Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dotyczy przepisu art. 26 ust.1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z póżn. zm.)- ulga na internet

sygnatura: 1424/2150/4111/415/17/05

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

data: 2004-04-07

słowa kluczowe:internet, odliczenie od dochodu

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana .... z dnia ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 22.02.2005r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Pana ... o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Z przedmiotowego wniosku wynika, iż Podatnik w rozliczeniu za rok 2005 chciałby skorzystać z ulgi na internet. Płatności za korzystanie z internetu dokonuje za pomocą przelewu internetowego. W załączeniu przesłał przykładowy druk potwierdzający dokonanie przelewu, który każdorazowo będzie posiadał pieczątkę banku. Pismem z dnia 14.03.2005r. Pan ... uzupełnił, iż na potwierdzenie poniesienia wydatku z tytułu korzystania z internetu będzie posiadał faktury VAT oraz umowę na korzystanie z internetu.

Wobec Pana ... nie toczy się za 2004r. kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, ani postępowanie przed sądem administracyjnym;

Zdaniem Strony wskazane przez niego dokumenty są wystarczającym potwierdzeniem faktu ponoszenia wydatków z tytułu korzystania z internetu i w związku z czym uzasadniają prawo do skorzystania z odliczenia na internet.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iz zapytanie dotyczy art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14a § 1 stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.W myśl § 3 w/w przepisu interpretacje, o których mowa w § 1, zawierają ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

W myśl przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24ust. 3, art. 28 - 30 oraz art. 30a - 30c, stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatników z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Z przytoczonego przepisu wynika, iż podatnik może skorzystać z ulgi, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, w przypadku łącznego spełnienia trzech przesłanek. Pierwszą jest konieczność faktycznego poniesienia wydatku, drugą - konieczność poniesienia go z tytułu użytkowania sieci internet, trzecią - wymóg korzystania z internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika.

W myśl przepisu art. 26 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże w przypadku odliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem Podatnik na potwierdzenie faktu poniesienia wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet będzie mógł przedstawić faktury VAT wraz z dowodami wpłaty w postaci przelewów internetowychPonadto na potwierdzenie faktu użytkowania sieci internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika Wnioskodawca będzie mógł przedstawić umowę na korzystanie z Internetu.

W związku z powyższym, na podstawie powołanego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy, przysługuje Panu prawo do odliczenia od dochodu za 2005r. wydatków z tytułu korzystania z sieci internet. Należy jednak pamiętać, że odliczenie to nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Mając na uwadze powyższe Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko zajęte przez Panią we wniosku jest prawidłowe.

Pouczenie:
Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na podstawie art. 14a § 4 w/w ustawy na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy). Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy, powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazanie dowodów uzasadniających to żądanie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.
Otrzymują:
1. Adresat.2. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie3. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Radomiu4. a/a

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY