Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy z tytułu zakupu składników majątkowych, zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

sygnatura: IBPP3/443-692/08/KO

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:odliczenia, podatek naliczony

Wniosek ORD-IN: [ 1014 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2008r. (data wpływu 6 października 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2008r. (data wpływu 3 grudnia 2008r. i 8 grudnia 2008r.) oraz pismem z dnia 15 grudnia 2008r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2008r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem w dniu 3 grudnia 2008r. i 15 grudnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest przedsiębiorstwem, którego podstawowym przedmiotem działalności zgodnie z art. 27 ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210 poz. 2037 z 2003r.) oraz art. 8 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192 poz. 1379 z 2007r.), jest prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, zagospodarowywanie majątku likwidowanej kopalni, zbędnego majątku przedsiębiorstwa górniczego, tworzenie nowych miejsc pracy w szczególności dla pracowników likwidowanej kopalni. Zadania te wykonywane są z dotacji budżetu państwa oraz innych źródeł finansowania.

W każdym roku budżetowym Spółka otrzymuje dotację budżetową na wykonywanie określonych zadań.

W celu wykonania zadań określonych przepisami wyżej wymienionych ustaw, Spółka dnia 31 grudnia 2004r. kupiła składniki mienia całkowicie likwidowanej kopalni w B. za symboliczną cenę 1 zł plus podatek VAT 0,22 zł oraz składniki mienia likwidowanej kopalni Węgla w K. za symboliczną cenę 1 zł plus podatek VAT 0,22 zł. Zgodnie z aktami notarialnymi Spółka kupiła składniki mienia zobowiązując się jednocześnie się do przeprowadzenia likwidacji zakładów górniczych zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. prawo geologiczne i górnicze w zakresie objętym programami likwidacji tych zakładów.

Gdyby przedmiotowe składniki majątku Spółka zakupiła nie za symboliczną cenę 1,22 zł, a w oparciu o cenę rynkową wówczas składniki te byłyby towarami używanymi, ponieważ zostały wybudowane w latach kiedy w Polsce nie było jeszcze podatku od towarów i usług. Cena symboliczna została ustalona po uwzględnieniu kosztów likwidacji, które w przypadku składników majątkowych kopalni w B. przewyższały wartość tych składników. Zakupione składniki mienia nie były przeznaczone do wykonywania czynności opodatkowanych lecz do likwidacji prowadzonej przez Spółkę ze środków dotacji budżetowej. W związku z powyższym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Likwidacja powyżej opisanych składników majątkowych została zakończona w 2006r.

Aktualnie Spółka sprzedaje (pozostałe) niektóre z wyżej wymienionych niezlikwidowanych składników majątkowych, którymi są np.

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków trwale z tym gruntem związanych, które to budynki zostały wybudowane w 1965 roku. W okresie od 31 grudnia 2004r. w budynkach tych Spółka nie wykonywała czynności opodatkowanych,
 2. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku poczekalni i portierni trwale z tym gruntem związanych. Budynek ten został wybudowany w 1985r. i w okresie od połowy 2005r. do daty sprzedaży (wrzesień 2008r.) Spółka wydzierżawia ten budynek, obciąża dzierżawcę fakturami VAT, odprowadzając jednocześnie do urzędu skarbowego podatek VAT należny z tego tytułu.

Wezwaniem z dnia 27 listopada 2008r. tut. Organ wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku poprzez wskazanie:

 • czy w odniesieniu do budynku wydzierżawianego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części,
 • czy przed wprowadzeniem ww. budynków do ewidencji środków trwałych lub w trakcie ich użytkowania, Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej i miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków.

Wnioskodawca pismem z dnia 3 grudnia 2008r. uzupełnił stan faktyczny w następujący sposób:

W odniesieniu do budynku wydzierżawionego, Spółka uznała, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, ponieważ Spółka prowadzi działalność likwidacyjną i budynek ten nie był przeznaczony do czynności opodatkowanych, lecz miał służyć likwidacji zgodnie z aktem notarialnym i planem likwidacji zakładu górniczego. W księgach rachunkowych Spółki przedmiotowy budynek jako jeden z wielu składników zakupionych łącznie za cenę 1,22 zł, został zakwalifikowany jako towar. W celu objęcia ewidencją księgową przyjęto dla tego samego aktu notarialnego cenę ewidencyjną po 1 zł. W trakcie prowadzenia likwidacji Spółka w okresie od 1 sierpnia 2005r. do 31 czerwca 2006r. dzierżawiła 300 m2 tj. część powierzchni tego budynku - cała powierzchnia wynosiła 1772,25 m2

Budynek ten przed objęciem go ewidencją oraz w trakcie użytkowania nie był ulepszany w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka nie poniosła żadnych wydatków na jego ulepszenie.

Wnioskodawca pismem z dnia 15 grudnia 2008r. uzupełnił stan faktyczny w następujący sposób:

Zgodnie z umową z dnia 30 sierpnia 2005r. oraz aneksem Nr 1 do tej umowy z dnia 17 stycznia 2006r. Spółka wynajmowała część powierzchni budynku warsztatu mechanicznego. Przedmiot najmu obejmował 300 m2 z ogólnej powierzchni budynku warsztatu mechanicznego 1 772,25 m2. Wynajem części powierzchni przedmiotowego budynku odbywał się zgodnie z wyżej wymienioną umową w okresie od 1 sierpnia 2005r. do 31 sierpnia 2006r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu zakupu przedmiotowych składników majątkowych, zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy odnosząc się do kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ zakupione składniki majątkowe nie były przeznaczone do czynności opodatkowanych lecz do likwidacji zgodnie z planem likwidacji zakładu górniczego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy, należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast przez dostawę towarów w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zaś stosownie do art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (zadeklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Jeśli podatnik zamierza przeznaczyć dane towary lub usługi na cele działalności opodatkowanej (sprzedaż, dzierżawa itp), to jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług.

Podatnik podatku VAT z prawa do odliczenia skorzystać może tylko w ściśle określonych warunkach i w ściśle określonym terminie.

Co do zasady, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy - art. 86 ust. 11 ustawy o VAT.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika że Wnioskodawca dnia 31 grudnia 2004r. kupił składniki mienia całkowicie likwidowanej kopalni w B. za symboliczną cenę 1 zł plus podatek VAT 0,22 zł oraz składniki mienia likwidowanej kopalni Węgla w K. za symboliczną cenę 1 zł plus podatek VAT 0,22 zł. Zgodnie z aktami notarialnymi Spółka kupiła składniki mienia zobowiązując się jednocześnie się do przeprowadzenia likwidacji zakładów górniczych zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. prawo geologiczne i górnicze w zakresie objętym programami likwidacji tych zakładów. W księgach rachunkowych Spółki składniki zakupione łącznie za cenę 1,22 zł, zostały zakwalifikowane jako towar, a wiec przeznaczone zostały przez Wnioskodawcę m.in. do sprzedaży. Aktualnie Wnioskodawca sprzedaje (pozostałe) niektóre z wyżej wymienionych niezlikwidowanych składników majątkowych, którymi są np. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków trwale z tym gruntem związanych, które to budynki zostały wybudowane w 1965 roku. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku poczekalni i portierni trwale z tym gruntem związanych. Budynek ten został wybudowany w 1985r. i w okresie od połowy 2005r. do daty sprzedaży (wrzesień 2008r.) Spółka wydzierżawia ten budynek, obciąża dzierżawcę fakturami VAT, odprowadzając jednocześnie do urzędu skarbowego podatek VAT należny z tego tytułu.

Zarówno sprzedaż budynków jak i dzierżawa budynku (całości bądź części) stanowią czynności podlegające opodatkowaniu w rozumieniu cyt. wyżej przepisów art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Przy czym zauważyć należy, iż dostawa budynków będących przedmiotem wniosku jak i dzierżawa budynku podlega opodatkowaniu stawką 22% stosownie do postanowień art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z kolei kwestię zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami i budowlami rozstrzygają przepisy art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w myśl których w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Powyższe oznacza, iż do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków i budowli jest opodatkowana 22% stawką podatku VAT, taką samą stawką opodatkowane jest również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym obiekty te są posadowione.

Zatem zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego ww. budynkami, o których mowa we wniosku podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku VAT na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 29 ust.5 tej ustawy.

Zatem stosownie do cyt. wyżej przepisów art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości będących przedmiotem wniosku.

W świetle powyższego i przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu składników majątkowych, ponieważ zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym zostały one zakwalifikowane jako towary przeznaczone do wykonywania czynności opodatkowanych tj. do dalszej odsprzedaży, a także część jednego z budynków była przedmiotem dzierżawy.

Dodatkowo informuje się, iż ocenę stanowiska Wnioskodawcy dokonano w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 30 listopada 2008r. Z dniem 1 grudnia 2008r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), z zastrzeżeniem przepisów wymienionych w art. 15 tejże ustawy. W związku z powyższym od dnia 1 grudnia 2008r. zmianie ulegają m.in. przepisy art. 86 ust. 10 pkt 1 i art. 86 ust. 11 ustawy dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Powyższą interpretację wydano przy założeniu, że nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowego budynku zostało prawidłowo opodatkowane przez zbywcę tego budynku.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej:

 • zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, które zostały wybudowane w 1965r.,
 • zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku poczekalni i portierni

zawarta została w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego(Dz. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY