Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy mimo przedmiotu prowadzonej działalności, sprzedaż prywatnego majątku wspólników należy traktować odrębnie od spraw spółki jawnej i tym samym zwolnienie z podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może przysługiwać obojgu małżonkom?

sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/47/06/AG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-12-19

słowa kluczowe:majątek, majątek wspólny małżonków, przychód, przychód z działalności gospodarczej, spółka jawna, sprzedaż nieruchomości

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.10.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 12.10.2006 r. Nr 1439/DF/I-16/06/AK w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


orzeka


zmienić postanowienie organu pierwszej instancji i uznać stanowisko Strony za prawidłowe.


UZASADNIENIE

Pani M. L., pismem z dnia 17.08.2006 r., wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatniczka, wraz z małżonkiem, dokonała sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków.

Ponadto w ramach spółki jawnej "G", której jest wspólnikiem również z małżonkiem, prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie m.in. pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Pani M. L. wyraziła stanowisko, iż mimo przedmiotu prowadzonej działalności, sprzedaż prywatnego majątku wspólników należy traktować odrębnie od spraw spółki jawnej i tym samym zwolnienie z podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie przysługiwać obojgu małżonkom.

Postanowieniem z dnia 12.10.2006 r. Nr 1439/DF/I-16/06/AK, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia stwierdzono, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem wniosku winien być zakwalifikowany do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na powyższe postanowienie Pani M. L., pismem z dnia 27.10.2006 r., wniosła zażalenie, w którym zarzuciła błędne zakwalifikowanie uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przychodu do przychodów z działalności gospodarczej. Jednocześnie Podatniczka zarzuciła brak odniesienia się do kwestii 10% podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpoznaniu zarzutów zażalenia zauważa, co następuje:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest ocena prawidłowości wydanego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Stosując się do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika był zobowiązany udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie wnoszącego, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Organ orzekający w sprawie udziela interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, a zatem przedstawia pogląd na to, jakie przepisy znajdują zastosowanie w opisanym przez podatnika stanie faktycznym i jakie są tego konsekwencje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Analizując stan faktyczny zaprezentowany przez Podatniczką oraz odnoszące się do tego stanu przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma przepis art. 10 ust. 1 pkt 8, a nie wskazany przez organ orzekający art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) pow. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W niniejszym stanie faktycznym, nie jest zatem istotny fakt prowadzenia przez Podatniczkę działalności gospodarczej w przedmiocie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ważne jest natomiast, czy sprzedaż nieruchomości nie nastąpiła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Analiza stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wskazuje, iż Pani M. L. wraz z małżonkiem dokonała sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków. W tej sytuacji nie sposób przyjąć, iż dokonana sprzedaż nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. Jak słusznie wskazano w uzasadnieniu zażalenia, nabycie nieruchomości i jej sprzedaż nastąpiło przez małżonków M. i M. L. w imieniu własnym, a nie w imieniu "G" M. i M. L. spółka jawna. Podkreślić bowiem należy, iż spółka jawna jest spółką osobową i należy ją traktować jak odrębny od wspólników podmiot. Spółka ta ma zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, a majątek spółki ma charakter wspólności łącznej. W konsekwencji sprzedawana przez spółkę jawną nieruchomość stanowi majątek spółki jako wspólność łączną wspólników, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

W świetle powyższego sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości będzie stanowić przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy, Pani M. L. będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w tym przepisie.

Mając na względzie powyższe rozważania, stanowisko Podatniczki wyrażone w piśmie z dnia 17.08.2006 r. należy uznać za prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY