Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy wnioskodawca jest uprawniony do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT wystawianych przez partnerów, na podstawie których wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty partnerowi wynagrodzenia w postaci rocznych premii pieniężnych?

sygnatura: IPPP1/443-1895/08-2/IG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:faktura VAT, opodatkowanie, premia pieniężna, świadczenie usług na rzecz

Wniosek ORD-IN: [ 380 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02 października 2008r. (data wpływu 06 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących otrzymanie przez kontrahenta rocznych premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 października 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących otrzymanie przez kontrahenta rocznych premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży materiałów budowlanych podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Sprzedaż materiałów budowlanych przez wnioskodawcę dokonywana jest na podstawie uzgodnień dokonywanych pomiędzy wnioskodawcą a jego kontrahentem, zwanym dalej ,,partnerem" oraz jednostkowych zamówień składanych przez partnera.

W ramach podjętych uzgodnień wnioskodawca zobowiązał się udzielać partnerowi pieniężnych premii rocznych z tytułu sprzedaży i współpracy z wnioskodawcą, pod warunkiem:

1 Przekroczenia uzgodnionej wielkości obrotów w ramach przyjętego rocznego okresu rozliczeniowego, oraz

2 braku występowania w rozliczeniach partnera z wnioskodawcą na określony moment przeterminowanych należności względem wnioskodawcy. Wysokość premii rocznej należnej partnerowi uzależniona jest od wysokości obrotu netto (bez podatku VAT) wyrobów nabywanych przez partnera od wnioskodawcy. Zaznaczyć należy, iż dopiero po przekroczeniu określonego pułapu obrotów w przyjętym rocznym okresie rozliczeniowym, partner uprawniony jest do otrzymania od wnioskodawcy kwoty premii pieniężnej. W przyjętym przez strony okresie współpracy, wykraczającym poza okres jednego miesiąca partner dokonuje z wnioskodawcą licznych transakcji. Tym samym, brak jest możliwości przypisania kwoty premii rocznej przyznawanej danemu partnerowi do konkretnej transakcji. Po przekroczeniu uzgodnionych przez wnioskodawcę i partnera pułapów obrotu uprawniających do otrzymania od wnioskodawcy premii rocznej, partner zobowiązany jest do wystawienia i przesyłania wnioskodawcy faktury VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wnioskodawca jest uprawniony do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT wystawianych przez partnerów, na podstawie których wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty partnerowi wynagrodzenia w postaci rocznych premii pieniężnych...

Zdaniem wnioskodawcy w świetle obowiązującego obecnie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Świadczeniem zaś usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy jest każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Należy więc uznać, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów każde odpłatne świadczenie podatnika na rzecz innej osoby, które nie ma charakteru dostawy towarów powinno być uznane za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy. Dokonując analizy przyjętych przez wnioskodawcę i partnera zasad współpracy stwierdzić należy, iż premia roczna nie jest wypłacana dobrowolnie przez wnioskodawcę, lecz uzależniona jest ona od przekroczenia przez partnerów określonych w umowie wysokości obrotów. Innymi słowy, w przypadku przekroczenia przez partnera określonego pułapu obrotów przysługuje mu roszczenie pieniężne względem spółki.

Tym samym, osiągnięcie przez partnera określonego limitu obrotów traktować należy jako wykonanie usługi w rozumieniu ustawy, a kwotę premii, jako wynagrodzenie za wykonaną usługę. Wnioskodawca, pragnie jednocześnie nadmienić, iż przekroczenie obrotu przez partnera nie stanowi jedynej przesłanki warunkującej wypłatę premii rocznej przez wnioskodawcę. Mianowicie, partner, aby być uprawnionym do otrzymania premii powinien jednoczenie nie posiadać na określony dzień przeterminowanych płatności względem wnioskodawcy. Reasumując, zatem stwierdzić należy, iż w przypadku spełnienia przez partnera wyżej określonych warunków, wnioskodawca jest zobowiązany do wypłaty partnerowi wynagrodzenia w postaci premii rocznej w wysokości uzależnionej od wielkości obrotów pomiędzy wnioskodawcą a partnerem. Wypłacona przez wnioskodawcę premia nie jest związana z żadną konkretną dostawą wyrobów do partnera i nie ma charakteru dobrowolnego, jest ona bowiem uzależniona od konkretnego zachowania partnerów, tj. oprócz przekroczenia określonego pułapu obrotów, również nie posiadania przeterminowanych płatności na dzień 30 listopada 2007 roku. Z tego też względu w opinii wnioskodawcy wypłacona premia roczna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, przez partnerów na rzecz wnioskodawcy. Jednocześnie, wnioskodawca pragnie nadmienić, iż uzyskiwane od partnerów świadczenia są bezpośrednio związane z wykonywanymi przez wnioskodawcę czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, (tj. motywowanie partnerów do zwiększania zakupów wyrobów sprzedawanych przez wnioskodawcę, stanowi istotny instrument marketingowy mający na celu realne zwiększenie wysokości sprzedaży przez spółkę towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy ,,w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego."

Z uwagi zatem na fakt, iż wypłacana przez wnioskodawcę premia roczna stanowi wynagrodzenie za świadczenie przez partnerów usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, zaś nabywane przez wnioskodawcę usługi z tytułu współpracy z partnerami na podstawie umowy handlowej są związane ze sprzedażą towarów przez wnioskodawcę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, uznać należy, iż wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT wystawionych przez partnerów, na podstawie których wnioskodawca dokonuje na ich rzecz wypłaty wynagrodzenia w postaci rocznych premii. Wnioskodawca, nadto pragnie nadmienić, iż powyżej przedstawione stanowisko zostało również wyrażone w

  • interpretacji z dnia 11.09.2008r. (sygn. Nr ILPP1/443-579/08-7/AI),
  • interpretacji z dnia 10.09.2008r. ,
  • interpretacji z dnia 8.09.2008r. .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY