Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości ani w części, gdyż brak jest związku nabywanych towarów i usług dla potrzeb prowadzonego przedsięwzięcia ze sprzedażą opodatkowaną.

sygnatura: IPPP1-443-1971/08-2/IZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:czynności niepodlegające opodatkowaniu, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, prawo do odliczenia

Wniosek ORD-IN: [ 345 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Klasztoru, przedstawione we wniosku z dnia 23.10.2008 r. (data wpływu 24.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dotyczących realizacji projektu: ,,Remont zabytkowego Kościoła " - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.10.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dotyczących realizacji projektu: ,,Remont zabytkowego Kościoła "

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Klasztor planuje przedsięwzięcie pod nazwą ,,Remont zabytkowego Kościoła" realizowanego w oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2007-2013.

Planowane przedsięwzięcie obejmowałoby:

  • wykonanie przepony poziomej metodą blokady hydrofobowej na wszystkich ścianach zewnętrznych,
  • wymianę tynków na ścianach i przyporach na tynki renowacyjne do wysokości pierwszego gzymsu,
  • naprawę nieszczelnych obróbek z blachy miedzianej i wymiana obróbek blacharskich gzymsów, przypór oraz orynnowania z blachy ocynkowanej na nowe z blachy miedzianej,
  • uzupełnienie ubytków tynków w wyższych partiach obiektu przy użyciu zaprawy wapiennej,
  • remont ścian schodów zewnętrznych i wymiana opaski wokół budynku,
  • wykonanie paroprzepuszczalnych powłok malarskich,
  • wykonanie instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej.

Projekt został zatwierdzony do dofinasowania w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, kategoria I Ochrona dziedzictwa kulturowego - projekty lokalne R.. W.. i w chwili obecnej Klasztor przygotowuje dokumenty celem podpisania umowy. W projekcie podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych i podlegać będzie dofinansowaniu na takich samych zasadach jak pozostałe koszty kwalifikowalne Klasztor nie jest płatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Klasztor zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z planowanym wyżej przedsięwzięciem, będzie istniała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części...

Od dnia 1 czerwca 2005 r. obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze tylko w przypadku, gdy mają one wpływ na cenę towarów lub usług świadczonych przez podatnika. Jeżeli taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne nie podlega opodatkowaniu. Remont zabytkowego Kościoła pozwoli wzmocnić funkcje kulturowe przedmiotowego miejsca, uatrakcyjnić przedmiotowy kompleks zabytkowy, stworzy impuls do następnych działań na rzecz rozwoju kultury i turystyki w miejscowości.

Usługi świadczone przez Klasztor są zwolnione od podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 86 ust. 1 prawo do odliczenia podatku przysługuje tylko wówczas gdy, zakup towarów i usług związany jest z czynnościami opodatkowanymi. W przypadku Klasztoru będą wykonywane czynności zwolnione od podatku VAT. Dlatego też naszym zdaniem Klasztor nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części z faktur dokumentujących realizację planowanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Strona świadczy usługi zwolnione z podatku od towarów i usług

Oznacza to, że przedmiotowy projekt pn: Remont zabytkowego Kościoła" nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, ale do świadczenia usług zwolnionych z podatku.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego i obowiązującego stanu prawnego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości ani w części, gdyż brak jest związku nabywanych towarów i usług dla potrzeb prowadzonego przedsięwzięcia ze sprzedażą opodatkowaną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY