Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy kwota partycypacji wynikająca z zawartych porozumień, którą mieskańcy gminy bedą wpłacać na konto urzędu gminy jako współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych będzie podlgała opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli tak to jaką stawką?

sygnatura: 1426/US210/MK/443-35/06

autor: Urząd Skarbowy w Siedlcach

data: 2004-08-29

słowa kluczowe:gmina, partycypacja, stawki podatku, wodociągi, wpłaty partycypacyjnePostanowienie

Na podstawie art. 14a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.Nr 8 z 2005r, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym dnia 09.08.2006r ( data wpływu ) uzupełnionym dnia 16.08.2006r przez Urząd Gminy wnioskiem o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ? stanowisko Podatnika ( przedstawione w pkt. 1 wniosku) dotyczące opodatkowania podatkiem VAT wg stawki 7% dokonywanych przez mieszkańców Gminy wpłat partycypujących w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych uznaje za nieprawidłowe.U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem złożonym dnia 09.08.2006r uzupełnionym w dniu 16.08.2006r Urząd Gminy zwrócił się o udzielenie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny;

Gmina jest inwestorem budowy trzech przepompowni ścieków wraz z kablowymi przyłączami elektrycznymi, grawitacyjną i ciśnieniową siecią kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wskazanej miejscowości. Za wykonane prace wykonawcy zapłaci Gmina. Z mieszkańcami wyrażającymi chęć podłączenia ich domów mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej będą podpisane porozumienia na współfinansowanie inwestycji. Przewidywana kwota partycypacji we współfinansowaniu inwestycji wynosi 1500 zł. Po zakończeniu inwestycji wszelkie wbudowane urządzenia będą stanowiły własność gminy. Mieszkańcom nie będą przysługiwały żadne ekwiwalenty ze strony gminy . Opłaty, które mieszkańcy będą wpłacać na rachunek gminy są opłatami dobrowolnymi. W sytuacji braku jej uiszczenia Gmina nie będzie dochodzić roszczeń. Porozumienia z mieszkańcami spisywane są jedynie w celu zabezpieczenia na poczet nieprzewidzianych zdarzeń po wykonaniu inwestycji , tzn. wstępnie ktoś wyraził zgodę na to, aby kanalizacja była prowadzona przez jego działki, a potem zechce się z tego wycofać.

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy kwota partycypacji wynikająca z zawartych porozumień, którą mieszkańcy będą wpłacać na konto Urzędu Gminy jako współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli tak to jaką stawką?.

Zdaniem wnioskodawcy kwota partycypacji w kosztach budowy będzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 7%, na podstawie art. 146 ustawy o VAT. Uzasadniając swoje stanowisko Gmina nadmienia, że jest jednostką samorządu terytorialnego i w ramach swojej działalności realizuje zadania nałożone na nią przepisami prawa, do realizacji których została powołana, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Ponadto zdaniem wnioskodawcy, pomimo nałożonego na niego obowiązku polegającego min. na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnotowych w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji w oparciu o art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym wpłaty mieszkańców z tytułu współfinanowania w budowie sieci kanalizacyjnej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7% , ponieważ są dokonywane na podstawie porozumień miedzy gminą, a mieszkańcami.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy udziela następującej interpretacji;Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art.7 ust.1 ustawy określa, że przez dostawę towarów, o której mowa w ww. art. 5 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez odpłatne świadczenie usług w myśl art. 8 ust.1 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7, w tym również :1.przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,2. zobowiązanie się do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wyniakjacym z mocy prawa.Świadczenie usług na podstawie odpowiedniej umowy jest odpłatne jeżeli strona, która dokonała przysporzenia na rzecz drugiej strony otrzymuje lub ma otrzymać w zamian korzyść majątkową stanowiącą ekwiwalent tego przysporzenia.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego nie wynika, aby z tytułu wniesienia przez mieszkańców określonych kwot na partycypację w kosztach budowy kanalizacji miało miejsce odpłatne nabycie obiektu budowlanego lub roboty budowlane, ponieważ po zakończeniu inwestycji pozostanie ona własnością Gminy. Ponadto nie stwierdzono, by w przedmiotowej sprawie w zamian za wpłaty mieszkańców gmina zobowiązała się do określonego świadczenia na rzecz wpłacających. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców wsi nie są obowiązkowe( gmina nie ma możliwości ich wyegzekwowania). Stanowią one dobrowolny udział i pomoc Gminie w zmniejszeniu kosztów inwestycyjnych i mają charakter darowizny, rozumianej jako dobrowolne i bezpłatne przysporzenie majątkowe na rzecz innej osoby. Uwzględniając powyższe, tut. organ podatkowy stwierdza, że przekazanie przedmiotowyc wpłat na konto Urzędu Gminy nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zawartych w art.5 ustawy VAT i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Niniejszej informacji udzielono w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w myśl przepisów art. 14 b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Ponadto tut. organ podatkowy informuje, iż drugi problem poruszony we wniosku, dotyczący zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych wydatków zostanie rozstrzygnięte odrębnym postanowieniem.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia .

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY