Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynności na rzecz członków Spółdzielni są zwolnione od podatku od towarów i usług?

sygnatura: VO/4407/14-10/05/HT

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2004-05-19

słowa kluczowe:obowiązek podatkowy, spółdzielnie mieszkaniowe


DECYZJA


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpoznaniu zażalenia Spółdzielni Mieszkaniowej "E" na postanowienie z dnia 22.02.2005 r. nr US33/NG/GV/I/443-17/2005/RW wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów wydane w trybie art.14 a § 1 Ordynacji Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie p o s t a n a w i autrzymać w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE


Pismem z dnia 04.01.2005 r. zwrócili się Państwo do Naczelnika Urzędu SkarbowegoWarszawa-Mokotów z wnioskiem o udzielenie informacji o sposobie stosowania postanowień przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Z wyjaśnień Państwa wynika, że członkowie Spółdzielni posiadający własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ponoszą opłaty eksploatacyjne za miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym, przydzielone w latach 1995-1996 na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa.W Państwa ocenie czynności na rzecz członków Spółdzielni są zwolnione od podatku od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanowieniem z dnia 22.02.2005 r. nr US33/NG/GV/I/443-17/2005/RW stwierdził, że stanowisko Państwa jest nieprawidłowe, bowiem zwolnienie, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług nie dotyczy opłat związanych z lokalami użytkowymi, garażami oraz miejscami postojowymi na parkingu. W tym przypadku czynności na rzecz członków Spółdzielni podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. wg stawki 22 %. W zażaleniu wniesionym w dniu 07.03.2005 r. na ww. postanowienie zarzucają Państwo naruszenie:

  • przepisu art. 14a Ordynacji Podatkowej; postanowienie nie zawiera odniesienia do tego trybu, bowiem wniosek dotyczył interpretacji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • organ podatkowy stwierdza niezgodnie ze stanem faktycznym, że spółdzielnia pobiera opłaty w związku z przydzielonymi miejscami postojowymi; członkowie spółdzielni posiadają spółdzielcze własnościowe prawo lokali mieszkalnych i do miejsc postojowych;
  • pobierając opłatę eksploatacyjną zgodnie ze statutem za miejsca postojowe, spółdzielnia realizuje czynności na rzecz członków spółdzielni, który, przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu i do miejsca postojowego.
  • zwolnienie podatkowe dotyczy wszelkich opłat wymienionych w art. 4 ust. 1,2,4,5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący stan prawny Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, zauważa.W aspekcie podatkowym wykonywanie czynności (których dotyczą wnoszone opłaty eksploatacyjne) na rzecz członków spółdzielni stanowi świadczenie usług. Stosownie bowiem do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Stanowisko to ma następujące implikacje.W zakresie powstania obowiązku podatkowego przepis art. 19 ust. 13 pkt 11 ww. ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności - z tytułu czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali lub na rzecz właścicieli lokali, nie będących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Istotnym argumentem jest również fakt, że tylko czynności opodatkowane mogą zostać objęte zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług.Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 13 pkt 11 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności-z tytułu czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali lub na rzecz właścicieli lokali, nie będących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Stosownie do zapisu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177) członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Od członka będącego właścicielem lokalu, niezależnie od jego obowiązków zakresie pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, spółdzielnia może żądać wpłat na fundusz remontowy, o którym mowa w art. 6 ust. 3. Jednakże czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych, członków spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych oraz właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami) jako podlegające opodatkowaniu (art. 19 ust. 13 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług) objęte są zwolnieniem, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Z powyższego wynika, że zwolnione z opodatkowania są opłaty ponoszone zgodnie ze statutem w celu pokrycia wydatków (opłaty eksploatacyjne) za czynności, które realizuje spółdzielnia na rzecz ww. podmiotów, tj. członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych, członków spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych oraz właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami.

Zwrócić należy uwagę, że zakres podmiotowy przepisu art. 19 ust. 13 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług jest szerszy od zakresu podmiotowego określonego w przepisie konstytuującym zwolnienie podatkowe ? art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do zapisu art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 20003 r. nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177) lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 903). Przepisy ustawy o własności lokali w art. 2 ust. 1, 2 i 4 stanowią, że samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu tej ustawy jest wydzielona trwałymi ścianami o obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wrazz pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Garaże, zwane ,,pomieszczeniami przynależnymi?, pomimo, że stanowią część składową lokalu mieszkalnego w rozumieniu powołanej ustawy o własności lokali, nie są przeznaczone na pobyt stały ludzi i nie służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Tym bardziej miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych nie posiadają tego przymiotu. Podnieść należy, że garaże traktowane są jako lokale użytkowe wybudowane w ramach obiektu budownictwa mieszkaniowego. Partycypowanie w prawie do części lokalu użytkowego (na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa) poprzez fakt posiadania miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, oznacza, że czynności związane z pobieraniem opłat eksploatacyjnych za miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych będą opodatkowane wg stawki 22 %. Reasumując przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią o opłatach eksploatacyjnych pobieranych przez spółdzielnię na utrzymanie lokali i nie rozgraniczają opłat na lokale użytkowe i lokale mieszkaniowe.W cytowanym już powyżej przepisie art. 43 ustawy o podatku od towarówi usług ustawodawca zwolnił z podatku czynności wykonywane na rzecz członków, którym przysługują prawa do lokali mieszkalnych. Natomiast czynności na rzecz członków, którym przysługuje prawo do lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu wg stawki 22%, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Dodać należy, że te argumenty mają również odniesienie do poruszanej powyżej kwestii kwalifikacji jako usług czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni w poruszonym kontekście następstw uznania jako usługi czynności świadczonych na rzecz członków spółdzielni.W związku z powyższym, nie są zasadne zarzuty zażalenia, podtrzymane również przez Państwa również w wyjaśnieniach składanych w trybie art. 200 Ordynacji Podatkowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY