Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki poniesione przez ... na wydanie książki są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: PD-3/41170-104/06/K

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-12-18

słowa kluczowe:autorskie egzemplarze, honorarium, prawa autorskie, przeniesienie praw majątkowych, przychód z kapitału pieniężnego, przychód z praw majątkowych

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60z 2005 r. ze zm.) w związku z zażaleniem a dnia 26.10.2006 r. (data stempla pocztowego 27.10.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z dnia 19.10.2006 r. Nr PD 1 C/415-26/06 (doręczone stronie 23.10.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmienia postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Jak wynika z akt sprawy zwrócił się Pan w dniu 08.08.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji udzielonej częściowo z budżetu Miasta i Gminy ... a częściowo przez T... na wydanie książki własnego autorstwa pt: ?...".

Jak wynika z powyższego wniosku uzupełnionego pismem z dnia 23.08.2006 r. książka ta ma być przeznaczona na cele społeczne a Pan z tego tytułu nie będzie otrzymywał żadnych honorariów, z wyjątkiem kilku egzemplarzy książek które mają być przeznaczone na prezenty dla rodziny.

Zdaniem Pana w przedmiotowej sprawie nie uzyskał Pan dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach nie zgodził się z Pana stanowiskiem i w dniu 19.10.2006 r. wydał postanowienie Nr PD 1 C /415­26/06, w którym uznał ,iż przyznana dotacja jest przychodem w rozumieniu art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast otrzymane egzemplarze książek, z uwagi na fakt, iż nie są przeznaczone do sprzedaży nie są opodatkowane podatkiem dochodowym.

Na powyższe postanowienie złożył Pan w dniu 26.10.2006 r. zażalenie podtrzymując swoje stanowisko, iż za wydanie książek nie osiągnął Pan żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tym bardziej, iż wydatek za wydrukowanie książek przez Spółkę ?..." w ... bezpośrednio zapłaciło .... a więc kwota ta nie może być uznana za dotację w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej po zapoznaniu się z aktami sprawy stoi na stanowisku, iż interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach jest nieprawidłowa.

W przedmiotowej sprawie z faktury VAT Nr 319/S/06 wydanej w dniu 07.09.2006r. przez Spółkę Cywilną Produkcyjno-Usługowo-Handlową ?..." w ... wynika, iż nabywcą usługi za wydrukowanie 150 egzemplarzy książek pt: ?..." w kwocie 1464,00 zł jest T.... z siedzibą w ...

Z kolei na odwrocie kserokopii faktury .... złożył pisemne wyjaśnienie, iż powyższa faktura VAT dotyczy realizacji zadań zleconych Towarzystwu przez Radę Miasta.

... wyjaśniło także, iż autor książki nie otrzymał honorarium ani innej korzyści materialnej i że wydane książki przeznaczone są dla bibliotek oraz na nagrody i upominki dla młodzieży biorącej udział w konkursach wiedzy o ... i okolicy.

W aktach sprawy znajduje się także pismo Rady Miejskiej w .... z dnia 08.03.2006 r. Nr BB 0114-4/06 z którego wynika, iż część środków na wydanie opowiadania pt: ?..." została przeznaczona przez Burmistrza Miasta i że wydawnictwo ma być współfinansowane przez .... Mając więc na uwadze fakt, iż książki Pana autorstwa nie są przeznaczone na sprzedaż tylko na cele społeczne i że nie otrzyma Pan z tego tytułu honorarium brak jest podstaw do uznania, iż otrzymał Pan dotację w rozumieniu art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie podlega ona opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Jeżeli natomiast zamiast wynagrodzenia pieniężnego otrzyma Pan do własnej dyspozycji egzemplarze w ilości 10% wydanych książek (tak wynika z Pana pisma), to wartość tych książek stanowi przychód w rozumieniu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dochód po zastosowaniu kosztów uzyskania w wysokości 50% (należne za prawo autorskie) należy opodatkować w zeznaniu rocznym. W tym przypadku nie ma bowiem znaczenia czy książki te chce Pan przeznaczyć na prezenty dla rodziny, czy w inny sposób będą wykorzystane, stanowią bowiem Pana własność a zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy przychodami do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym nie tylko pieniądze i wartości pieniężne ale także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Takie stanowisko odnośnie opodatkowania egzemplarzy autorskich zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 17.05. 2004 r. Nr PBS/JMD-068-218­4715/04 skierowanym do Polskiej Izby Książki w Warszawie.

Mając na uwadze powyższe orzeka się jak w sentencji.

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY