Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatnik zawarł umowę leasingową ze Spółką, która ma siedzibę w Niemczech. Umowa zawarta została przez strony w dniu 09.01.2004 na 4 lata. Przedmiotem umowy jest linia technologiczna do produkcji rur. Pierwsza część linii technologicznej została sprowadzona do Polski w styczniu 2004 (objęta została procedurą odprawy czasowej w Urzędzie Celnym we Wrocławiu SAD Z 16.01.2004 Nr 00/000033). Spółka niemiecka wystawiła fakturę pro-forma na kwotę 819.570,55 EURO. Kolejne dostawy maszyn miały miejsce w czerwcu 2004. Spółka otrzymała dwie faktury pro-forma datowane na 01.06.2004 na kwoty: 1.196.129,88 EURO i 199.355,10 EURO. Wartość przedmiotu leasingu wynosi zatem: 2.215.055,53 EURO. Zgodnie z kontraktem do tej kwoty zostały doliczone odsetki. Z uwagi na fakt, że przedmiotem leasingu jest kompletna linia technologiczna, która musi być w Polsce zamontowana, strony umowy ustaliły, że pierwsza płatność nastąpi w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną pomyślnie zakończone testy dopuszczające przedmiot leasingu do pracy w miejscu jego wykorzystania. Strony sprecyzowały w umowie, że pierwszy rachunek będzie wystawiony nie później niż 01.10.2004 r. Pierwsza rata leasingowa wraz z odsetkami miała nastąpić po wystawieniu rachunku nawet w przypadku, gdyby oddanie przedmiotu leasingu miałoby się opóźnić. Tak się też stało i pod koniec 2004 r. Podatnik był zobowiązany do dokonania pierwszych płatności z tytułu zawartej umowy leasingu, pomimo, że faktycznie nie nastąpiło jeszcze wydanie towaru. Linia produkcyjna będąca przedmiotem umowy leasingowej była montowana przez Spółkę szwajcarską (producenta urządzeń) wynikało to z postanowień i wzajemnych rozliczeń pomiędzy leasingodawcą a producentem.
Podatnik podkreśla, że zawarta umowa dotyczy leasingu finansowego - została zawarta na 4 lata, w myśl jej postanowień odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywać leasingobiorca, a po upływie czasu trwania umowy przedmiot leasingu stanie się własnością leasingobiorcy, o ile należności z tytułu przedmiotowej umowy będą regulowane terminowo, a linia technologiczna będzie wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem.
Wątpliwości Podatnika dotyczą sposobu rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zawartej umowy leasingu finansowego, a w szczególności tego, czy należy przedmiotową czynność traktować jako usługę, czy jako dostawę towaru.

sygnatura: PP I 0090/33/44/05

autor: Dolnośląski Urząd Skarbowy

data: 2004-04-06

słowa kluczowe:dostawa towarów, leasing, leasing kapitałowy, świadczenie usług

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. W art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy określono, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Natomiast przepis art. 7 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług precyzuje, że przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty.
W opisanym przez Podatnika stanie faktycznym, umowa leasingu została zawarta na 4 lata, w myśl jej postanowień odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywać leasingobiorca, a po upływie czasu trwania umowy i spełnieniu określonych warunków przedmiot leasingu stanie się własnością leasingobiorcy. Zatem w świetle cytowanych wyżej przepisów ustawy należy dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług traktować czynności wynikające z realizacji przedmiotowej umowy jako dostawę towarów.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY