Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w świetle najnowszego orzecznictwa ETS możliwym jest korygowanie VAT należnego z faktur korygujących nie posiadając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta ?

sygnatura: PP1/443-156/06

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2006-12-13

słowa kluczowe:faktura korygująca, korekta faktury, potwierdzenie odbioru

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia "K." Sp. z o.o. na postanowienie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 25.09.2006 r., znak: RO/443-58/06 w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

W dniu 11.07.2006 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego) Spółka "K." zwróciła się do Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie możliwości korygowania VAT należnego z faktur korygujących nie posiadając potwierdzenia odbioru tej faktury przez kontrahenta.

W złożonym wniosku Strona przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka w związku z prowadzoną działalnością wystawia dużą ilość faktur korygujących, z uwagi na zwroty sprzedawanego towaru. Odbiorcy faktur korygujących często nie wywiązują się z obowiązku potwierdzenia odbioru tych faktur, co skutkuje znaczną ilością faktur, które widnieją w księgach jako korekta VAT należnego do rozliczenia w okresach następnych.

Zdaniem Spółki można skorygować VAT należny bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, gdyż przepisy § 16 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U z 2005 r. Nr 95 poz. 798 ze zm.) zostały wydane bez wymaganego upoważnienia ustawowego. Na poparcie swojego stanowiska Strona przywołała orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Ponadto w złożonym wniosku Strona złożyła oświadczenie, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, bądź też kontrola skarbowa.

W dniu 25.09.2006 r. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie znak: RO/443-58/06, w którym stwierdził, iż przedstawione stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ pierwszej instancji powołał się na przepisy § 16 ust. 4 rozporządzenia z dnia 25.05.2005 r., które mówią, że sprzedawca jest zobowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (z pewnymi wyjątkami). Potwierdzenie to stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc (kwartał), w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie. Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Następnie Naczelnik stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny, Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz sądy administracyjne nie są organami ustawodawczymi, a ich wyroki i orzeczenia nie stanowią źródeł prawa. W związku z tym przepisy zawarte w rozporządzeniu z dnia 25.05.2005 r. posiadają moc obowiązującą, aż do chwili ich zmiany lub uchylenia.

Od postanowienia wydanego w pierwszej instancji Strona złożyła w dniu 13.10.2006 r. (data wpływu do Izby Skarbowej) zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach. W złożonym zażaleniu Spółka wniosła o zmianę postanowienia Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach twierdząc, iż organy podatkowe, pamiętając o prymacie prawa wspólnotowego nad krajowym, muszą działać zgodnie z prawem unijnym, uwzględniając przy tym wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Spółka w zażaleniu nie zgodziła się ze stwierdzeniem Naczelnika zawartym w wydanej interpretacji z dnia 25.09.2006 r., iż Trybunał Konstytucyjny, Europejski Trybunał Sprawiedliwości i sądy administracyjne nie są organami ustawodawczymi, a ich wyroki nie stanowią źródeł prawa, gdyż orzekane są w indywidualnych sprawach i skutkują jedynie w stosunku do zainteresowanych daną sprawą podmiotów.

Po przeanalizowaniu złożonego zażalenia - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, co następuje:

Art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT, jest zobowiązana do jego zapłaty. Zatem wprowadzenie do obiegu faktury z wykazaną kwotą VAT powoduje, że podatek ten podlega zapłacie przez wystawcę faktury nawet wówczas, gdy nie byłby należny w świetle pozostałych przepisów podatkowych. Natomiast zgodnie z przepisem art. 108 ust. 2 w/w ustawy przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego. Powyższe przepisy znajdują pełne umocowanie w przepisach VI Dyrektywy tj. art. 21 (1) (d) i są następstwem implementacji tego przepisu do ustawy krajowej.

A zatem przepisy § 16 ust. 4 rozporządzenia z dnia 25.05.2005 r. są tylko doprecyzowaniem zasady, która wprost wynika z wyżej powoływanego art. 108. Oznaczają, bowiem, że podatek wykazany w pierwotnej fakturze podlega rozliczeniu, aż do momentu, gdy podatnik znajdzie się w posiadaniu dowodu, że skutecznie wprowadził do obiegu fakturę korygującą podatek, poprzez doręczenie jej klientowi. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie VAT opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Nie można uznać także, iż przepisy § 16 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, gdyż art. 11(C) (1) VI Dyrektywy mówi, iż w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego czy też częściowego nie wywiązywania się z płatności lub w przypadku, gdy cena zostaje obniżona po tym jak transakcja została wykonana, podstawa opodatkowania będzie stosownie obniżona na warunkach, które zostaną określone przez państwa członkowskie.

Natomiast odpowiadając na zarzut postawiony w zażaleniu dotyczący wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), należy stwierdzić, iż nie jest on zasadny.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej skutkuje obowiązkiem pełnego i prawidłowego wdrożenia dorobku prawnego Wspólnoty. Polskie przepisy prawne muszą być zgodne z szeroko pojmowanym prawem Unii. Przepisy prawa krajowego i decyzje organów nie mogą pozostawać w sprzeczności z normami prawa wspólnotowego ani z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości.

Ordynacja podatkowa nakazuje organom podatkowym stosowanie orzecznictwa ETS, wynika to z treści art. 14b i 240 Ordynacji podatkowej. Nie mniej jednak wyroki te muszą zapadać w sprawach o identycznym stanie faktycznym. Dopiero wtedy można uznać, czy interpretacja wydana przez organ podatkowy narusza, czy też nie, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jednak należy zauważyć, iż powoływane przez Stronę orzeczenia odbiegają w znaczący sposób od sytuacji zaistniałej w przedmiotowej sprawie. W orzeczeniu C-317/94 Elida G. mamy do czynienia ze szczególnym stanem faktycznym, polegającym na dokonywaniu rozliczeń przez producenta z ostatecznymi konsumentami z tytułu wydanych kuponów rabatowych. Wysnuwanie z tego orzeczenia zbyt ogólnych wniosków w odniesieniu do faktur korygujących prowadzi do błędu, tym hardziej, iż w sprawie Elida G. udzielone rabaty zostały w pełni udokumentowane w innej formie. Natomiast przedmiotem drugiego z powoływanych orzeczeń tj. C-330/87, w ogóle nie było prawo do zmniejszenia obrotu. W sprawie tej rozstrzygano zagadnienie wymogów, co do treści faktury i ich wpływu na prawo do odliczenia VAT naliczonego. Dlatego też nietrafne jest przywoływanie tych wyroków w odniesieniu do wymogu potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

W świetle powyższego Spółka w sytuacji wystawienia faktury korygującej, jest zobowiązana posiadać potwierdzenie odbioru tej faktury przez nabywcę. Potwierdzenie to stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z powyższych względów rozstrzygnięto jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY