Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Nabycie usług cash-poolingu (PKWiU 65.23) od podmiotu zagranicznego stanowi import usług podlegający zwolnieniu z VAT.

sygnatura: ITPP1/443-927/08/MN

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:cash-pooling, import usług, miejsce świadczenia usług, usługi finansowe

Wniosek ORD-IN: [ 2401 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2008 r. (data wpływu 15 października 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca świadczenia przy nabyciu usług cash poolingu świadczonych przez podmiot zagraniczny i ich opodatkowania na terytorium kraju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca świadczenia przy nabyciu usług cash poolingu świadczonych przez podmiot zagraniczny i ich opodatkowania na terytorium kraju.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza przystąpić do systemu kompleksowego zarządzania płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej (cash poolingu), jako uczestnik i posiadacz rachunku operacyjnego.

W związku z czym Spółka zamierza zawrzeć umowę odnośnie zarządzania rachunkiem operacyjnym z podmiotem zarządzającym systemem cash poolingu, będącym jednocześnie kontrahentem Spółki - ,,B". Firma ta jest podmiotem zagranicznym z siedzibą we Francji i nie jest zarejestrowana dla potrzeb podatku od towarów i usług na terytorium kraju. Jest natomiast podatnikiem tego podatku we Francji. Zaznaczono również, iż firma ta nie jest bankiem ani instytucją bankową.

Na podstawie umowy firma ,,B" otworzy dla Spółki rachunek operacyjny, na którym w systemie dziennym księgowane będzie saldo wynikające ze zrealizowanych transakcji handlowych pomiędzy stronami (z uwzględnieniem transakcji wewnątrzgrupowych zrealizowanych przez ,,B" na zlecenie Spółki). W konsekwencji, w zależności od tego, jak będą się kształtować transakcje zrealizowane danego dnia, na koniec tego dnia na rachunku operacyjnym Spółki będzie wykazywane saldo ujemne (w przypadku niedoboru środków Spółki) lub saldo dodatnie (w przypadku nadmiaru środków Spółki). Środki efektywnie uzyskane przez Spółkę (w sytuacji salda ujemnego na koniec dnia) oraz środki efektywnie udostępnione przez Spółkę (w sytuacji salda dodatniego na koniec danego dnia) będą podlegać oprocentowaniu. Odsetki będą odejmowane/dopisywane do rachunku pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Podstawowym celem zawarcia przez Spółkę umowy odnośnie zarządzania rachunkiem operacyjnym jest poprawa jej bieżącej, dziennej płynności finansowej, poprzez stworzenie możliwości pożyczania środków finansowych od firmy ,,B" (w przypadku ich niedoboru) lub inwestowania środków w ramach systemu (w przypadku ich nadmiaru), jak również możliwości prowadzenia rozliczeń z innymi podmiotami z grupy bez fizycznego przelewu środków pomiędzy rachunkami bankowymi podmiotów.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, iż firma ,,B" nie posiada siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, natomiast usługi kompleksowego zarządzani płynnością finansową są klasyfikowane według PKWiU do grupowania 65.23.10-00.00.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przedmiotowe transakcje objęte umową zawartą przez Spółkę z firmą "B", stanowiąc usługi pośrednictwa finansowego, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. nr 3 załącznika nr 4 do tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy opisane transakcje korzystają ze zwolnienia od podatku w Polsce na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. nr 3 załącznika nr 4 do tej ustawy.

Spółka, cytując treść przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wywodzi, iż skoro opisane transakcje nie obejmują przepływów towarowych, stanowią one świadczenie usług. Następnie Spółka wskazuje, iż czynności kompleksowego zarządzania płynnością finansową pozwalają na ograniczenie kosztów finansowania bądź osiągnięcie większych korzyści finansowych w porównaniu ze standardową ofertą bankową. Będą one przede wszystkim polegać na zapewnianiu Spółce natychmiastowego dostępu środków pieniężnych bądź też gospodarowaniu wolnymi środkami finansowymi Spółki oraz możliwości rozliczeń pomiędzy podmiotami bez fizycznego transferu środków pomiędzy rachunkami bankowymi. Korzyści te zapewniać będzie Spółce firma ,,B". Ponadto firma ta otworzy rachunek operacyjny dla Spółki, co wskazuje, iż podmiotem świadczącym te usługi na rzecz Spółki jest firma ,,B".

Wskazano również, iż Spółka nie wykonuje żadnych czynności, które można zakwalifikować jako usługi (w szczególności przekazywanie wolnych środków finansowych na rachunek operacyjny zarządzany przez ,,B" nie może być klasyfikowane jako świadczenie usług, lecz jako umożliwianie podmiotowi zagranicznemu wykonania usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową Spółki), co potwierdza, iż w omawianej sprawie nie dochodzi do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz firmy ,,B". Zatem, w ocenie Spółki, opisane czynności stanowią świadczenie przez firmę ,,B" usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową Spółki.

Następnie wskazując treść art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 27 ust. 3 tej ustawy Spółka wskazuje, iż miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest terytorium Polski, tj. terytorium kraju, w którym nabywca tych usług (Spółka) posiada siedzibę.

Ponadto powołując się na treść art. 8 ust. 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., Spółka stwierdza, iż w celu określenia miejsca świadczenia usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową, zasadnym jest odwołanie się do klasyfikacji statystycznych - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zmianami). Zdaniem Spółki kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową świadczona przez ,,B" na rzecz Spółki powinna być klasyfikowana wg PKWiU do grupowania 65.23.10-00.00 - usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane i stanowi usługę finansową, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, co wskazuje, iż podlega opodatkowaniu w kraju siedziby nabywcy (Spółki), tj. w Polsce.

Ponadto powołując się na treść art. 43 ust. 1 w związku z poz. nr 3 załącznika nr 4 do ustawy Spółka stwierdza, iż usługi finansowe sklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 65.22.10-00.00 korzystają ze zwolnienia od podatku. Podatnikiem z tytułu tych transakcji będzie Spółka - na zasadzie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, co oznacza, iż Spółka powinna wykazywać przedmiotowe transakcje jako import usług zwolnionych od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (art. 8 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy.

Podatnikami są również, jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Z dniem 1 grudnia 2008 r., w wyniku zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) treść art. 17 ust. 1 pkt 4 brzmi następująco: podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju.

Wskazać również należy na treść przepisu art. 8 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującego od 1 grudnia 2008 r., zgodnie z którym przy określaniu miejsca świadczenia usług, o którym mowa w art. 27 i 28, usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania z zastrzeżeniem ust. 2 -6 i art. 28.

Stosownie do art. 27 ust. 4 pkt 4 w związku z ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług finansowych - w przypadku, gdy usługi te świadczone są na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - jest miejsce, gdzie nabywca tej usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Zatem w przypadku usług wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy świadczonych na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 3 tego artykułu, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia jest ich usługobiorca.

Tak więc nabycie usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową świadczonych przez firmę nieposiadającą zarówno siedziby, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, należy uznać za import usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług podlegający opodatkowaniu na terenie kraju. Spółka, jako usługobiorca tych usług będzie zobowiązana do ich rozliczenia.

Zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, wprowadzono zwolnienie od podatku usług wymienionych w załączniku nr 4.

W pozycji nr 3 wyżej wymienionego załącznika wymieniono usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji J ex (65-67), z wyłączeniem:

  1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
  2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
  3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
  4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20,-00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
  5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
  6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
  7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
  8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
  9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Ponadto, ustawodawca w objaśnieniach do ww. załącznika wskazał, iż - ex - dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

W poz. 3 tego załącznika w zamkniętym katalogu usług wyłączonych ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie znajdują się wymienione przez Wnioskodawcę usługi.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. nr 3 załącznika nr 4 do tej ustawy, usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 65.23.10-00.00 są przedmiotowo zwolnione z tego podatku.

Reasumując uznać należy, że usługi świadczone przez podmiot zagraniczny, na rzecz Wnioskodawcy stanowią dla Spółki import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Do rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług tej transakcji obowiązana będzie Spółka, jako nabywca przedmiotowych usług. Jednakże usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile oczywiście są one sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00, jako wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego grupowanie. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług.

Interpretacja dotyczy przedstawionego stanu faktycznego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej -powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY