Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy umowy użytkowania obwodów rybackich, zawarte między podatnikiem posiadającym status państwowej jednostki budżetowej, a podatnikiem posiadającym osobowość prawną, którego celem statutowym jest m.in. organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego oraz działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej, podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

sygnatura: P-4/436/4/05

autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

data: 2004-04-21

słowa kluczowe:działalność statutowa, jednostka budżetowa, użytkowanie (używanie), zwolnienia podmiotowe

Zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z 9.09.2000r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 41 poz.399), zwalnia się od podatku jednostki budżetowe, a zgodnie z art. 8 pkt 3 ww. ustawy, zwalnia się od podatku osoby prawne, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultu religijnego, dobroczynności, obrony narodowej, ochrony środowiska, ochrony konsumentów, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niezdolnych do pracy, jeżeli w całym roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ich dochody korzystały z całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego oraz pod warunkiem, że przedmiotem zbycia nie jest składnik przedsiębiorstwa prowadzonego przez te osoby lub że nabycia dokonano nie dla takiego przedsiębiorstwa, zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i ich związków oraz spółek.

W umowie będącej przedmiotem zapytania jedną ze stron jest jednostka budżetowa natomiast drugą stroną jest podatnik, będący osobą prawną, której celem statutowym jest ochrona środowiska i działalność w zakresie sportu i rekreacji, który w roku poprzedzającym rok w którym powstał obowiązek podatkowy korzystał z całkowitego zwolnienia w podatku dochodowym. Zgodnie z przytoczoną powyżej podstawą prawną obie strony są zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych, a zatem nie powstanie w stosunku do żadnej z nich obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, od umowy odpłatnego użytkowania obwodu rybackiego.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY