Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku leasingu samochodu osobowego, nie odliczony podatek od towarów i usług od rat leasingowych stanowi koszt uzyskania w podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: PB I-415-2-05-BF

autor: Urząd Skarbowy w Mikołowie

data: 2004-04-18

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie stwierdza, że stanowisko .............. Sp. z o.o. - przedstawione we wniosku który wpłynął w dniu 11.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów nie odliczonego podatku od towarów i usług od rat leasingowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.Pismem z dnia 23.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku, tj. opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 17.03.2005 roku.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym przez wnioskodawcę, Spółka użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu. Raz w miesiącu otrzymuje i płaci fakturę za użytkowanie samochodu zgodnie z umową. Spółka pyta, czy w przypadku leasingu samochodu osobowego, nie odliczony podatek od towarów i usług od rat leasingowych, w wysokości przekraczającej 50% podatku naliczonego i przewyższającego kwotę 5.000,00 zł. stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka uważa, że samochód będący przedmiotem leasingu ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością i ma wpływ na osiągane przez firmę przychody, a zatem przysługuje jej uprawnienie do zaliczenia kwoty nie odliczonego podatku naliczonego do kosztów uzyskania przychodu.

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zmianami), zawiera wykaz zdarzeń uznanych przez ustawodawcę za przychody w rozumieniu ustawy oraz katalog kosztów i wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Oznacza to, że podatnik może pomniejszyć uzyskany przez siebie przychód do opodatkowania z danego źródła o poniesione koszty, jeżeli wykazują one związek z tym przychodem i nie zostały z woli ustawodawcy umieszczone w katalogu wyłączającym poniesione wydatki z kosztów podatkowych.

Co do zasady podatek od towarów i usług nie jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, co jasno wynika z art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług.

Z regulacji tego przepisu wynikają również wyjątki od przedstawionej zasady, pozwalające - w określonych ustawowo przypadkach - na zaliczenie do kosztów również wartości tego podatku.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć podatek naliczony:

  • jeżeli podatnik jest zwolniony od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Stosownie do treści art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w przepisach tej ustawy, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu o którym mowa, dotycząca jednego samochodu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł.

Reasumując, podatek od towarów i usług od rat leasingowych:

  • do wysokości 5.000 zł będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości przekraczającej 50% podatku naliczonego,
  • powyżej kwoty 5.000 zł będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w pełnej kwocie nie stanowiącej podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od podatku należnego.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY