Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

odliczenie podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu polegającego na zakupie autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami do sprzedaży biletów

sygnatura: IBPP4/443-39/08/EJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:autobus, bilety, gmina, inwestycje, odliczenie podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia, projekt

Wniosek ORD-IN: [ 1582 kB]

INTARPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko ZTM, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2008r. (data wpływu 31 października 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2008r. (data wpływu 11 grudnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem nr IBPB4/443-39/08/EJ z dnia 1 grudnia 2008r. na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Wnioskodawca przysłał pismo znak GK-143/2008 z dnia 8 grudnia 2008r. (data wpływu 11 grudnia 2008r.), w którym poinformował iż w odpowiedzi na wezwanie z dnia 1 grudnia 2008r. nr IBPP4/443-39/08/EJ przesyła w załączeniu uzupełniony wniosek, zgodnie z wezwaniem, poprzez sporządzenie nowego wniosku.

W świetle powyższego niniejsza interpretacja indywidualna została wydana w oparciu o stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku z dnia 8 grudnia 2008r. przesłanym do tut. organu za ww. pismem przewodnim, a stanowiącym odpowiedź na wezwanie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe (stan faktyczny):

Miasto K. (Beneficjent Projektu) planuje zrealizować projekt pn. ,,Rozwój systemu komunikacji publicznej w K. Obszarze Metropolitarnym", na który zostały zarezerwowane środki poprzez wpisanie go do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W zakres rzeczowy projektu wchodzi:

  1. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Ż., M., Z. wraz z przebudową Ronda,
  2. Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów K.),
  3. Budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów),
  4. Zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów,
  5. Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków dostępnych w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z faktem, iż dokumenty programowe (w tym m. in. pre-umowa w paragrafie 6 ust. 3 wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW w rozdziale 6.8) dopuszczają możliwość, aby Beneficjent upoważnił inny podmiot do ponoszenia w jego imieniu wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu. Miasto K. upoważniło do ponoszenia wszelkich wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w zadaniu 4 i 5 jednostkę budżetową o nazwie ZTM (w skrócie ZTM w K.).

Wnioskodawca świadczy usługi, które w myśl ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu VAT (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej), oraz zakupuje usługi przewozowe od przewoźnika. Jednostka budżetowa ZTM w Kielcach jest zarejestrowana jako płatnik VAT od 1 stycznia 2008r.

W trakcie realizacji projektu (zadanie 4 i 5) Wnioskodawca będzie dokonywał zakupów towarów i usług m. in. usługa na pełnienie funkcji inżyniera projektu, wykonanie projektów budowlanych, roboty budowlane, zakup autobusów, tablic elektronicznych oraz automatów stacjonarnych do sprzedaży biletów. Po oddaniu do użytku autobusy, tablice i automaty stacjonarne będą zarządzane przez Wnioskodawcę i będą generować przychody. Planuje się, że projekt (zadanie 4 i 5) będzie realizowany przez ok. 36 miesięcy i w tym okresie jednostka cały czas będzie prowadzić sprzedaż usług opodatkowanych podatkiem VAT oraz będzie dokonywała zakupu usług przewozowych od przewoźnika.

Inwestycja w ramach projektu ,,Rozwój systemu komunikacji publicznej w K. Obszarze Metropolitarnym" będzie związana w przeważającej części z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji w ramach projektu ,,Rozwój systemu komunikacji publicznej w K. Obszarze Metropolitarnym" (planowanych zakupów), istnieje możliwość odliczania podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz zapotrzebowanie na usługi, które są i będą świadczone przez jednostkę budżetową ZTM, pewne jest, że ZTK osiąga i będzie osiągał przychody w przyszłości. W związku z powyższym w świetle aktualnego i przyszłego stanu jaki będzie miał miejsce, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego (stanu faktycznego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ost. zm. Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków dostępnych w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. ,,Rozwój systemu komunikacji publicznej w K. Obszarze Metropolitarnym" tj. Miasto K. upoważniło do ponoszenia wszelkich wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w zadaniu 4 i 5 swoją jednostkę budżetową o nazwie ZTM.

Realizacja tego projektu przez Wnioskodawcę będzie polegała na zakupie 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów oraz zakupie i montażu elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów. Po oddaniu do użytku autobusy, tablice i automaty stacjonarne będą zarządzane przez Wnioskodawcę i będą generować przychody. W trakcie realizacji projektu Wnioskodawca będzie dokonywał zakupów towarów i usług a także będzie prowadził sprzedaż usług opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostaną przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, albowiem Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT a nabyte towary i usługi będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym.

Tym samym przysługiwać będzie Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej zadania 4 i 5 tj. zakupu 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów, oraz zakupu i montażu elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego (zaistniałego stanu faktycznego) i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY