Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnej i prawnej w postaci prawa dzierżawy nieruchomości na lat 18 w rozumieniu przepisów podatkowych stanowią koszt uzyskania przychodów?

sygnatura: US36/1BP/422/Int.1/2005

autor: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

data: 2004-03-14

słowa kluczowe:amortyzacja, dzierżawa, koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a, § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu otrzymanego w dniu 26 stycznia 2005r. wniosku z dnia 18 stycznia 2005r. (bez numeru) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego Naczelnik


postanowiłuznać stanowisko wyrażone we wniosku za niezgodne z prawem podatkowym.


W 2001r. do Spółki została wniesiona aportem wartość niematerialna i prawna w postaci prawa dzierżawy zabudowanej nieruchomości na okres 18 lat. Spółka przedstawia stanowisko polegające na tym, że:
a) w art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.) nie znajduje się wyłączenie amortyzacji wniesionego aportem prawa dzierżawy z kosztów uzyskania przychodów,
b) postanowienia art. 15 ust. 6 w/w ustawy dają uprawnienia do zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych zgodnie z art. 16 a- 16m ustawy,
c) zgodnie z art. 16m, ust. 1 pkt 4 omawianej ustawy, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż 60 miesięcy,wobec czego Spółka, ustalając okres amortyzacji na 18 lat, posiada uprawnienia do zaliczania odpisów amortyzacyjnych prawa dzierżawy do kosztów uzyskania przychodów.

Naczelnik po dokonaniu analizy stanu faktycznego i stanowiska Spółki stwierdza brak podstaw prawnych do akceptacji przedstawionej przez Spółki tezy, że wniesione aportem prawo dzierżawy nieruchomości stanowi inną wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16 m, ust. 1, pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co wynika wprost z poniższych norm prawnych zawartych w tejże ustawie:1) taksatywny wykaz wszystkich wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji jest zawarty w art. 16 b, ust. 1 i ust. 2 ustawy - w wykazie tym nie wymieniono wniesionego aportem prawa dzierżawy nieruchomości,2) postanowienia art. 16 m, ust. 1 ustawy definiują wyłącznie najkrótszy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, t.j. tylko tych, które zostały wymienione w art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy,w związku z czym postanowiono jak w sentencji.


POUCZENIE


1. Na nin. postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tut. organu podatkowego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
2. W przypadku wniesienia zażalenia należy nakleić na nim znaki opłaty skarbowej w kwocie 5 zł oraz 0,50 zł za każdy załącznik
3. Nin. Postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania Postanowienia.
4. Zawarta w Postanowieniu interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY