Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych środków otrzymanych przez Pana na pomoc pomostową w ramach projektu "Promowanie podejmowania działalności gospodarczej w O.", pochodzących od agencji rządowych.

sygnatura: PBD/005-1-F-98/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-27

słowa kluczowe:Europejski Fundusz Społeczny, pomoc, środki pomocowe

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 13.06.2006r., znak: US.II-PDF/415/39/06, w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych środków otrzymanych przez Pana na pomoc pomostową w ramach projektu "Promowanie podejmowania działalności gospodarczej w Olsztynie", pochodzących od agencji rządowych.

Wnioskiem z dnia 17.03.2006r. Pan Tomasz D. wystąpił do Urzędu Skarbowego w Olsztynie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym.

Pan Tomasz D. jako właściciel firmy Biuro Doradcze "L." bierze udział w projekcie ?Promowanie podejmowania działalności gospodarczej w O." współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 ZPORR- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości.

W ramach realizacji tego projektu na podstawie umowy zawartej ze Zrzeszeniem Prywatnego Handlu i Usług w O. uzyskał Pan wsparcie pomostowe na wspomaganie mikroprzedsiębiorcy w pierwszych sześciu miesiącach działalności gospodarczej.

Zdaniem Pana, przedstawiony stan faktyczny, w kontekście brzmienia przepisu art 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, daje podstawę do zwolnienia otrzymanych środków od podatku dochodowego.

Na wezwanie Naczelnika Urzędu do uzupełnienia wniosku o stwierdzenie, czy zostały spełnione warunki do zastosowania zwolnienia, na podstawie ww. przepisu, a w szczególności - czy kwoty te otrzymane zostały od agencji rządowych, które otrzymały je na ten cel z budżetu państwa, odpowiedział Pan, że pochodzą one z tego właśnie źródła (pismo z dnia 29.05.2006r.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, mając na uwadze powyższe, postanowieniem z dnia 13.06.2006r., znak: US.II-PDF/415/39/06, uznał zaprezentowane przez Pana stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu stwierdził, iż środki finansowe na realizację projektów w ramach działań objętych Priorytetem 2 finansowane są wprawdzie: z krajowych środków publicznych (budżet państwa) - maksymalnie 25% wydatków kwalifikowanych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego - maksymalnie 75% wydatków kwalifikowanych, co potwierdzają: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 01 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Z 2004r. Nr 166, poz. 1745) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 200, poz. 2051). Jednakże celem umożliwienia przekazania środków, wypłaty dla beneficjenta pochodzą z budżetu państwa, które następnie po weryfikacji na szczeblu Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczej, Instytucji Zarządzającej i Instytucji Płatniczej zostaną zrefundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na ww. postanowienie Naczelnika Urzędy Skarbowego w Olsztynie, nie złożono zażalenia, w związku z czym stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, w wyniku analizy przedmiotowej interpretacji stwierdził, że postanowienie z dnia 13.06.2006r. rażąco narusza prawo.

Postanowieniem z dnia 06.12.2006r. organ II instancji wszczął postępowanie w sprawie zmiany interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 13.06.2006r.

Działając na podstawie art. 123 § 1 i art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 06.12.2006r. zawiadomił Pana o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie materiałów dowodowych.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 199Ir. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) reguluje kwestię zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków pochodzących z budżetu państwa. Stanowi on, iż wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Olsztynie, postanowieniem z dnia 10.05.2002r., sygn. sprawy OL.VIIINS-REJ.KRS/2050/2/753 (złożonym do Urzędu Skarbowego w Olsztynie w dniu 23.07.2002r.), zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego. W Dziale 1, Rubryce 1, wiersz 1 - Forma prawna - dokonano wpisu Zrzeszenie Handlu i Usług.

Z powyższego bezspornie wynika, iż Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług z/s w Olsztynie - będące Beneficjentem wsparcia pomostowego, przeznaczonego na wspomaganie Mikroprzedsiębiorcy w ramach Priorytetu 2 ZPORR na realizację projektu "Programowanie podejmowania działalności gospodarczej w Olsztynie" - nie jest agencją rządową lecz przedsiębiorcą.

Zatem środki pozyskane z budżetu państwa na realizację projektu "Promowanie podejmowania działalności gospodarczej w Olsztynie" na podstawie umowy zawartej przez Pana jako właściciela Biura doradczego LIBRA ze Zrzeszeniem Prywatnego Handlu i Usług z/s w Olsztynie, nie mogą korzystać z omawianego zwolnienia od podatku dochodowego do osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy.

Szerokiej interpretacji, w kwestii zwolnień środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych (w ramach SPO i ZPORR) oraz współfinansujących środków krajowych od podatku dochodowego od osób fizycznych, udzieliło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 30.08.2006r., znak: DD6-8213-8/06/DZ/412.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa sposób jawny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, w powyższej sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędy Skarbowego w Olsztyniepozostawało w wyraźnej sprzeczności z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 13.06.2006r., znak: US.II-PDF/415/39/06, istnieje konieczność zmiany przedmiotowego postanowienia z urzędu. Zmiana powyższego postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

Stosownie do zapisu 14b § 6 Ordynacji podatkowej, wykonanie powyższej decyzji podlega wstrzymaniu do dnia upływu terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, a jeżeli na decyzję zostanie złożona skarga do sądu administracyjnego - do czasu zakończenia postępowania przed sądem administracyjnym. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawienia podatnika, płatnika lub inkasenta prawa wykonania takiej decyzji.

Na niniejszą decyzję przysługuje, zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej, prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Odwołanie stosownie do treści art. 222 Ordynacji podatkowej, winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY