Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektów?

sygnatura: ITPP2/443-900/08/PS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:fundusz unijny, odliczenie podatku, podatek od towarów i usług, zwrot podatku

Wniosek ORD-IN: [ 1335 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 13 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w latach 2005-2007 zrealizował projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Agencja otrzymała na realizację projektów z Instytucji Wdrażającej, tj. Urzędu Pracy dofinansowanie na podstawie zawartych umów na poszczególne projekty. Dofinansowanie obejmowało 100% kosztów kwalifikowanych poszczególnych projektów. Agencja realizowała następujące projekty:

 • Zastosowanie technik informatycznych w małej firmie - obsługa środowiska Windows i pakietu Office (Z.2.20/II/2-1/3-2/04),
 • Artystyczne układanie kwiatów, zielarstwo z elementami przedsiębiorczości (Z/2.20/II/2-1/2-2/04),
 • e-Senior-technologia informatyczna w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ (Z/2.20/II/2-1/10-2/05),
 • e-Senior-technologia informatyczna w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ II edycja (Z/2.20/II/2-1/4-1/06),
 • Automatyzacja prac biurowych - szansa na nowe umiejętności (Z/2.20/II/2.4/24/05)

Projekty dotyczyły przeprowadzenia przez Wnioskodawcę szkoleń na rzecz osób fizycznych z terenu województwa, które objęte były działaniami poszczególnych projektów. Agencja zrealizowała projekty i rozliczyła się ze środków przyznanych przez Urząd Pracy. Wnioskodawca przed rozpoczęciem realizacji projektów złożył oświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług. W związku z tym, iż z tytułu zrealizowanych projektów nie wystąpiły żadne przychody ze sprzedaży (w tym opodatkowane), a wykonane usługi szkolenia, na rzecz ostatecznych beneficjentów, były nieodpłatne, Agencja złożyła oświadczenie, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie pozwalają na odliczenie podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług lub też odzyskanie tego podatku w inny sposób z tytułu wykonywanych projektów. W związku z tym podatek uznany został przez Wnioskodawcę jako kosz kwalifikowany. Obecnie trwa weryfikacja kwalifikowalności podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów w ramach ZPORR przez Instytucję Wdrażającą, w związku z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do projektów zrealizowanych przez Wnioskodawcę, w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, jeżeli realizacja projektów polegała na szkoleniu osób fizycznych i projekty nie generowały żadnych przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie można było odzyskać podatku naliczonego przy zakupach, które były związane z projektami dot. szkolenia ostatecznych beneficjentów (osób fizycznych), z powodu braku opodatkowanej sprzedaży w związku z realizacją tych projektów. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Agencja w ramach realizacji projektów nie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu. Wszystkie usługi były świadczone nieodpłatnie i w związku z tym nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego na podstawie art. 86 i 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Stosownie do postanowień ust. 2 cyt. artykułu, za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że dostawa towarów i świadczenie usług podlega opodatkowaniu, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 2 ustawy, jedynie wówczas gdy są one wykonywane odpłatnie.

Stosownie do treści przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wykładnia literalna i celowościowa cyt. wyżej przepisu, jednoznacznie wskazują, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie w sytuacji, kiedy zostaną spełnione następujące warunki:

 • odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług,
 • towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Spółka zrealizowała projekty na zasadzie całkowitej nieodpłatności dla ostatecznych beneficjentów (uczestników). Wobec powyższego, przy nabyciu towarów i usług, w związku z realizacją projektów Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z § 23 ust. 1 obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Natomiast w myśl § 6 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

 • Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu, a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
 • kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

 • umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy
 • z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącego jeden z unijnych funduszy strukturalnych. Wobec powyższego środków tych nie można zaliczyć do bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., zatem Wnioskodawcy nie przysługiwało również prawo do zwrotu podatku naliczonego na podstawie § 23 tego rozporządzenia.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY