Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Spółka działająca na podstawie zezwolenia z dnia 21.05.1998 roku Nr 4/APR S.A./98 mimo otrzymania środków pomocowych z Unii Europejskiej, zachowuje uprawnienie do korzystania z ulg na podst. Art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2000 r. w związku z § 12 ust. 1 w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wg stanu prawnego na dzień 31.12.2000 r.?

sygnatura: PD3-4231-90/06

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2006-12-18

słowa kluczowe:specjalna strefa ekonomiczna, średni przedsiębiorca, zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 9.10.2006 r. "P." S.A w D. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju z dnia 28 września 2006 r. znak: PD-3/423-1106 w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

Wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2006 r. znak:L.dz.5382106 "P." S.A w D. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Spółka, mimo otrzymania środków pomocowych z Unii Europejskiej, zachowuje prawo do korzystania z ulg na podstawie art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2000 r. w związku z § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.09.1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, według stanu prawnego na dzień 31.12.2000 r. Zgodnie ze stanowiskiem Spółki odpowiedź na powyższe pytanie powinna być twierdząca.

W dniu 28 września 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju wydał postanowienie znak: PD-3/423-1 /06, w którym uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ pierwszej instancji stwierdził, że przedsiębiorca nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia dochodu z działalności prowadzonej w strefie, jeżeli równocześnie korzysta z bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej, która to pomoc podlega zwolnieniu od dochodu.

Na powyższe postanowienie "P." S.A złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach pismem z dnia 9 października 2006 r., w którym nie zgadza się z otrzymaną interpretacją przepisów. W złożonym zażaleniu Jednostka podnosi, że Naczelnik Urzędu Skarbowego nie przedstawił uzasadnienia zajętego stanowiska, ograniczając się jedynie do wyrażenia własnego poglądu, nie popierając go uzasadnieniem ani nie podważając stanowiska zajętego przez Podatnika. Brak uzasadnienia nie pozwala uznać stanowiska zajętego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego za prawidłowe. Ponadto zdaniem Spółki przepis § 12 ust. 1 rozporządzenia nie ma zastosowania w razie otrzymania przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W wyniku rozpatrzenia zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zważył, co następuje:

Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego we wniosku z dnia 18.08.2006 r. na prowadzenie działalności w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Spółka otrzymała zezwolenie z dnia 21 maja 1998 roku Nr 4/ARP S.A./98, w zakresie określonym zezwoleniem.

W myśl przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, Spółka zachowuje prawo do zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2000 r. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku Spółki otrzymała ona środki pomocowe z Unii Europejskiej, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do treści przepisu § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.09.1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 907; zm. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 833) według stanu prawnego na dzień 31.12.2000 r., zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje, o których mowa w § 10 i 11, nie przysługują przedsiębiorcy w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach.

Otrzymanie środków pomocowych z Unii Europejskiej przez podatnika, korzystającego ze zwolnienia na tzw. "starych zasadach" stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, spowoduje konsekwencje określone w powołanym wyżej przepisie § 12 ust. 1 rozporządzenia.

Oznacza to, że podatnikowi nie będzie przysługiwało zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy w okresie korzystania ze środków pomocowych z Unii Europejskiej zwolnionych od podatku dochodowego.

Nieuzasadnione jest powoływanie się przez Spółkę w zażaleniu na treść § 12 ust. 2 w/w rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca, któremu przysługują ulgi, odliczenia i zwolnienia w podatku dochodowym, określone w odrębnych przepisach, może zrezygnować z tego prawa i, począwszy od miesiąca, w którym zaprzestał stosować te ulgi, odliczenia i zwolnienia, może skorzystać ze zwolnień określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli we wniosku o wydanie zwolnienia zrezygnuje z innych ulg, odliczeń i zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.

Z treści przepisu § 12 ust. 1 rozporządzenia nie wynika, bowiem, że ma on zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca może zrezygnować z prawa do określonych w odrębnych przepisach ulg, odliczeń i zwolnień.

Bezzasadny jest również podniesiony przez Spółkę zarzut, że Naczelnik Urzędu Skarbowego nie przedstawił uzasadnienia zajętego stanowiska, ograniczając się jedynie do wyrażenia własnego poglądu, nie popierając go uzasadnieniem ani nie podważając stanowiska zajętego przez Podatnika. W zaskarżonym postanowieniu organ pierwszej instancji przytoczył, bowiem właściwy przepis prawa, którego dotyczył wniosek Spółki, oraz dokonał jego interpretacji w świetle przedstawionego przez Jednostkę stanu faktycznego sprawy.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY