Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedawca usług (wydzierżawiający) ma obowiązek wystawić faktury korygujące w przypadku kwestionowania ich prawidłowości przez kupującego (dzierżawcę) oraz czy stanowią one podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozumieniu art. 86 i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług?

sygnatura: PP-3/4407/116/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-12-12

słowa kluczowe:odliczenie podatku od towarów i usług, wystawienie faktury

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 23.10.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej z dnia 12.10.2006 r. nr PP/443-28/06 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nimocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 14.07.2006 r., uzupełnionym pismami z dnia 16.08.2006 r. oraz z dnia 2.10.2006 r., zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Z opisanego stanu faktycznego wynikało, iż w dniu 1.02.2005 r. zawarł Pan umowę dzierżawy zabudowanej nieruchomości. Zgodnie z umową czynsz za dzierżawę miał być płatny do 15 każdego miesiąca z góry na podstawie wystawionych faktur VAT. W okresie od dnia zawarcia umowy do czerwca 2006 r. nie otrzymał Pan, z powyższego tytułu, żadnej faktury. Dopiero w czerwcu 2006 r. otrzymał Pan trzy faktury z dnia 26.06.2006 r.:
1. za okres od dnia 1.02.2005 r. do dnia 30.06.2005 r., z terminem płatności 3.07.2006 r.;
2. za okres od dnia 1.07.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., z terminem płatności 3.07.2006 r.;
3. za okres od dnia 1.01.2006 r. do dnia 30.06.2006 r., z terminem płatności 15.07.2006 r.
Pismami z dnia 4.07.2006 r. oraz z dnia 12.07.2006 r. zwrócił się Pan do wydzierżawiającego o wystawienie i doręczenie faktur korygujących w celu rzetelnego i niewadliwego zaksięgowania, a także prawidłowego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku od towarów i usług. Pana zdaniem wystawione faktury są nieprawidłowe co do terminu wystawienia i doręczenia, podstawy i wysokości czynszu oraz terminu płatności. Jednakże nie otrzymał Pan faktur korygujących, w związku z tym wystąpił Pan do Sądu z powództwem przeciwko wydzierżawiającemu. Zapytanie Pana dotyczyło oceny, czy:
1. sprzedawca usług (wydzierżawiający) ma obowiązek wystawić faktury korygujące w razie kwestionowania przez kupującego (dzierżawcę) prawidłowości otrzymanych faktur VAT, jako wystawionych niezgodnie z umową i przepisami podatkowymi;
2. czy powyższe faktury VAT stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozumieniu art. 86 i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.).
Pana zdaniem, jako że powyższe faktury wystawione zostały nieprawidłowo, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozumieniu powyższych przepisów.
Ponadto w piśmie z dnia 2.10.2006 r. wniósł Pan prośbę o wystąpienie przed wydaniem pisemnej interpretacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego do Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście z zapytaniem:
1. na okoliczność zasadności zarzutu potrącenia i obowiązku wystawienia przez wydzierżawiającego faktur korygujących - o cel wydanego przez Sąd postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych na okoliczność sporządzenia opisu i oszacowania nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy;
2. o zasadność zgłoszonej przez Pana wierzytelności.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej w postanowieniu z dnia 12.10.2006 r. uznał Pana stanowisko za nieprawidłowe. Stwierdził, iż zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) faktury dokumentujące usługę dzierżawy powinny być wystawione nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, a więc z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Jednakże w sytuacji, gdy wystawca spóźnia się z wystawieniem faktury - nieprawidłowość ta pozostaje bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dzierżawy.
Naczelnik Urzędu Skarbowego powołał przepis § 17 ust. 1 i 3 w/w rozporządzenia Ministra Finansów regulujący problematykę wystawiania faktur korygujących przez sprzedawcę.
Odnośnie Pana stanowiska dotyczącego braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług precyzyjnie określają terminy, w których można odliczyć podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur. W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy o VAT prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w miesiącu następnym, nie wcześniej jednak niż z chwilą wykonania usługi bądź dostawy towaru. Ponieważ ustawa o VAT nie zawiera przepisów dotyczących skutków nieterminowego wystawiania faktur należy przyjąć, iż bez względu na opóźnienie w wystawieniu faktury przez dostawcę, nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w terminach, o których mowa powyżej.
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, iż przepisy regulujące postępowanie w sprawie wydawania interpretacji podatkowych nie dają podstaw do wystąpienia przez organ podatkowy z zapytaniami do sądu.

Na powyższe postanowienie zażalił się Pan pismem z dnia 02.08.2006 r. wnosząc o:
- zmianę w całości zaskarżonego postanowienia, ewentualnie uchylenie go i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego,
- przeprowadzenie dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie (akta sądowe dot. spraw toczących się między Panem a wydzierżawiającym) albo zlecenie tego postępowania organowi I instancji,
- przeprowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta (wydzierżawiającego) w zakresie prawidłowości zaksięgowania i opodatkowania kwestionowanych faktur,
- wstrzymanie zaskarżonego postanowienia w całości do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie,
- przyznanie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa,
- rozpoznanie sprawy w razie ewentualnej nieobecności pełnomocnika.
Podnosi Pan również, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego nie zrozumiał sedna problemu i nie rozpatrzył istoty sprawy; pominął całkowicie pierwsze zapytanie dot. obowiązku wystawienia przez wydzierżawiającego faktur korygujących. W konsekwencji wpłynęło to na wadliwość udzielonej odpowiedzi. Pana zdaniem skoro nabywca kwestionuje prawidłowość otrzymanej faktury i odmawia zapłaty z uwagi na brak wynikającej z umowy podstawy oraz błędne określenie powinności płatniczej, to w takiej sytuacji nie powstaje zobowiązanie podatkowe, jak również prawo do obniżenia podatku. Dotyczy to zwłaszcza przypadku, gdy wzajemne roszczenia stron rozstrzygane są przed sądem powszechnym ? art. 45 i 77 ust. 2 Konstytucji.
Ponadto zarzuca Pan, że organ I instancji nie przeprowadził niezbędnego, wnioskowanego postępowania dowodowego, nie wystąpił o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, co uniemożliwiło dostateczne wyjaśnienie przedstawionych zagadnień.
Pana zdaniem zaskarżone postanowienie narusza prawo, gdyż jest niezgodne z przepisami normującymi wydawanie interpretacji (art. 14a i 14b Ordynacji podatkowej).

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.
Przepis art. 88 ust. 3a ustawy o VAT w punktach 1-6 zawiera katalog sytuacji, w których otrzymane od kontrahenta faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w tych dokumentach. Opisany przez Pana we wniosku stan faktyczny nie mieści się w żadnym z ww. punktów. Zatem w odniesieniu do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dzierżawy zastosowanie znajdą przepisy art. 86 ust. 1, ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy o VAT. Odliczenie przysługiwać będzie w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał Pan fakturę lub w rozliczeniu za miesiąc następny. Fakt nieterminowego wystawienia faktur przez kontrahenta oraz niezapłacenia przez Pana należności wynikających z ww. faktur pozostaje, jak prawidłowo poinformował Naczelnik Urzędu Skarbowego, bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur. Bez wpływu na prawo do odliczenia pozostaje także kwestionowanie przez Pana kwot czynszu wynikających z przedmiotowych faktur. Do momentu orzeczenia przez sąd prawidłowej jego wysokości, odliczeniu podlega kwota podatku naliczonego wynikająca z otrzymanych faktur.
Jeżeli kwota czynszu zostanie orzeczona przez sąd w innej wysokości niż wynika z wystawionych faktur, wówczas wynajmujący będzie zobowiązany do wystawienia faktur korygujących.
Odnośnie Pana zapytania dotyczącego obowiązku wystawienia faktur korygujących przez wydzierżawiającego Naczelnik Urzędu Skarbowego prawidłowo poinformował, iż przepis § 17 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów określa kiedy sprzedawca może wystawić fakturę korygującą. Z przepisów tych nie wynika, aby istniał obowiązek wystawienia faktury korygującej w sytuacji, gdy faktura pierwotna wystawiona została po terminie. Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował Pana, że w przypadku gdy faktura nie zostanie w ogóle wystawiona, bądź zostanie wystawiona po upływie terminu, w którym powinna być wystawiona ? tak jak ma to miejsce w przedmiotowej sytuacji ? nie wpływa to na moment powstania obowiązku podatkowego, który powstanie zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Zatem Pana stanowisko zgodnie z którym - skoro nabywca kwestionuje prawidłowość otrzymanych faktur to obowiązek podatkowy z tytułu dzierżawy nie powstaje ? jest niesłuszne.
Organy podatkowe nie mogą nakazać podatnikowi wystawienia faktur korygujących. Nie są także kompetentne - przy udzielaniu interpretacji - do oceny czy wystawione faktury są zgodne z umową i czynsz z nich wynikający ustalony został w wysokości wynikającej z umowy, organem właściwym w tym zakresie jest sąd cywilny.
Procedura wydawania pisemnych interpretacji podatkowych unormowana została w przepisach art. 14a - 14d Ordynacji podatkowej. Z art. 14a § 2 tej ustawy wynika, iż składając wniosek podatnik obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Natomiast zgodnie z art. 14a § 3 ww. ustawy interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. W ramach tego postępowania przepisy zawarte w Dziale IV odnoszące się do postępowania podatkowego mają zastosowanie jedynie w ograniczonym zakresie, tzn. gdy przepisy art. 14a-14 d wyraźnie do nich odsyłają. Zatem organ podatkowy wydając interpretację nie przeprowadza dodatkowego postępowania wyjaśniającego ani postępowania dowodowego, opierając się na stanie faktycznym opisanym przez wnioskodawcę.
W związku z powyższym Pana prośba o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i zwrot kosztów postępowania nie jest, w ramach tego postępowania, uzasadniona.
Również Pana wniosek o przeprowadzenie czynności sprawdzających u wydzierżawiającego jest bezprzedmiotowy, gdyż czynności tych dokonuje ? w razie uzasadnionej potrzeby - organ podatkowy pierwszej instancji z urzędu, a nie ma wniosek osoby trzeciej.
Instytucja wstrzymania wykonania decyzji w odniesieniu do pisemnych interpretacji uregulowana została w art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem wykonanie decyzji, o których mowa w § 5, podlega wstrzymaniu do dnia upływu terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, a jeżeli na decyzję organu odwoławczego zostanie złożona skarga do sądu administracyjnego to wykonanie decyzji podlega wstrzymaniu do czasu zakończenia postępowania przed sądem administracyjnym. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia podatnika prawa do wykonywania takiej decyzji. Przepisy normujące to postępowanie nie przewidują natomiast możliwości wstrzymania wykonania postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego.
Z ww. względów orzeczono jak w sentencji.Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Na decyzję służy prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY