Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy stypendia szkolne stanowiące pomoc matertialną o charakterze socjalnym, wypłacane uczniom z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów art. 90b ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 2572 z późn.zm) i uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznioów zamieszkałych na terenie gminy, podlegają rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy przyjety uchwałą Rady Gminy w § 2 mówi: Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu Gminy są:
1. stypendia szkolne,
2. zasiłki szkolne".

sygnatura: PO V/415-4/06

autor: Urząd Skarbowy w Zamościu

data: 2004-03-28

słowa kluczowe:obowiązek płatnika, pomoc materialna, stypendium socjalne, system oświaty, świadczenie, uczniowie

POSTANOWIENIE

Na popdstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.01.2006r., który wpłynął do tut. Urzędu dn.11.01.2005 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego
-postanawiam ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 09.01.2006 roku uzupełnionym pismem z dnia 14.02.2006r. płatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczacego wypłacanych uczniom świadczeń pomocy materialnej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i czy w związku z tym na płatniku ciąży obowiązek sporzadzania informacji PIT-8 S.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że:
Samorządowy Zespół Obsługi Szkół na podstwie art. 90 b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) i uchwały Rady Gminy w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym udziela uczniom świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Środki na ten cel pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy przyjety Uchwałą z dnia 15 marca 2005 roku w § 2 mówi: "Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu gminy są: stypendia szkolne i zasiłki szkolne ".
Przepis art. 90 c ust. 2 powołanej wyżej ustawy o systemie oświaty stanowi, iż świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne i zasiłki szkolne.
Zdaniem wnioskodawcy w/w stypendia zwolnione są z opodatkowania i w zwiazku z tym nie mamy obowiązku sporządzania informacji PIT-8 S.

Kwestię powyżej opisaną regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 14 poz. 176 z późn.zm).

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 40 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczacych w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środów własnych szkół i uczelni - przyznawane na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz o stopniach naukowych oraz o stopniach i tutule w zakresie sztuki.

Zgodnie z art. 90 c ust. 2pkt 1, pkt 2 ustawy o systemie oświaty pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Do pomocy materialnej o charakterze socjalnym zalicza się stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Biorąc pod uwagę, iż wypłacane świadczenia przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz finansowane są z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podlegają zatem zwolnieniu z opodatkowania na podstawie w/w przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tej sytuacji płatnik nie ma obowiązku sporządzenia informacji o wysokości wypłaconego stypendium szkolnego PIT- 8 S, gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający obowiązek sporządzenia takiej informacji dotyczy wyłącznie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b powołanej ustawy o podatku dochdowym od osób fizycznych.
Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY