Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy działalność pełniona przeze mnie jako członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest funkcją społeczną i czy dochód uzyskany z tytułu diet powinien być uwzględniony na druku PIT-R ?

sygnatura: 1440/DF2/412-66219/VII/2007

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

data: 2004-06-01

słowa kluczowe:członkowie rady nadzorczej, dochód, pełnienie funkcji publicznych, spółdzielnie mieszkaniowe

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 9 ust.1, art.10 ust. 1 pkt. 9 oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 05 marca 2007 roku (data wpływu: 16.03.2007 r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego

p o s t a n o w i ł

nie podzielić Pana stanowiska, dotyczącego zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu diet, wypłacanego dla członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej .

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 05 marca 2007 roku zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie :
czy działalność pełniona przeze mnie jako członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest funkcją społeczną i czy dochód uzyskany z tytułu diet powinien być uwzględniony na druku PIT-R ?
Stan faktyczny: jest Pan członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, funkcja ta jest sprawowana przez Pana społecznie, okresowo z wyboru członków spółdzielni. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, walne zgromadzenie delegatów ustaliło wysokość diet a za rok 2006 otrzymał Pan informację na druku PIT-8B, że dochód z tytułu diet wyniósł 1,840.00 zł. Od tej kwoty została pobrana zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 368.00 zł. Kwoty powyższe uwzględnił Pan w zeznaniu podatkowym PIT-37, które złożył Pan w Urzędzie w marcu 2007 roku. Jednak wątpliwości Pana budzi fakt, że w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej zeznania PIT-37 (str.9) podano, że: ?diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich wolne są od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2,280.00 zł.?
Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: zdaniem Strony, działalność w Radzie Nadzorczej Spółdzielni jest pracą społeczną, a więc kwoty wypłacane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, tytułem diet, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.. 17, powinny wolne być od podatku dochodowego od osób fizycznych a strona powinna otrzymać od spółdzielni informację podatkową na druku PIT-R.
Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy: Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Źródła przychodów skatalogowane są w art. 10 w/w ustawy, wśród których zgodnie z ust. 1 pkt. 9, wymienione są inne źródła, zdefiniowane w art. 20 ust. 1.
Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika że jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje Pan diety w związku z działalnością na rzecz Spółdzielni.
Za członkostwo w Radzie nie pobiera Pan żadnego wynagrodzenia, czyli zdaniem Pana funkcja ta pełniona jest społecznie.
Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności i w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych) - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt 6/97.
Z treści powyższego zapisu wynika, że powołany przez Pana art. 21 ust. 1 pkt. 17 nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich ? do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.
Otrzymana w 2006 roku przez Pana kwota 1,840.00 zł. tytułem diet, która została ustalona przez walne zgromadzenie delegatów Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dla Pana przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w w/w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Tak więc biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie organ podatkowy postanawia jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY