Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Prowadzę firmę , która zajmuje się okazjonalnym przewozem osób. W swojej firmie posiadam trzy samochody marki Mercedes Benz , które obecnie są zarejestrowane jako autobusy. Samochody te były zakupione jako ciężarowe ze świadecwtem homologacji, jednak dla potrzeb mojej firmy dokonano przeróbek umożliwiających przewóz osób tracąc jedocześnie świadectwa homologacji samochodów ciężarowych.Czy w związku z tym przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupu paliw silnikowych, oleju napedowego oraz gazu?

sygnatura: PP/443-20/05

autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

data: 2004-03-22

słowa kluczowe:odliczenie podatku od towarów i usług, paliwo, samochód, świadectwo homologacji

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. Lub. , po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 9 marca 2005 r.; orzeka w następujący sposób :

? stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) zobowiązuje , stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników ,płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe ,kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa , udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia.

W dniu 9 marca 2005 r. zwrócono się do tutejszego organu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku odwołano się do następującego stanu faktycznego;prowadzona jest przez Pana działalność gospodarcza w zakresie okazjonalnego przewozu osób. W firmie posiada pan trzy samochody, które są zarejsetrowane jako autobusy. Samochody te zakupione były jako samochody ciężarowe ze świadectwem homologacji , jednak dla własnych potrzeb dokonano przeróbek umozliwiających przewóż osób tracąc jednocześnie świadectwo homologacji samochodów ciężarowych .Są to następujące samochody :1)Mercedes ? Benz 412 2.9 D Sprinter zarejestrowany jest na 19 miejsc siedzących i 5 stokojących ( ze wzgledu na rodzaj ? autobus , w dowodzie rejestracyjnym nie ma wpisanej dopuszczalnej ładowności)2)Mercedes-Benz 412 2.9 TD Sprinter zarejestrowany na 19 miejsc ( brak określonej dopuszczalnej ładowności w dowdzie rejestracyjnym )3)Mercedes- Benz 412 2.9 DKA zarejestrowany na 19 miejsc ( brak określonej dopuszczalnej ładowności w dowodzie rejestracyjnym)

Odnosząc powyższy stan faktyczny do regulacji prawnej zawartej w przepisie art.86 ust.3, 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług, przedstawiono następujące stanowisko ? cyt. ? obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych wykorzystywanych do napedu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych , gdy nie spełniają one wymogów art.86 ust.3 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług ( o dopuszczalnej ładowności nieprzekraczającej wyniku działania okreslonego w art.86 ust.3). Jednakże zgodnie z przepisem art.86 ust.4 tej samej ustawy , spełnienie warunku ładowności nie jest konieczne dla pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą , jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z jego uzyskania , zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika , że pojazd ma takie przeznaczenie , czyli zarejestrowany jest jako autobus.Z przepisów nie wynika natomiast aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji skutkował uznaniem jego pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest bowiem aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnieni , że ładowność tego samochodu jest wyższa niż określona wzorem ustalonym w art.86 ust.3. Mając powyższe na uwadze , sądze że przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliw silnikowych , oleju napedowego i gazu do posiadanych przeze mnie samochodów, gdyż wszystkie są zarejestrowane jako autobusy do przewozu powyżej 10 osób włącznie z kierowcą , a przed dokonaniem koniecznych przeróbek umożliwiających przewóz osób posiadały świadectwa homologacji.?

Mając na względzie treść przepisu art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz.535 z późn.zmian.):-art.83 ust.3 ? w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru : DŁ = 357 kg + n * 68 kggdzie:DŁ- oznacza dopuszczalną ładownośćn- oznacza ilość miejsc ( siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy-kwotę podatku naliczonego satnowi 50 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku naleznego od dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca ? nie więcej jednak niż 5 000 zł-art.86 ust.4 ? przepis ust.3 nie dotyczy :3) pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą ? jeżeli z wyciagu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym , wynika takie przeznaczenie . - art.86 ust.5 ? dopuszczalna ładowność pojazdów oraz miejsc ( siedzeń) , o których mowa w ust.3 określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacjilub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji , wydawanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym .Pojazdy , które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji , o której mowa w zdaniu pierwszym nie maja okreslonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc , uznaje się również za samochody osobowe , o ktorych mowa w ust.3 zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji , wydawanych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. Lub. dokonując oceny prawnej przedstawionego stanowiska w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego , wynika że zakupił Pan samochody ciężarowe , które posiadały świadectwo homologacji . Następnie dokonał Pan zmian konstrukcyjnych , które spowodowały zmianę rodzaju pojazdu z samochodu ciężarowego na autobus i nie wystąpił Pan o wydanie po zmianach świadectwa homologacji.Mając na uwadze powyższe należy uznać iż posiadane przez Pana pojazdy , od chwili dokonania w nich zmian konstrukcyjnych są autobusami na które nie posiada Pan świadectw homologacji oraz że takie świadectwa nie zostało nigdy wydane przez uprawnione do tego organy państowe .W związku z tym w świetle przytoczonych wyżej przepisów , nie przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do w/w pojazdów.

Niniejsza interpretacja :?dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku jak wyżej i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.,?nie jest wiążąca dla podatnika,płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. Lub. , w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Do zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej o wartości 5,00 zł. W przypadku składania zażalenia wraz z załącznikami należy ponadto dołączyć znaki opłaty skarbowej o wartości 0,50 zł. , od każdego załącznika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY