Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Ośrodek nie posiada możliwości odliczenia podatku VAT w przypadku, gdy realizowany projekt nie jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

sygnatura: ITPP3/443-243/08/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:odliczenie podatku od towarów i usług

Wniosek ORD-IN: [ 1363 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2008 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego z tytułu realizowanych projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2008 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego z tytułu realizowanych projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ośrodek działa na postawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Ośrodka, a później na podstawie Uchwały Zarządu Województwa z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Ruchu Drogowego. Zgodnie z uchwałą ośrodek od dnia 1 stycznia 1999 r. działa jako samorządowa osoba prawna. Statut ośrodka określa cztery podstawowe grupy działań do których należą:

  1. działalność egzaminacyjna
  2. działalność szkoleniowa
  3. działalność dot. zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  4. inna działalność polegająca na wynajmie zbędnych pomieszczeń, udostępnianie placu manewrowego reklamie, z której zysk przeznaczony jest na działalność statutową Ośrodka.

Ośrodek posiada status podatnika VAT czynnego ze względu na niewielką działalność opodatkowaną podatkiem VAT i stawką w wysokości 22% i 7%. Podstawowa działalność ośrodka tj. egzaminowanie oraz szkolenie są opodatkowane stawką podatku "zw", zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2, załącznik nr 4 (PKWiU 80 - usługi edukacyjne) ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 i 2 podatnicy podatku VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności do których takie prawo nie przysługuje, podatnik winien określić odrębne kwoty tegoż podatku. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku według proporcji procentowej w stosunku rocznym na podstawie osiągniętego obrotu. Jeżeli zaś ta proporcja nie przekroczy 2%, podatnik nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Struktura sprzedaży w ośrodku w latach 2006-2007 przedstawiała się następująco: rok 2006 -1,61% ; rok 2007 - 1.05% : rok 2005 - 4,0%. Z uwagi na fakt, iż zakup materiałów i usług związany był z działalnością zwolnioną przedmiotowo z podatku VAT, ośrodek nie odliczał podatku naliczonego od podatku należnego, także proporcjonalnie (chodzi o rok 2005). Ośrodek w latach 2005-2007 realizował dwa projekty unijne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

  1. szkolenie kandydatów na egzaminatorów
  2. szkolenie diagnostów szansą nabycia umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem.

Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej określającej, czy w odniesieniu do realizowanych projektów istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ośrodek realizując oba programy unijne, które były związane ze sprzedażą zwolnioną z podatku VAT (szkolenia) miał możliwość odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, w przedstawionym stanie faktycznym, brak jest możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku należnego.

Ośrodek przyjął jako koszty kwalifikowane, przy zakupie materiałów i usług dotyczących obu projektów w wysokości wartości brutto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi, wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. W poz. 7 przedmiotowego załącznika, tj. w ,,Wykazie usług zwolnionych od podatku" wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 80 (gdzie ,,ex" oznacza, że zwolnienie dotyczy danej usługi z danego grupowania) - usługi w zakresie edukacji. Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie wyszczególnił żadnych usług w zakresie edukacji, dla których zwolnienie to nie miałoby zastosowania.

Zatem, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny należy uznać, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy jeżeli dokonane zakupy dotyczące realizowanego projektu związane są wyłącznie z realizacją usług edukacyjnych, podlegających zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazaną przez Wnioskodawcę klasyfikację statystyczną.

Ponadto wskazuje się, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY