Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób ustalić wartość początkową przejętych przez Stowarzyszenie X środków trwałych dla potrzeb amortyzacji oraz w jaki sposób amortyzować przejęte środki trwałe?

sygnatura: 1440/RDP/4211/AB/32870/2007

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

data: 2004-03-16

słowa kluczowe:amortyzacja, środek trwały, wartość początkowa

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ustalenia wartości początkowej przejętych środków trwałych dla potrzeb amortyzacji oraz sposobu amortyzacji tych środków Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa ? Wola uznał stanowisko wnioskodawcy przedstawione w w/w wniosku za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 21.12.2006r Stowarzyszenie X zwróciło się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedmiotowego wniosku wynika:

Stan faktyczny opisany we wniosku z dnia 21.12.2006r:

Podjęto uchwałę wprowadzającą zmiany do statutu Stowarzyszenia Y polegające na umożliwieniu nabywania przez poszczególne oddziały osobowości prawnej. Nabycie osobowości prawnej powoduje konieczność ich majątkowego i finansowego wydzielenia z dotychczasowej struktury Stowarzyszenia Y, w której funkcjonowały jako jednostki samobilansujące. Na mocy postanowień § 3 ust. 1 w/w uchwały Stowarzyszenie Y zostało zobowiązane do protokolarnego przekazania dla Stowarzyszenia X wszystkich składników majątku będących, w dniu przekazania, we władaniu ekonomicznym Stowarzyszenia X, w tym należących do niego jednostek organizacyjnych, oraz związanych z tymi aktywami pasywów. Stowarzyszenie X uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS w dniu 30.11.2006r. W związku z powyższym powstała konieczność przeprowadzenia wydzielenia Stowarzyszenia X z dotychczasowej struktury Stowarzyszenia Y.Przed uzyskaniem osobowości prawnej Stowarzyszenie X stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań statutowych i gospodarczych, i mogłoby, przed wydzieleniem, stanowić niezależną jednostkę (przedsiębiorstwo) samodzielnie realizując swoje zadania. Przed uzyskaniem osobowości prawnej Stowarzyszenie X samodzielnie sporządzało jednostkowe sprawozdanie finansowe na podstawie wyodrębnionych własnych ksiąg rachunkowych.

Pytanie wnioskodawcy:

W jaki sposób ustalić wartość początkową przejętych przez Stowarzyszenie X środków trwałych dla potrzeb amortyzacji oraz w jaki sposób amortyzować przejęte środki trwałe?

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące:

Zdaniem Stowarzyszenia X w odniesieniu do ustalenia wartości środków trwałych przejętych po uzyskaniu osobowości prawnej znajdują zastosowanie postanowienia art. 16g ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r nr 54 poz. 654 z późn. zm.). Jednocześnie w opisanym stanie faktycznym nie ma zastosowania art. 16g ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Stowarzyszenia X wartość środków trwałych powinna zostać ustalona na podstawie wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed uzyskaniem osobowości prawnej a amortyzacji środków trwałych należy dokonywać zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. kontynuując dotychczasową metodę amortyzacji.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

Stosownie do art. 16g ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r nr 54 poz. 654 z późn. zm.) w razie przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów ? wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.

Na podstawie art. 16g ust. 19 w/w ustawy przepisu ust. 9 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim przypadku dla wyceny przejmowanego majątku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje się odpowiednio. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie X przed uzyskaniem osobowości prawnej stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przed uzyskaniem osobowości prawnej Stowarzyszenie (jako oddział) samodzielnie sporządzało sprawozdanie finansowe na podstawie wyodrębnionych ksiąg rachunkowych. Tym samym zapis art. 16g ust. 19 nie ma zastosowania w opisanej sytuacji. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinna zostać ustalona w oparciu o przepisy art. 16g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie natomiast do zapisów art. 16g ust. 3 w/w ustawy podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7. Tym samym Stowarzyszenie X powinno kontynuować dotychczasową metodę amortyzacji. Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY