Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zwolnienia od opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym przychodu ze sprzedaży przed upływem 5 lat od dnia nabycia, działek budowlanych powstałych w wyniku przekształcenia gruntów rolnych.

sygnatura: 1408/PD/415-1/07

autor: Urząd Skarbowy w Kozienicach

data: 2004-04-16

słowa kluczowe:działka pod budowę, grunty rolne, przekształcenie gruntu, sprzedaż, zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 12.02.2007r. (uzupełnionym w dniu 12.03.2007r.) przez XY w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach nie potwierdza stanowiska wnioskodawcy przedstawionego w przedmiotowej sprawie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12.02.2007r. XY zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) w sprawie zwolnienia od opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym przychodu ze sprzedaży przed upływem 5 lat od dnia nabycia, działek budowlanych powstałych w wyniku przekształcenia gruntów rolnych.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym wnioskodawca w 2004r aktem notarialnym zakupił gospodarstwo rolne wraz z zabudową z myślą o użytkowaniu ziemi ornej. W 2006r. nastąpiło przekształcenie terenu na którym znajduje się działka . Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nie ma już gospodarstwa rolnego, lecz są działki budowlane.

Podatnik pyta: Czy jeżeli teraz , po upływie 3 lat sprzedałby kilka działek budowlanych, obowiązany byłby do odprowadzenia 10% podatku do Urzędu Skarbowego pomimo, ze sprzedałby coś innego niż zakupił ?

W Jego ocenie, sprzedając teraz działki budowlane powstałe z podziału. gospodarstwa rolnego nabytego w celu gospodarowania odprowadzenie 10% podatku do Urzędu Skarbowego go nie obowiązuje, pomimo, iż nie upłynęło 5 lat od chwili zakupu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i prawny wyjaśnia, że zgodnie z przepisem art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przychodu tego nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. W myśl art.28 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r., podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania podatnika. W terminie płatności podatku należy złożyć deklarację PIT-23 ? art. 28 wyżej cyt. ustawy.

Te zasady są nadal stosowane w stosunku do sprzedaży nieruchomości i praw z nieruchomościami związanych, które zostały nabyte lub wybudowane przed 1 stycznia 2007r. Wynika to z przepisów art.7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.1588). Przepis ten przewiduje, że do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006r., stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r.

Dotyczy to także obowiązujących do końca 2006r. zwolnień z opodatkowania.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny. Stosownie do art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. W świetle art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Dokonując analizy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy mieć na uwadze, że utrata charakteru rolnego lub leśnego następuje poprzez wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej i faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia

W związku z powyższym, sprzedaż działek budowlanych będzie stanowiła źródło przychodu w myśl art.10 ust.1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie przedmiotowo zwolniona z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, gdyż nie spełniony został warunek dotyczący skorzystania ze zwolnienia

Sprzedaż nie spowoduje jednak obowiązku zapłaty podatku, jeżeli w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży podatnik złoży oświadczenie, że przychód uzyskany z tej sprzedaży przeznaczy na cele wymienione w w/w art.21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym (....) oraz wydatkuje przychód zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie później, niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na cele wymienione wyżej.

W przypadku nie spełnienia warunków do tego zwolnienia, podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami za zwłokę ? art.28 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006r.

Zatem stanowisko strony zawarte w przedmiotowym wniosku jest nie prawidłowe

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia (art.14b§ 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art.14a § 4 i art.236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Zażalenie , zgodnie z art.222 w związku z art.239 ustawy Ordynacja podatkowa , powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY