Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu zwrot kosztów za dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły własnym środkiem transportu ?

sygnatura: 1418/ZD/F/RI/415/11/05/PM

autor: Urząd Skarbowy w Piasecznie

data: 2004-05-12

słowa kluczowe:niepełnosprawni, zwolnienia przedmiotowe, zwrot kosztów, źródła przychodu

Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 Poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na żądanie zawarte we wniosku z dnia 11 lutego 2005 r. (data wpływu 16.02.2005), uzupełnionego w dniu 7 marca 2005 r. i stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku jest niezgodne ze stanem prawnym obowiązującym w okresie, którego dotyczy stan faktyczny przedstawiony we wniosku.

Według stanu faktycznego zawartego w w/w wniosku, jest Pani matką niepełnosprawnego dziecka w wieku szkolnym. W Pani gminie nie ma szkoły specjalnej. W związku z tym Zespół Placówek Oświatowych zawarł z Panią Umowę, w której jako prawny opiekun niepełnosprawnego dziecka zobowiązała się Pani do dowozu i opieki podczas transportu nad synem do szkoły. W Umowie określono wysokość kosztów za każdy dzień transportu dziecka do placówki oraz ustalono warunki zwrotu tych kosztów.

Wątpliwość Pani budzi czy w/w zwrot podlega opodatkowaniu i stanowi przychód który należy wykazać w zeznaniu rocznym za 2004 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52 a ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W przedstawionej przez Podatnika sytuacji, na szczególna uwagę zasługuje art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

  Do zastosowania w/w zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • świadczenia pomocy materialnej musi być przyznane uczniowi
 • świadcznie musi być sfinansowane ze środków budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub środków własnych szkoły
 • prawo do przyznania danego świadczenia musi wynikać z przepisów o systemie oświaty.
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) wśród świadczeń pomocy, która może być przyznana uczniom, wymienia m.in. obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Obowiązek ten został nałożony na gminy w celu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej m.in. uczniom niepełnosprawnym. Powyższe reguluje art. 17 ust. 3 a ustawy. Przepis ten stanowi, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b w/w, ustawy:
 • bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, albo
 • zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) wśród świadczeń pomocy, która może być przyznana uczniom, wymienia m.in. obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Obowiązek ten został nałożony na gminy w celu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej m.in. uczniom niepełnosprawnym. Powyższe reguluje art. 17 ust. 3 a ustawy. Przepis ten stanowi, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b w/w, ustawy:
 • bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, albo
 • zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Należy stwierdzić, że świadczenia udzielone uczniom ze strony gminy w formie bezpłatnego transportu do szkoły, jeżeli są dokonywane w oparciu o art. 17 ust. 3 a ustawy o systemie oświaty, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie nie podziela zatem prezentowany przez Panią poglądu, że otrzymywany zwrot kosztów za dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły własnym środkiem transportu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przepisy omawianego rozporządzenia przewidują, jeżeli dowożenie dziecka zapewniają rodzice, zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej.

W związku z powyższym kwota otrzymanych przez Panią jako zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i powinna być wykazana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym nastąpił

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku, według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i obowiązuje do czasu zmiany stanu faktycznego lub zmiany przepisów o czym organ podatkowy nie informuje. W myśl art. 14b § 1 powołanej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast, zgodnie z art. 14b § 2, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie informuje, że przy wydaniu niniejszej interpretacji nie poddano ocenie załączników, o których mowa we wniosku a jedynie oceniono przedstawiony przez Państwa stan faktyczny.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Stosownie do art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY