Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla dostawy domu wraz z infrastrukturą.

sygnatura: ITPP2/443-941/08/AJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:dom jednorodzinny, działalność gospodarcza, faktura, odliczenie podatku, stawki podatku, zwolnienia przedmiotowe

Wniosek ORD-IN: [ 1181 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy domów jednorodzinnych z garażem, kotłownią, gruntem i infrastrukturą towarzyszącą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy domów jednorodzinnych z garażem, kotłownią, gruntem i infrastrukturą towarzyszącą.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka rozpoczęła budowę domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej oraz wolnostojących, o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m#178;. Według projektu budowlanego każdy z domów będzie wyposażony w kotłownię obsługującą pojedynczy dom mieszkalny oraz wbudowany garaż. Zarówno garaż, jak i kotłownia są wbudowane w bryłę budynku.

W momencie sprzedaży, w cenę 1 m#178; wliczone będą: powierzchnia budynku mieszkalnego (obejmująca również powierzchnię garażu i kotłowni), grunt, zagospodarowanie przestrzenne terenu, przyłącza wodociągowe, sanitarne i gazowe, ciągi piesze, dojazd wewnętrzny oraz ogrodzenie całego kompleksu mieszkaniowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług do całości sprzedawanego budynku wraz z gruntem, garażem i infrastrukturą towarzyszącą (w tym kotłownią), czy też należałoby wyodrębnić z wartości sprzedawanego budynku, wartość garażu, kotłowni i pozostałych elementów infrastruktury towarzyszącej (tj. przyłączy, zagospodarowania terenu, ogrodzenia), oraz gruntu dotyczącą tych obiektów (procentowo w stosunku do całości sprzedawanego obiektu) i w tej części opodatkować 22% stawką podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem dostawy będzie obiekt mieszkalny jednorodzinny, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w Dziale 11 - budynki mieszkalne, który w całości będzie wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Elementy składające się na całość inwestycji nie będą odrębnym przedmiotem własności, wobec tego nie mogą być rozdzielane. Budynek mieszkalny, kotłownia, garaż, instalacje i urządzenia techniczne, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, stanowią pod względem użytkowym całość, gdyż ich jedynym przeznaczeniem jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych. Dla całości inwestycji powinna być zastosowana preferencyjna 7% stawka podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w świetle art. 7 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne , obniżone, tj. 0%, 3% i 7%.

Stosownie do treści art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, 7% stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się - w myśl ust. 12 lit. a) powołanego artykułu - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12 lit. b) ww. ustawy nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m#178;;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 15 m#178;.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zatem, dla właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego, a co za tym idzie stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, należy uwzględniać regulacje wynikające z wyżej przywołanego art. 2 pkt 12.

Wskazać również należy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2 lit. a) i pkt 2).

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca dokonywać będzie dostawy domów jednorodzinnych wolnostojących w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Cena sprzedaży obejmować będzie elementy składające się na całość obiektu budowlanego, tj. powierzchnię budynku mieszkalnego, grunt, przyłącza techniczne, podjazd oraz ogrodzenie całego kompleksu mieszkaniowego. Oznacza to, że w przypadku, gdy przedmiotem dostawy będzie sklasyfikowany w PKOB w dziale 11 obiekt budownictwa mieszkaniowego jako całość (w tym przypadku budynek mieszkalny wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem) 7% stawka podatku stosowana będzie w odniesieniu do całości dostawy.

Niniejsza interpretacja wydana została przy założeniu, iż wszystkie elementy składające się na będący przedmiotem dostawy obiekt budowlany sklasyfikowane zostały w tym samym grupowaniu statystycznym.

Końcowo wyjaśnić należy, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikowania obiektów budownictwa mieszkaniowego, wobec czego niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację podana pez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY