Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT, którą otrzyma od Dystrybutora z tytułu intensyfikacji sprzedaży projektowej?

sygnatura: ILPP1/443-1142/08-2/BD

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2009-02-09

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, dokumentacja, faktura VAT, odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, premia pieniężna, świadczenie usług

Wniosek ORD-IN: [ 688 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2008 r. (data wpływu: 11 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest producentem aparatury elektrycznej. Swoje wyroby wprowadza na rynek poprzez Dystrybutorów, którymi głównie są hurtownie elektryczne związane ze Spółką umowami handlowymi. Dystrybutorzy poza dostarczaniem wyrobów Spółki finalnym konsumentom uczestniczą aktywnie w realizacji projektów inwestycyjnych. Ich zaangażowanie polega na zdobywaniu zamówień od inwestorów na wyroby Spółki, bądź współudziale przy realizacji oferty złożonej inwestorowi przez Spółkę. Kolejny krok to rejestracja takiego zamówienia w Bazie prowadzonej przez Spółkę. Zgłoszone, otrzymane w ten sposób zapotrzebowanie jest kompleksowo realizowane i dostarczane przez Spółkę do Dystrybutora, ten zaś kieruje wyroby do inwestora.

Na podstawie zawartej umowy o współpracy handlowej, Dystrybutor w związku z udziałem w realizacji zamówień inwestycyjnych otrzymuje od Spółki dodatkowy rabat. Przyznany rabat pomniejsza cenę jednostkową wyrobu przeznaczonego na projekt inwestycyjny w trakcie wystawienia faktury sprzedaży przez Spółkę.

Realizacja zamówienia inwestycyjnego jest uzależniona od kolejności i daty wpływu zamówień do realizacji. W związku z tym, iż niejednokrotnie Spółka potrzebuje dużo czasu na kompleksowe zrealizowanie zamówienia, powstają opóźnienia w realizacji dostawy.

Dlatego też w wyjątkowych sytuacjach Spółka zamierza prosić Dystrybutora o to, aby poprzez zaangażowanie wyrobów Spółki zgromadzonych na swoim zapasie wziął udział w realizacji projektu inwestycyjnego, dokonując jednocześnie intensyfikacji sprzedaży wyrobów Spółki. W związku z tym Spółka zamierza wprowadzić do umowy handlowej zapis, na mocy którego Dystrybutorzy w zamian za powstrzymanie się od regularnych dostaw na rzecz intensyfikacji sprzedaży projektowej, za zaangażowanie w realizację tego typu projektów, za pomoc w przyśpieszeniu realizacji dostaw na rynek inwestycyjny - otrzymają od Spółki wynagrodzenie wypłacane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Dystrybutora. Kalkulacja wynagrodzenia należnego Dystrybutorowi stanowić będzie określony procent od wartości wyrobów Spółki, które Dystrybutor przeznaczy do realizacji projektu inwestycyjnego.

Dystrybutor otrzyma takie wynagrodzenie tylko wówczas, gdy zajdzie potrzeba na niezwłoczną reakcję na zaistniałą sytuację i dany projekt będzie wymagał szybkiej realizacji. Wówczas takie wynagrodzenie będzie stanowiło wyjątek od reguły jaką jest zwyczajowe udzielenie rabatu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT, którą otrzyma od Dystrybutora z tytułu intensyfikacji sprzedaży projektowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zaangażowanie Dystrybutora w kompleksową i szybką realizację zamówienia inwestycyjnego powoduje, iż Dystrybutor powstrzymuje się od dostawy wyrobów Spółki na rzecz regularnych nabywców, przenosząc je na obsługę sprzedaży projektowej. Udział Dystrybutora i jego pomoc w terminowej dostawie wyrobów Spółki w celu realizacji dużych projektów inwestycyjnych ma niezwykłe znaczenie dla utrzymania dobrej pozycji Spółki na rynku. Skrócenie czasu oczekiwania na wyroby Spółki, sprawna i kompleksowa realizacja zamówień dają możliwość uczestnictwa Spółce, a co za tym idzie i Dystrybutorowi w wielu projektach inwestycyjnych i wzrost sprzedaży wyrobów Spółki.

Wnioskodawca uważa, iż w opisanym przypadku wynagrodzenie przysługujące Dystrybutorowi stanowi świadczenie na rzecz Spółki w postaci powstrzymania się przez Dystrybutora od działania polegającego na wykonywaniu regularnych dostaw na rzecz realizacji sprzedaży projektowej poprzez jego zaangażowanie i szybką reakcję na zaistniałą potrzebę. A zatem - zdaniem Spółki - na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, takie działania podejmowane przez Dystrybutora należy uznać jako świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT, z której Spółka na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.

Potwierdzenia własnego stanowiska Spółka upatruje w innych interpretacjach organów skarbowych, m. in. w pismach z dnia 11 września 2008 r. (nr ILPP1/443-593/08-2/BP i nr ILPP1/443-593/08-3/BP), w których Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdza, iż ,,czynność polegająca na intensyfikacji sprzedaży podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usługi (...) i powinna być udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez świadczącego usługę" oraz, że na podstawie tego dokumentu ,,będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez kontrahentów (...)".

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie, iż naliczony podatek VAT z faktury dokumentującej wynagrodzenie dla Dystrybutora biorącego udział w intensyfikacji projektowej jest podatkiem do odliczenia przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu VAT podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów - stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług - stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Tak więc każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku VAT jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, usługą jest również zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji, o ile jest to przedmiotem umowy. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i ust. 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Na podstawie art. 29 ust. 4 cyt. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2008 r., nadanym ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 209, poz. 1320), podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Dotyczy to także przypadków kiedy sprzedawca z różnych przyczyn (np. dokonania u niego zakupów w dużych ilościach w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej polegającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych. Różnorodność działań i sytuacji gospodarczych będących podstawą do ich wypłacenia sprawia, że skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat.

Czynniki, od których uzależnione są skutki podatkowe wypłacanych premii pieniężnych nabywcom, to między innymi ustalenie za co faktycznie zostały wypłacone, czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie. Premia pieniężna, która ma związek z konkretną dostawą (nawet jeżeli została udzielona po dokonaniu zapłaty) powinna być traktowana jako rabat, w myśl art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy.

Natomiast w sytuacji, gdy premia pieniężna wypłacana jest z tytułu uzyskania bądź przekroczenia w danym okresie rozliczeniowym obrotów w określonej wysokości, zakupu określonych towarów lub terminowego uregulowania płatności wobec dostawcy towaru, bądź też zobowiązania do powstrzymania się od dokonania określonej czynności, nie można uznać, że jest związana z konkretną dostawą. Należy ją traktować jako świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy i opodatkować podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

W takim przypadku wypłacane premie nie są bowiem związane z żadną konkretną dostawą towarów i nie mają charakteru dobrowolnego, lecz są uzależnione od spełnienia określonych warunków, stanowią więc przedmiot zobowiązania umownego. Zatem nabywca towarów otrzymując premię pieniężną będzie w ten sposób nagradzany. Pomiędzy stronami utworzy się więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Spółka, będąca producentem aparatury elektrycznej, wprowadza na rynek swoje wyroby poprzez Dystrybutorów, którymi głównie są hurtownie elektryczne związane ze Spółką umowami handlowymi. Dystrybutorzy poza dostarczaniem wyrobów Spółki finalnym konsumentom, uczestniczą aktywnie w realizacji projektów inwestycyjnych.

Spółka zamierza wprowadzić do istniejących umów handlowych zapis, na mocy którego Dystrybutorzy w zamian za powstrzymanie się od regularnych dostaw na rzecz intensyfikacji sprzedaży projektowej, za zaangażowanie w realizację tego typu projektów, bądź też za pomoc w przyśpieszeniu realizacji dostaw na rynek inwestycyjny - otrzymają od Spółki wynagrodzenie wypłacane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Dystrybutorów.

Kalkulacja wynagrodzenia należnego Dystrybutorowi stanowić będzie określony procent od wartości wyrobów Spółki, które Dystrybutor przeznaczy do realizacji projektu inwestycyjnego.

Dystrybutor otrzyma takie wynagrodzenie tylko wówczas, gdy zajdzie potrzeba na niezwłoczną reakcję na zaistniałą sytuację i dany projekt będzie wymagał szybkiej realizacji. Wówczas takie wynagrodzenie będzie stanowiło wyjątek od reguły jaką jest zwyczajowe udzielenie rabatu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca wypłacając stosowną gratyfikację (premię pieniężną), będzie jednocześnie nagradzał Dystrybutorów za wykonywanie określonych czynności. Tym samym premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą towarów i nie ma charakteru dobrowolnego, jest bowiem uzależniona od konkretnego zachowania nabywcy.

W takim przypadku przedmiotowa premia stanowi rodzaj wynagrodzenia dla nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi. Jest to relacja zobowiązaniowa, którą na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 cyt wyżej ustawy o VAT.

Wypłacenie premii pieniężnej powinno zostać udokumentowane, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, fakturą VAT spełniającą wymogi, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Od zasady neutralności wyrażonej w przytoczonym przepisie ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje pewne wyjątki. Ustawodawca przyznał bowiem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego nie tylko pod warunkiem zaistnienia przesłanek pozytywnych (np. wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych), ale także pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych. Według art. 88 ust. 3a pkt 2 cyt. ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, albo jest zwolniona od podatku.

Jak stwierdzono wyżej, przedmiotowe czynności wykonywane przez Dystrybutorów podlegają opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i powinny być udokumentowane fakturami VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawianych przez Dystrybutorów pod warunkiem, że przedmiotowe premie są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie zachodzą inne wyłączenia, o których mowa w art. 88 ww. ustawy.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT. Natomiast kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów zostanie załatwiona odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY