Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia podatku VAT w przypadku przekazania aportem wybudowanego mienia do spółki komunalnej.

sygnatura: ITPP3/443-248/08/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:gmina, jednostka samorządu terytorialnego, obniżenie podatku należnego, zadania publiczne

Wniosek ORD-IN: [ 696 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2008 r. (data wpływu 8 grudnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2008 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków" w przypadku przekazania aportem wybudowanych obiektów i instalacji do spółki komunalnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2008 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków" w przypadku przekazania aportem wybudowanych obiektów i instalacji do spółki komunalnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina realizuje przedsięwzięcie pod nazwą ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków". Po zakończeniu inwestycji wybudowane obiekty i instalacje zostaną przekazane aportem do należącej do gminy spółki komunalnej (podatnik VAT), która będzie operatorem przedsięwzięcia i która będzie pobierać opłaty od użytkowników indywidualnych za odprowadzenie i odbiór ścieków. Przekazanie aportem wybudowanych obiektów i instalacji oczyszczalni spółce gminnej nastąpi po zakończeniu inwestycji w dniu 31 grudnia 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatki związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków uprawniają Gminę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Zainteresowanego, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do działalności gospodarczej, której prowadzenie przesądza o statusie podatnika VAT, zalicza się czynności podlegające m.in. na wykorzystaniu towarów w sposób ciągły do działalności zarobkowej. Oznacza to, że wykorzystanie składników majątku trwałego jako aportu, co do zasady jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednakże, na mocy § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie wykonania przepisów ustawy podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wykonanie dostaw zwolnionych od podatku nie daje prawa do odliczeń i zwrotu podatku naliczonego. Biorąc powyższe pod uwagę, w przedmiotowym przypadku Gminie w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przysługuje prawo obniżenia podatku od towarów i usług kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (....).

W myśl art. 15 ust. 1 powołanej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z obowiązującym do 30 listopada 2008 r. przepisem § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego. Zatem po tej dacie czynność wnoszenia aportu składników majątkowych podlega co do zasady opodatkowaniu.

Należy jednak zaznaczyć, iż na mocy § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. Nr 212 poz. 1336) w okresie do dnia 31 marca 2009 r. w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego może być stosowane zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 wymienionej ustawy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina zamierza zrealizować inwestycję pod nazwą ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków ", a po jej realizacji w dniu 31 grudnia 2009 r. przekazać aportem wybudowane obiekty i instalacje do spółki komunalnej.

Zatem, w myśl powołanych przepisów, gdy czynność aportu nastąpi po dniu 31 marca 2009 r., to czynność ta podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych, w związku z czym Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi będą służyły czynnościom opodatkowanym, tj. na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY