Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynności polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków na pokłady samolotów oraz rozładunkiem, myciem i dezynfekcją wózków "brudnych"wykonywane na terenie kraju na rzecz przewoźników zarejestrowanych w Polsce oraz w kraju UE, a wykonujących loty do państw UE można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i opodatkować stawką 0%?

sygnatura: USIVPP/A/18/05

autor: Urząd Skarbowy w Będzinie

data: 2004-04-22

słowa kluczowe:usługi świadczone przewoźnikom powietrznym oraz innym podmiotom wykonującym rejsy w transporcie międzynarodowym

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 143 § 1, art. 216 § 1, art. 217, art. 222, art. 236 § 1, § 2 pkt 1, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Pani - przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2005r. który wpłynął w dniu 26.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie:uznania czynności wykonywanych na terenie kraju na rzecz przewoźników zarejestrowanych w kraju oraz w Danii , wykonujących loty do państw UE za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, oraz stosowania do tych dostaw stawki 0% jest nieprawidłowe.

W dniu 26.01.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 09.02.2005r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 21.02.2005r.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. "A" jest firmą cateringową zajmującą się przygotowywaniem i dostarczaniem posiłków na pokłady samolotów oraz rozładunkiem, myciem i dezynfekcją wózków "brudnych" dla przewoźników: X z siedzibą w Warszawie, Y oddział w Warszawie, oraz Z z siedzibą w Danii.Miejscami załadunku są lotniska krajowe w Katowicach i Wrocławiu, a rejsy odbywają się na trasach: Katowice-Frankfurt, Katowice-Monachium, Katowice-Londyn.Strona wskazała, iż wykonywane przez nią czynności polegają na przygotowaniu z zakupionych produktów posiłków, które po wychłodzeniu są załadowywane do wózków lotniczych i transportowane na lotnisko, gdzie są przekazywane szefowi załogi, a jednocześnie odbierane są wózki "brudne".Zdaniem strony dokonuje ona dostawy towarów na rzecz przewoźników wykonujących loty do państw członkowskich kwalifikując je , jako dostawy wewnątrzwspólnotowe ze stawką 0 .

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie uznaje stanowisko Pani za nieprawidłowe wskazując, co następuje.

    Rozpatrując przedmiotowy wniosek zasadnym jest wyjaśnienie kwestii :
  • -czy czynności wykonywane przez stronę stanowią dostawę towarów ?,/li>
  • -czy transakcje zawarte z kontrahentami zarejestrowanymi w kraju dla potrzeb podatku od towarów i usług , są transakcjami wewnątrzwspólnotowymi?.

W myśl §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89 z 2004r. poz. 844) do dnia 31.12.2005r. do celów podatku od towarów i usług stosuje się klasyfikację wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.). Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych (art. 8 ust. 3 ustawy o VAT). W opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych : usługi podmiotu gospodarczego, który zajmuje się przygotowywaniem i dostarczaniem posiłków i napojów do samolotów na rzecz przewoźników lotniczych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55.52.1 "Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych" natomiast usługi odbioru, wywozu i utylizacji odpadów powstałe w trakcie lotu, np. poprzez ich spalanie lub składowanie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.00.23-00.00 "Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów, pozostałe". Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Z powyższego więc wynika , że czynności przygotowywania i dostarczania posiłków na pokłady samolotów oraz odbioru i wywozu odpadów, wykonywane przez stronę stanowią usługę. Kontrahentami strony są dwa podmioty zarejestrowane dla potrzeb podatku od towarów i usług w kraju. Jeden z kontrahentów to podmiot zarejestrowany w Danii dla potrzeb podatku od wartości dodanej. Z definicji wyrażonej w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest: 1)podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; 2)osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; 3)podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2 , jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą; 4)podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu. Gdyby więc, strona dokonywała dostawy towarów , jedynie kontrahent zarejestrowany w Danii, dla potrzeb podatku od wartości dodanej spełniałby wyżej wskazane warunki, aby zaistniała wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Wykonywane przez stronę usługi na rzecz kontrahentów zarejestrowanych dla potrzeb podatku od towarów i usług należy traktować jako usługi wykonywane w kraju. Także, w przypadku usług wykonywanych przez stronę dla kontrahenta unijnego tj. zarejestrowanego w Danii , zasadą jest (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy VAT), że miejscem ich opodatkowania jest kraj, w którym świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania . Nadmienić należy, iż ustawodawca w art. 83 ustawy o VAT zawarł szczególne przypadki zastosowania stawki 0 % . Z ust. 1 pkt 8 ww. artykułu wynika, że stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY