Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego z częścią użytkową podlega opodatkowaniu 22% stawki podatku?

sygnatura: ITPP2/443-904/08/AJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:dom jednorodzinny, działalność gospodarcza, faktura, odliczenie podatku, stawki podatku, zwolnienia przedmiotowe

Wniosek ORD-IN: [ 784 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2008 r. (data wpływu 13 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2008 r. (data wpływu 11 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku udokumentowania sprzedaży domu jednorodzinnego wykorzystywanego częściowo w prowadzonej działalności gospodarczej fakturą VAT z 22% podatkiem od towarów i usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. złożył Pan wniosek, uzupełniony pismem z dnia 8 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku udokumentowania sprzedaży domu jednorodzinnego wykorzystywanego częściowo w prowadzonej działalności gospodarczej fakturą VAT z 22% podatkiem od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W najbliższym czasie zamierza wspólnie z żoną, w ramach wspólności majątkowej, zakupić dom jednorodzinny w stanie surowym. Dom planują zakupić osoby prywatne, nie przedsiębiorcy, z zamiarem przeznaczenia 1/3 jego powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym, że dom zostanie zakupiony w stanie surowym, będzie Pan wykonywał szereg prac wykończeniowych. Nakłady jakie zostaną poniesione na wykończenie domu zostaną podzielone na te, które dotyczyć będą części przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozostałe.

Nakłady związane z adaptacją domu na cele prowadzenia działalności gospodarczej będą dokumentowane fakturami wystawionymi na firmę, z których podatek będzie odliczany. Ta część nakładów, którą można bezpośrednio przyporządkować na prace związane z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby firmy, będą zafakturowane w całości na firmę i w całości będzie odliczany podatek. Pozostałe nakłady dotyczące wspólnych kosztów wykończenia domu (takich jak np. wykończenie klatki schodowej, zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania) rozliczy Pan w odpowiedniej proporcji w stosunku do całkowitej powierzchni domu (uznana zostanie tylko część podatku od towarów i usług uwidoczniona na fakturze). Nie zamierza Pan wprowadzić przedmiotowego domu do majątku firmy.

W piśmie z dnia 8 grudnia 2008 r. wskazał Pan, że ze względu na specyficzny charakter prowadzonej działalności nie potrafi jednoznacznie wskazać, w jakim okresie mogłaby nastąpić ewentualna sprzedaż. Na chwilę obecną prognozuje Pan, że może to nastąpić po upływie pięciu lat . W momencie zakupu nie było wyodrębnionych lokali użytkowych. Dom zakupiono w całości jako mieszkalny z zamiarem przystosowania go w części do prowadzenia działalności gospodarczej. Z dokumentacji technicznej wynika, że dom został wybudowany w 2008 r. Wydatki poniesienie na ulepszenie domu nie przekroczą 30% jego wartości początkowej. Zakup domu został udokumentowany fakturą z 7% stawką podatku.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Pana opodatkowana jest w całości 22% podatkiem od towarów i usług, oraz sklasyfikowana jest w PKWiU według niżej podanych grupowań:

  • 46.13.12.0 - usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych,
  • 71.11.21.0 - usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych
  • 71.11.22.0 - usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych,
  • 71.11.24.0 - usługi doradcze w zakresie architektury,
  • 74.90.20.0 - usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji,
  • 74.90.20.0 - pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 93.12.10.0 - usługi związane z działalnością klubów sportowych,
  • 93.19.19.0 - pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w momencie sprzedaży domu istnieje obowiązek wystawienia faktury ze stawką 22%...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż domu przez właścicieli (osoby prywatne) będzie objęta wyłącznie umową cywilnoprawną, sporządzoną notarialnie i w związku z tym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatek naliczony w fakturze dokumentującej zakup domu nie został odliczony, a wartość zakupu nie była w żadnej części kosztem uzyskania przychodu. Ponadto faktura była wystawiona na osoby fizyczne. Zdaniem Wnioskodawcy będzie obowiązywał 5 letni okres korekty podatku naliczonego (o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) od zaliczonych nakładów. Okres pięcioletni wynika z tego, że nakłady poniesione przez firmę Wnioskodawcy na adaptację i wykończenie lokalu stanowią odrębny od nieruchomości środek trwały. Takie stanowisko przedstawiono w interpretacji indywidualnej nr IPPP1-443-529/07-4/MP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 cyt. ustawy stanowi, że za towary uważa się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stawka podatku, w myśl art. 41 ust. 1, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3 i art. 129 ust. 1. Ustawodawca w treści samej ustawy o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowych w niej zawartych przewidział szereg zwolnień od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Przez pierwsze zasiedlenie, o którym mowa w pkt 10 wskazanego wyżej artykułu, rozumie się, wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (art. 2 pkt 14 ustawy).

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Zgodnie z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę podatku i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10, art. 120 ust. 16.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył dom jednorodzinny z zamiarem przeznaczenia 1/3 jego powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej. Zakup został udokumentowany fakturą VAT z 7% stawką podatku od towarów i usług. Wnioskodawca planuje, że po upływie 5 lat nastąpi sprzedaż w/w nieruchomości.

Skoro jak wynika z treści złożonego wniosku zakup domu nastąpił z przeznaczeniem jego części (1/3) do działalności gospodarczej i Wnioskodawca odliczał podatek naliczony od nakładów poniesionych na jej ulepszenie, to trudno zgodzić się, iż przedmiotowy zakup przeznaczony był wyłącznie na cele osobiste. Wobec powyższego jego późniejsza sprzedaż będzie podlegała przepisom ustawy. Jednak, biorąc pod uwagę treść art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, sprzedaż ta będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Jednocześnie wskazać należy, iż o ile sprzedaż nastąpi w okresie objętym korektą (10 lat) - w związku ze zwolnieniem od podatku transakcji sprzedaży - Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku, w oparciu o treść art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, regulującego zasady dokonywania tej korekty.

Należy wskazać, że w przedmiotowym zakresie od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązywać będą regulacje wprowadzone w życie na mocy ustawy z dnia z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320).

Zmianie ulegną między innymi zapisy dotyczące katalogu zwolnień, przewidziane w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług. W powołanej ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. zmiany te ustawodawca zamieścił w art. 1 pkt 34.

Stwierdzić również należy, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna została wydana podstawie innego stanu faktycznego i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa. Powołana interpretacja nie wpływa na ocenę prawidłowości interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w niniejszej sprawie. Organ podatkowy jest zobowiązany do indywidualnego traktowania każdej sprawy, a inne interpretacje indywidualne wydawane są w oparciu o przedstawione w nich stan faktyczny bądź opis zdarzenia przyszłego, dlatego trudno jest określić czy przedstawiona sprawa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia organu podatkowego w powołanej interpretacji oraz sytuacja przedstawiona we wniosku jest tożsama ze sprawą przedstawioną przez Wnioskodawcę..

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na

wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY