Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

"M" nie posiada możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną przez Miasto inwestycją.

sygnatura: ITPP3/443-242/08/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:odliczenie podatku od towarów i usług

Wniosek ORD-IN: [ 1000 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko ,,M" przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2008 r. (data wpływu 24 listopada 2008 r.) uzupełnionym i zmienionym pismem z dnia 12 grudnia 2008 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku z tytułu realizowanej przez Miasto inwestycji pod nazwą ,,Adaptacja budynku dawnego kina ,,O" na potrzeby stworzenia ,,M" oraz siedzibę ,,M" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2008 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku z tytułu realizowanej przez Miasto inwestycji pod nazwą ,,Adaptacja budynku dawnego kina ,,O" na potrzeby stworzenia :"M" oraz siedzibę ,,M" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 27 marca 2008 r. ,,M" przejął do administrowania w ramach umowy użyczenia obiekt z przeznaczeniem na nową siedzibę ,,M". Miasto, właściciel obiektu, zrealizuje inwestycję pod nazwą ,,Adaptacja budynku dawnego kina ,,O" na potrzeby stworzenia ,,M" oraz siedzibę ,,M"". Realizując zadanie Miasto wystąpi o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Po realizacji zadania beneficjentem inwestycji bezpośrednio będzie Miasto jako wnioskodawca i inwestor, a pośrednio ,,M" jako użytkownik obiektu. Wszystkie faktury związane z realizacją inwestycji będą wystawione na Urząd Miasta, który dokona właściwych rozliczeń związanych z zakupem towarów i usług i rozliczeniem podatku VAT z tym związanym

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ,,M" będzie miał możliwość odliczenia, odzyskania, podatku VAT w związku z opisaną inwestycją oraz czy podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym przy ocenie budżetu projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, ,,M" jako beneficjent realizowanej przez Miasto inwestycji, będąc użytkownikiem obiektu nie uzyska prawa do odliczenia podatku VAT, ponieważ nie zapłaci tego podatku w zakresie realizowanego zadania i stąd VAT powinien być uznany za koszt kwalifikowany przy ocenie budżetu projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto wskazuje się, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY