Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z zawarciem umowy z dnia 30.06.2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD

sygnatura: US36/2BV/443/2005/94/TCH

autor: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

data: 2004-03-04

słowa kluczowe:odliczenie podatku od towarów i usług, program pomocowy (SAPARD), zwrot podatku od towarów i usług

Na podstawie:

 • art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),
 • art. 86 ust. 1, art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zw. z poz. 11 załącznika nr 4 do powołanej ustawy,
 • § 27a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.),

w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.02.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w odniesieniu do możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z zawarciem umowy z dnia 30.06.2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać wyrażone w wniosku stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca podał, że w dniu 30.06.2004 r. zawarł umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na udzielenie pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na podniesienie standardu bazy noclegowej oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego w X. W umowie ARiMR zobowiązała się do pomocy finansowej w realizacji przedsięwzięcia, w postaci zwrotu części jego kosztów w wysokości 125.376,85 zł, nie więcej niż 48,41 % kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia wykonawca wykonał na rzecz Wnioskodawcy określone czynności, udokumentowane fakturą VAT oraz notą korygującą. Wnioskodawca wskazał również, że podniesienie standardu bazy noclegowej oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego w X nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Do przedstawionego powyżej stanu faktycznego Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem o możliwość otrzymania i formę zwrotu podatku VAT, naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji przedsięwzięcia. Zdaniem Wnioskodawcy nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w jakielkolwiek formie.

Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zważył, co następuje:

Podstawowy sposób zwrotu podatku VAT, wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług, wynika z art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Warunkiem zwrotu jest zatem możliwość uznania podatku, o którym wyżej mowa, za podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Z kolei stosownie do ust. 2 cytowanego wyżej artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 3-7 ustawy:

 1. suma kwot podatku (z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy) określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: (a) z tytułu nabycia towarów i usług, (b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, (c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu;
 2. przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy;
 4. kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Biorąc pod uwagę cytowane przepisy, za podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 i 2 ustawy, nie można uznać podatku VAT wykazanego w wystawionych dla Wnioskodawcy fakturach, dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w przedmiotowym wniosku. Z treści wniosku wynika, że przedsięwzięcie nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, zatem nie jest spełniony podstawowy warunek obniżenia podatku należnego o podatek naliczony - wykorzystanie towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy). Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wyklucza zarazem możliwość otrzymania zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

W przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy określono szczególne przypadki, w których pewnym podmiotom przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo do zwrotu podatku naliczonego, pomimo braku związku pomiędzy nabyciem towarów i usług lub importem towarów a wykonywaniem czynności opodatkowanych. Obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku naliczonego w tych szczególnych przypadkach dopuszczalne jest na podstawie:

 • art. 86 ust. 8 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • § 16 ust. 1, § 20 ust. 1, § 22 ust. 1, § 23 ust. 1, § 26 ust. 1, § 27a ust. 1, § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
 • § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971),
 • § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 833),
 • § 3 ust. 1, § 6 ust. 1, § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. Nr 89, poz. 850),
 • § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 89, poz. 851).

Z treści wniosku nie wynika, aby w przedmiotowej sprawie spełnione były warunki uprawniające Wnioskodawcę do skorzystania z któregokolwiek z powołanych wyżej przepisów. Na przytoczenie zasługuje jedynie przepis art. 27a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. Jednakże również ten przepis nie znajduje zastosownia - Wnioskodawca zawarł umowę z ARiMR w dniu 30.06.2004 r.


Reasumując - Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania, w jakiejkolwiek formie, zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z podniesieniem standardu bazy noclegowej oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego w X. W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY