Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na adaptację i wykończenie pomieszczeń użytkowych dokonane przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R?

sygnatura: PPII/4430-681/RL/06

autor: Izba Skarbowa w Białymstoku

data: 2006-12-19

słowa kluczowe:odliczenie podatku od towarów i usług, zgłoszenie rejestracyjne

Pismem z 07.06.2006 r. (data wpływu 10.07.2006 r.) Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą wyłącznie na wynajmie lokali użytkowych znajdujących się w budynku, którego jest współwłaścicielem. Z uwagi na to, iż jest to działalność traktowana na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jako działalność opodatkowana, Podatnik złożył 11.01.2006 r. zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, rezygnując ze zwolnienia z podatku przewidzianego w ustawie dla tzw. "małych podatników" oraz na mocy art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wybrał kwartalny sposób rozliczania się z tytułu bycia podatnikiem tego podatku. Przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego, tj. w latach obrotowych 2004-2005 Podatnik ponosił wydatki związane m.in. z adaptacją i wykończeniem budynku oraz licznych lokali użytkowych. Podatek naliczony wynikający z tych faktur wykazał w deklaracji VAT-7 złożonej za I kwartał 2006 r.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z pytaniem: "czy w przedstawionym stanie faktycznym postąpił prawidłowo, czy też opisana kwalifikacja VAT - naliczonego przy wydatkach sprzed złożenia zgłoszenia VAT-R - jako podatku do potrącenia w kolejnych okresach rozliczeniowych z podatkiem należnym jest błędna i w związku z tym istnieje konieczność dokonania korekty deklaracji VAT za pierwszy kwartał obecnego roku podatkowego".

Zdaniem Podatnika wykazując w deklaracji VAT -7 za pierwszy kwartał 2006 r. (pierwszy okres rozliczeniowy podatku VAT) kwoty VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w latach podatkowych 2004 i 2005 na adaptację pomieszczeń użytkowych, które obecnie są wynajmowane, jako podatku do odliczenia od podatku należnego z tytułu tegoż wynajmu, postąpił prawidłowo

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku postanowieniem z 28.09.2006 r., Nr RO-XV/443/VAT-347/452/BDŚ/06 uznał je za nieprawidłowe i stwierdził,iż podatek od towarów i usług wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione przed rejestracją na potrzeby podatku od towarów i usług nie pomniejsza podatku należnego z tytułu wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych po rejestracji.

Na przedmiotowe postanowienie Podatnik złożył 12.10.2006 r. zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko.

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku po zapoznaniu się z aktami sprawy zdecydował zmienić postanowienie organu pierwszej instancji, a swoje stanowisko argumentuje następująco:

Wskazać należy, że podstawowe zagadnienia dotyczące prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług regulują postanowienia art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W myśl ust. 1 tego przepisu podatnik, o którym mowa w art. 15 ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo to wynika z samej konstrukcji podatku VAT jako podatku od wartości dodanej i zapewnia neutralność tego podatku dla podatników VAT. Z kolei zasada potrącalności podatku naliczonego wynikająca z zasady neutralności powinna być pojmowana jak najszerzej i znajdować zastosowanie także w odniesieniu do podatku naliczonego przy nabyciu dóbr służących do prowadzenia działalności gospodarczej. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na neutralność podatku i stąd mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

W art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącym dopełnienie art. 86 ustawodawca dookreślił status podatnika, umożliwiający realizowanie jego prawa do odliczenia. Zgodnie z tym przepisem obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 cyt. ustawy, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 86 ust. 20 ustawy o podatku od towarów i usług (podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nowych środków transportu). Z analizy tego przepisu nie wynika jednak, aby do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury zakupowej.

Status podatnika VAT czynnego, tj. zarejestrowanego zgodnie z art. 96 ustawy, wymagany jest, w myśl powołanego wyżej przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, do realizacji tego prawa. Należy zauważyć, iż przepisy dotyczące rejestracji nie przewidują sankcji w postaci pozbawienia podatnika prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Pozbawienie tego prawa wynika z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże nie jest to związane ze statusem podatnika w dniu dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Tak więc podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby z tego prawa skorzystać winien posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji tego uprawnienia.

Z akt sprawy wynika, iż 11.01.2006 r., iż Podatnik złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R rezygnując ze zwolnienia z podatku przewidzianego w ustawie dla tzw. "małych podatników" oraz na mocy art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług i wybrał kwartalny sposób rozliczania się z tytułu bycia podatnikiem tego podatku. A zatem w momencie rejestracji uzyskał status podatnika czynnego VAT i nabył prawo do skorzystania z uprawnienia jakim jest odliczenie podatku naliczonego.

W tej sytuacji przysługiwało Podatnikowi prawo do odliczenia w deklaracji VAT-7 za I kwartał 2006 r. podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na adaptację i wykończenie pomieszczeń użytkowych w latach 2004-2005 służących do prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na wynajmie.

Zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej nie jest wiążąca dla wnioskodawcy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY