Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy płatnik jest zobowiązany do sporządzania informacji PIT-8S dla uczniów pobierających stypendia ?

sygnatura: PD-415/7/05

autor: Urząd Skarbowy we Włoszczowej

data: 2004-04-12

słowa kluczowe:deklaracja podatkowa, informacja podatkowa, obowiązek płatnika, rozliczenie roczne, stypendia, szkoły, uczniowie, zwolnienia podatkowe, zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wloszczowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.03.2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione w piśmie Wasze stanowisko jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.


W złożonym wniosku podjęli Państwo problem sporządzenia deklaracji rozliczeniowych dla uczniów pobierających stypendia. Z pisma wynika, że w roku 2004 wypłacaliście uczniom stypendia w kwocie nie przekraczającej 380 zł miesięcznie. Stwierdzacie, że skoro jest to dochód wolny od podatku to nie jest wymagalne sporządzanie rozliczeń podatkowych. Informujecie, że stypendyści złożyli oświadczenia na formularzu PIT-2C i w związku z tym nie zostały sporządzone informacje o wysokości wypłaconego stypendium.

Przepis art. 35 ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) stanowi, że płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium według ustalonego wzoru PIT-8S i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, w którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Informacji PIT-8S nie sporządza się, jeżeli podatnik złoży do 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie, że nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskanymi od płatnika o czym mówi art. 37 w/w ustawy. Na mocy tego przepisu płatnik ma jednak obowiązek sporządzić roczne obliczenie podatku PIT-40. Zarówno informacja PIT-8S jak i rozliczenie PIT-40 dotyczy tej części stypendiów, które finansowane są z budżetu państwa i do których stosuje się przepisy art. 21 ust. 1 pkt 40b i art. 21 ust. 10 ustawy.

Błędne jest zatem Wasze stanowisko stwierdzające, że dla ucznia otrzymującego stypendium w kwocie niższej niż 380 zł miesięcznie nie ma obowiązku sporządzania informacji, czy też rozliczenia podatkowego.

Na podstawie art. 21 ust. 10 zwolnienie od podatku dochodów ze stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2C, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 28-30 oraz w art. 30a i 30b ustawy. Zwolnienie od podatku nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku sporządzania odpowiedniej informacji.

Stypendia, które finansowane są ze środków Unii Europejskiej korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego bez ograniczenia kwotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Informację o tych stypendiach płatnicy podatku dochodowego w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy powinni sporządzić na formularzu PIT-11 i przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania podatnika w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym należy niezwłocznie sporządzić stosowneinformacje i przekazać podatnikom, oraz urzędom skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania podatnika.
Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w oparciu o aktualne przepisy prawa podatkowego,
- traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla płatnika, ale wiąże właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej (art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY