Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową placów zabaw.

sygnatura: IBPP4/443-92/08/KG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:gmina, kultura, odliczanie podatku naliczonego, plac zabaw, zadania własne

Wniosek ORD-IN: [ 1790 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2008r. (data wpływu 12 listopada 2008r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 grudnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. ,,Budowa placów zabaw na terenie Gminy" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacja inwestycji pn. ,,Budowa placów zabaw na terenie Gminy".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest podatnikiem od towarów i usług. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą ,,Budowa placów zabaw na terenie Gminy" w następujących miejscowościach: B., C., K., M., N., N., P., P., R., S., W., W., Z., Ż. Jednocześnie jest to 14 sołectw przynależących do terenu Gminy.

W/w projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 3.4. Odnowa i rozwój wsi. Teren na którym realizowane będą inwestycje jest własnością Gminy. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu i będzie podatnikiem od towarów i usług.

Place zabaw dla czternastu miejscowości zostaną zagospodarowane urządzeniami zabawowymi, dostosowanymi do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.

Ponadto będą wyposażone w ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery. Place zabaw zostaną ogrodzone płotkiem drewnianym, wewnątrz uzupełnione zielenią.

Po zakończeniu inwestycji place zabaw, będą służyć zaspokojeniu potrzeb najmłodszych mieszkańców miejscowości, nastąpi poprawa bezpieczeństwa podczas gier i zabaw dzieci.

W naturalny sposób wpłyną na edukację dzieci oraz zostaną stworzone dodatkowe warunki dorosłym w sprawowaniu opieki nad bawiącymi się dziećmi.

Inwestycja będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic. Realizacja tego celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycja podniesie walory kulturalne i rekreacyjne sołectwa. Za korzystanie z placów zabaw nie będą pobierane żadne opłaty.

Dodatkowo w piśmie z dnia 23 grudnia 2008r. Wnioskodawca wskazał, iż powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu efekty inwestycji w żadnym momencie nie będą związane z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi. Place zabaw udostępnione będą nieodpłatnie lokalnemu środowisku (dzieciom, młodzieży, dorosłym), jako obiekty użyteczności publicznej i z tego tytułu Gmina nie będzie uzyskiwała żadnych przychodów, które generowały by podatek należny.

Jednocześnie w piśmie tym poinformowano, iż Wnioskodawca jest zainteresowana uzyskaniem interpretacji tylko w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w kolumnie G poz.52. wniosku przepis w zakresie podatku dochodowego wskazano jedynie jako informacje.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT związanego z realizacją inwestycji ,,Budowa placów zabaw na terenie Gminy" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 3.4. Odnowa i rozwój wsi...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina powyższe przedsięwzięcia będzie realizowała w ramach zadań nałożonych na Gminę odrębnym przepisami tj. art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego nie jest uznawana za podatnika podatku od towarów usług w myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) stanowiącego, iż nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jedynie w związku z czynnościami wykonywanymi na podstawie umów cywilnoprawnych Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z faktem, że Gmina nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, realizacji której służyłyby poniesione przez nią wydatki na w/w inwestycje, nie ma możliwości odzyskania w systemie podatku od towarów i usług podatku naliczonego uprzednio uiszczonego przez nią przy nabyciu towarów i usług służących tej inwestycji.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U z 2002r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwalnia się od tego podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, nie ma więc prawnych możliwości zaliczenia nieodliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów czyli nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług poza systemem tego podatku w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Z tych względów Gmina nie ma możliwości zaliczyć nie odliczony podatek od towarów i usług do podatkowych kosztów uzyskania.

Gmina prezentuje stanowisko, iż nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowaną inwestycją ,, Budowa placów zabaw na terenie Gminy" ani w systemie podatku od towarów, ani poza nim.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ost. zm. Dz. U z 2008r Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ww. ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu zostały określone w przepisach art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisem w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 212 poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r.

Należy zauważyć, iż zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy miedzy innymi sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).

W myśl cytowanego powyżej art. 86. ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą ,,Budowa placów zabaw na terenie Gminy". Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 3.4. Odnowa i rozwój wsi. Po zakończeniu inwestycji place zabaw, będą służyć jako obiekty użyteczności publicznej zaspokojeniu potrzeb najmłodszych mieszkańców miejscowości, nastąpi poprawa bezpieczeństwa podczas gier i zabaw dzieci. Za korzystanie z placów zabaw nie będą pobierane żadne opłaty. Gmina z tego tytułu nie będzie uzyskiwała żadnych przychodów, które generowały by podatek należny. Powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu efekty inwestycji w żadnym momencie nie będą związane z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. ,,Budowa placów zabaw na terenie Gminy", a tym samym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1. Przepisy ww. rozporządzenia przewidują bowiem możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004r.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY