Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wypłacając po raz drugi odprawę pieniężną płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?

sygnatura: PPB II /415-7/06

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

data: 2004-04-04

słowa kluczowe:obowiązek płatnika, odprawa pieniężna, zaliczka na podatek

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że na skutek wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, płatnik wypłacił Pani w 2004 r.
- 12.000,00 zł tytułem odprawy,
- 38.303,00 zł tytułem odszkodowania za naruszające przepisy wypowiedzenie warunków umowy o pracę.
Od wypłaconych należności płatnik pobrał zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 9.611,20 zł.
Następnie pracodawca na podstawie wyroku Sądu Najwyższego wezwał Panią do zwrotu wypłaconych kwot.
Należności powyższe w kwotach uwzględniających podatek zwróciła Pani płatnikowi w dniu 12 maja 2005 r.
W międzyczasie otrzymała Pani postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie. Wskutek tego postanowienia złożyła Pani korektę zeznania podatkowego za rok 2004 r. uzyskując zwrot podatku od odszkodowania. Tak więc jedynie odprawę wpłaciła Pani na konto płatnika w kwocie brutto.
W dniu 19 września 2005 r. Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 2004 r. zasądzający na Pani rzecz ponownie 12.000,00 zł tytułem odprawy i 38.304,00 zł tytułem odszkodowania.
W dniu 27 września 2005 r. płatnik przekazał na Pani konto kwotę odszkodowania i odprawy z tym, że od odprawy została pobrana zaliczka na podatek dochodowy.

Zdaniem Pani płatnik w myśl art. 41 b ustawy o podatku dochodowym nie powinien ponownie pobierać zaliczki na podatek dochodowy.

Według tutejszego organu podatkowego stanowisko Pani jest prawidłowe.
Z brzmienia powołanego przez Panią przepisu art. 41 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wynika, że jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości zaliczek płatnik odejmuje od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w maju 2005 r. zwróciła Pani na konto płatnika należności otrzymane w roku 2004, a następnie we wrześniu 2005 r. płatnik wypłacił je Pani ponownie.Ponieważ płatnik nie zastosował się do ww. przepisu do rozliczenia powyższego dochodu będzie miał zastosowanie przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że podatnik ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwoty dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli te zwroty nie zostały potrącone przez płatnika.
Wobec powyższego zwrócona przez Panią na konto płatnika a następnie otrzymana ponownie odprawa pieniężna powinna być wykazana w zeznaniu podatkowym dwukrotnie: po stronie przychodów w pozycji "inne źródła" i jako odliczenie od dochodu wykazane w załączniku PIT-O w pozycji "zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu".

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY