projektu zatrudniony został kierownik projektu oraz dwóch asystentów, których wynagrodzenie (w ramach umowy o pracę) zostanie sfinansowane w 71,81 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 28,19 % ze środków PFRON. W tym stanie faktycznym wnioskodawca, jako płatnik, zwrócił się z zapytaniem czy wynagrodzenie pracowników projektu (kierownik i dwóch asystentów) jest wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem płatnika przedmiotowe wynagrodzenia pracowników są zwolnione z podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie ww. przepisu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku, postanowieniem z dnia 28.12.2005 r., znak: US-PDM/415/10/2005, uznał, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Nie podzielił natomiast stanowiska wnioskodawcy co do możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń sfinansowanych ze środków krajowych. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy stwierdził, że w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących cel programu, sfinansowanych z Europejskiego Funduszy Społecznego ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, gdyż są to środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Natomiast wynagrodzenia sfinansowane ze środków PFRON nie korzystają z przedmiotowego zwolnienia, ponieważ są to środki pochodzenia krajowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po dokonaniu analizy wniosku z dnia 15.11.2005 r. (uzupełnionego pismem z dnia 24.11.2005 r.) oraz treści postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku z dnia 28.12.2005 r., znak: US-PDM/415/10/2005, zważył, co następuje:

Stosownie do zapisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c tej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, zaniechano poboru podatku. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 powołanej ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.
    Zwolnienie z opodatkowania zawarte w powołanym powyżej przepisie może być zatem zastosowane w sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki:
  1. środki stanowią bezzwrotną pomoc i pochodzą bezpośrednio od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, instytucji finansowych, w tym również, gdy wypłacane są za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy,
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2.03.2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzenia i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.). Z powyższych uregulowań wynika, iż otrzymywana przez beneficjentów pomoc finansowa pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. A zatem nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie środków warunkuje zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle przestawionych powyżej przepisów oraz zaprezentowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku stanu faktycznego należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników realizujących projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON, nie spełnia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunku pochodzenia tych środków "od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy". A zatem przedmiotowe wynagrodzenia dla pracowników będących ostatecznymi beneficjentami pomocy stanowią przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że od dochodów tych płatnik jest obowiązany do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 32 ww. ustawy.

Reasumując: w świetle zaprezentowanego stanu prawnego stanowisko P. w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pracowników realizujących programy finansowane z funduszy strukturalnych oraz ze środków krajowych (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) wyrażone we wniosku z dnia 15.11.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 24.11.2005 r.) jest nieprawidłowe. Skoro zatem organ podatkowy I instancji uznał stanowisko płatnika za prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skutkuje to koniecznością zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Leżajsku z dnia 28.12.2005 r., znak: US-PDM/415/10/2005, w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej, nakładającego na organ odwoławczy obowiązek zmiany z urzędu postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, o ile postanowienie to rażąco narusza prawo. Odnosząc się natomiast do stanowiska P. wyrażonego w piśmie z dnia 22.11.2006 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie wskazuje, iż zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego z urzędu, jeżeli postanowienie to rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY