Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji Projektu "Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Lokalnego w ramach poddziałania 1.1.1 SPO WKP" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sygnatura: PBF/005-1-163/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-19

słowa kluczowe:pomoc bezzwrotna, pomoc zagraniczna, projekt pomocowy

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r., Nr 8. poz. 60 z późn.zm.), zmienia z urzędu z powodu rażącego naruszenia prawa postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 08.05.2006r., znak: US.VI/I-415-84-1/06, w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji Projektu "Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Lokalnego w ramach poddziałania 1.1.1 SPO WKP" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Stosownie do treści art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ustawy, z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wnioskiem z dnia 06.02.2006r. Strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług zawarło umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie (PARP), w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw", o - wsparcie finansowe projektu "Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Lokalnego w ramach poddziałania 1.1.1 SPO WKP". Zgodnie z treścią niniejszej umowy, projekt ten współfinansowany jest ze środków funduszy strukturalnych. Do realizacji celów projektu, Zrzeszeniezatrudniło na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych dwie osoby, którym powierzono określone zadania.

Zdaniem Strony, wynagrodzenia tych osób, z uwagi na źródło ich finansowania i bezpośrednie uczestnictwo ww. osób przy wdrażaniu Programu, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wymienionym w sentencji postanowieniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 Ordynacji podatkowej, uznał stanowisko Strony w ww. zakresie za nieprawidłowe. Organ ten, w oparciu o ustalony stan faktyczny i prawny, stwierdził, iż tylko dochody osób wykonujących czynności o charakterze merytorycznym, czyli bezpośrednio realizujących Program, w części sfinansowanej ze środków pomocowych, podlegają zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania do dochodów osób, którym powierzono wykonanie zadań o charakterze pomocniczym.

Na przedmiotowe postanowienie nie złożono zażalenia, wobec czego stało się ono ostateczne.

Dokonując analizy przedmiotowej interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 08.05.2006r., znak: US.VI/I-415-84-I/PDF-415/41/06 zostało wydane z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa.

Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późń. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem,


Zastosowanie powyższego zwolnienia, jak wynika z brzmienia powołanego przepisu, uzależnione jest zatem od spełnienia łącznie dwóch przesłanek:
- środki finansowe muszą pochodzić od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i być przekazane na podstawie, o której mowa powyżej,
- podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanegoz bezzwrotnej pomocy.

W świetle powyższego podkreślić jednak należy, iż w przedmiotowej sprawie problem bezpośredniej realizacji celu ma znaczenie drugorzędne. Istotna w sprawie jest natomiast okoliczność, iż wszystkie działania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Minister Finansów w piśmie z dnia 30.08.2006r., znak DD 6-8213-8/06/DZ/412, wydanym w trybie art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej wyraził stanowisko w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych.

Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 200Ir. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 11 cyt./w ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, określenie środki wspólnotowe oznacza - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, (...), ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju. W świetle natomiast art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późń.zm.), środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi.

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, jednostki realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również z sektorowych programów operacyjnych, mogą ubiegać się o środki na prefinansowanie. Środki prefinansowane to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki wypłacone z niniejszego funduszu stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefinansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro środki te pochodzą z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są prefinansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji nie można twierdzić, że środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy. W stanie faktycznym niniejszej sprawy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła Stronie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powyższe oznacza, że środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń osobom uczestniczącym we wdrażaniu Programu pochodzące ze wskazanego wyżej źródła, nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowemu. Jednocześnie bez znaczenia w tym zakresie pozostaje charakter (pomocniczy, czy merytoryczny), jaki przypisano zadaniom powierzonym poszczególnym osobom do wykonania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw". W rozpatrywanym przypadku nie ma zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychody te, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Zatem, obowiązkiem płatnika jest obliczenie, pobranie i wpłacenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo należy zauważyć, iż zwolnienie zawarte w analizowanym przepisie obejmuje dochody osób fizycznych finansowane z przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (np. SAPARD, ISPA, PHARE), natomiast nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegom stanowiącego gdyż - jak już wskazano - pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jawny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w przedmiotowej sprawie istnieją przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, pozostawało w sprzeczności z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając zatem na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 08.05.2006r., znak: US.VI/I-415-84-I/PDF-415/41/06, istnieje konieczność zmiany przedmiotowego postanowienia z urzędu.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY