Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy przekształcenie lokatorskiego prawa nabytego po 1 maja 2004 r. oraz najmu w prawo odrębnej własności korzysta w roku 2008 ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

sygnatura: ILPP1/443-943/08-2/AI

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:mieszkanie zakładowe, najem, odrębna własność lokalu, przekształcenie prawa, spółdzielnie mieszkaniowe, zwolnienia podatkowe

Wniosek ORD-IN: [ 384 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku - bez daty (data wpływu 7 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Spółdzielnia) nabył w roku 1997 nieodpłatnie od zakładu pracy - budynki wybudowane w latach 1988 - 1990 i zasiedlone w tychże latach. Wszyscy lokatorzy w dniu przyjęcia budynku przez Spółdzielnię mieli status najemcy. W kolejnych latach nabywali spółdzielcze własnościowe prawa i lokatorskie prawo do lokalu, a część pozostała na umowach najmu. Grupa osób nabyła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu po 1 maja 2004 r. Osoby te złożyły wnioski o przeniesienie własności lokali zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). Osoby nabyły i nabywają w roku 2008 prawo odrębnej własności w miejsce spółdzielczego lokatorskiego prawa ustanowionego po 1 maja 2004 r. oraz w miejsce umowy najmu lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekształcenie lokatorskiego prawa nabytego po 1 maja 2004 r. oraz najmu w prawo odrębnej własności korzysta w roku 2008 ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie lokatorskiego prawa, które ustanowione było po 1 maja 2004 r. oraz najmu w odrębną własność, korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), albowiem czynność ta dotyczy lokalu mieszkalnego po jego pierwszym zasiedleniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Z powyższego wynika, iż czynności związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu zostały zrównane z dostawą towaru.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10 pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących, przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane, należy rozumieć, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy, budynki, budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Jednak ustawodawca powołał w treści ww. przepisu zastrzeżenie w postaci art. 43 ust. 1 pkt 10. Z powyższych przepisów wynika, że do obiektów budownictwa mieszkaniowego nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 tylko przepisy zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Stosownie natomiast do art. 43 ust. 7 - zwolnienie określone w ust. 1 pkt 10 nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8.

Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 cyt. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem dostawa polegająca na ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do przejętych przez spółdzielnie mieszkaniowe lokali zakładowych, które nie jest dokonywane w ramach pierwszego zasiedlenia podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Dotyczy to również przekształcenia tego prawa.

W związku z powyższym, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu podlega zwolnieniu to brak jest uzasadnienia do opodatkowania przekształcenia tego prawa.

Tym samym dostawa polegająca na ustanowieniu odrębnej własności lokalu do przejętych przez spółdzielnie mieszkaniowe lokali zakładowych, która nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia - podlega zwolnieniu na mocy cyt. wyżej art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie natomiast do art. 48 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:

  • spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu;
  • wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie.

Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również osobie bliskiej w stosunku do najemcy, o którym mowa w ust. 1.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie, to najemca, o którym mowa w ust. 1, powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prawa spółdzielcze lokatorskie dotyczą byłych lokali zakładowych, które były zasiedlone przed dniem 1 maja 2004 r.

W związku z powyższym ustanowienie po raz pierwszy, w odniesieniu do tych lokali, lokatorskiego prawa do lokalu po dniu 1 maja 2004 r. jest zwolnione od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Przekształcenie tego prawa w prawo odrębnej własności też korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Również przeniesienie prawa własności ww. lokali na rzecz najemców, w trybie art. 48 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, korzysta ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, albowiem czynność ta dotyczy lokalu mieszkalnego po jego pierwszym zasiedleniu.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące prawa do zastosowania zwolnienia od podatku dla ww. czynności jest prawidłowe, jednakże inna jest podstawa prawna jego zastosowania.

Tut. Organ informuje jednocześnie, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), na podstawie art. 15 wprowadzone zostaną zmiany, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2009 r.

I tak, w myśl art. 1 pkt 1 lit. b cyt. ustawy, art. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

  • ,,14) pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku, budowli lub ich części, po ich:

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY